Section Title

Main Content Link

पंचगंगा नदी पाणी गुणवत्ता - फेब्रुवारी'06

अहवाल आणि दस्तऐवज

2005-06:

फेब्रुवारी महिन्यात या काळात पंचगंगा नदी पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापुर

विश्लेषण दिनांक :- 11/02/2005
हवामान स्थिती: - साफ

घटके
बालिंगा
राजाराम बंधारा
शिरोली ब्रिज
डी ओ (मिग्रॅ / लिटर)
6.9
5.9
5.3
बी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
3.2
4.8
5.2
सी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
77.3
95.4
102.3
टी एस एस (मिग्रॅ / लिटर)
52.5
93.7
101.8
कडकपणा (मिग्रॅ / लिटर)
35.7
62.7
97.1
मोफत सी ओ 2, (मिग्रॅ / लिटर)
2.2
4.4
4.4
ऑर्गॅनिझम /100ml
>=2400
>=2400
>=2400

 

विश्लेषण दिनांक :-25/02/2005
हवामान स्थिती:- साफ

घटके
बालिंगा
राजाराम बंधारा
शिरोली ब्रिज
डी ओ (मिग्रॅ / लिटर)
7.1
5.6
5.1
बी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
2.4
4.4
5.6
सी ओ डी (मिग्रॅ / लिटर)
79.9
91.7
98.3
टी एस एस (मिग्रॅ / लिटर)
51.3
92.8
107.8
कडकपणा (मिग्रॅ / लिटर)
60.4
98.2
128.8
मोफत सी ओ 2, (मिग्रॅ / लिटर)
2.2
2.2
6.6
ऑर्गॅनिझम /100ml
>=2400
>=2400
>=2400