Section Title

Main Content Link

पंचगंगा नदी पाणी गुणवत्ता - मार्च'06

अहवाल आणि दस्तऐवज

2005-06:

मार्च महिन्यात या काळात पंचगंगा नदी पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापुर

विश्लेषण दिनांक :- 11/03/2005
हवामान स्थिती: - साफ

घटके
बालिंगा
राजाराम बंधारा
शिरोली ब्रिज
डी ओ (मिग्रॅ / लिटर)
7.3
6.8
5.4
बी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
7.5
4.5
7.7
सी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
62.1
79.9
91.4
टी एस एस (मिग्रॅ / लिटर)
65.2
82.3
97.9
कडकपणा (मिग्रॅ / लिटर)
41.4
69.1
101.3
मोफत सी ओ 2, (मिग्रॅ / लिटर)
2.2
4.4
6.6
ऑर्गॅनिझम /100ml
>=2400
>=2400
>=2400

 

विश्लेषण दिनांक :-25/03/2005
हवामान स्थिती:- साफ

घटके
बालिंगा
राजाराम बंधारा
शिरोली ब्रिज
डी ओ (मिग्रॅ / लिटर)
6.9
7.1
5.1
बी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
5.2
3.4
7.3
सी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
58.2
72.7
98.4
टी एस एस (मिग्रॅ / लिटर)
62.1
81.0
94.7
कडकपणा (मिग्रॅ / लिटर)
68.
73.1
93.6
मोफत सी ओ 2, (मिग्रॅ / लिटर)
2.2
2.2
4.4
ऑर्गॅनिझम /100ml
>=2400
>=2400
>=2400