Section Title

Main Content Link

सार्वजनिक सुनावणी तपशील २२/०६/२०२०

अनुक्रमांक उद्योगाचे नावं व पत्ता कार्यकारी सारांश / सीआरझेड मसुदा अधिसूचना तारीख आणि वेळ पर्यावरणविषयक सार्वजनिक सुनावणीचा आदेश शेरा
1 श्री केदारेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि., ग्राम- सुमनगर, पोस्ट- बोधेगाव, तालुका-शेवगाव, जिल्हा- अहमदनगर, महाराष्ट्र इथे क्लिक करा १० नोव्हेंबर २०२० इथे क्लिक करा
2 श्री. सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. गाव- कुमठे, उत्तर सोलापूर, जि- सोलापूर, महाराष्ट्र. इथे क्लिक करा ०४ नोव्हेंबर २०२०
3 मे. रॉयल पॉटरी सिरॅमिक्स इंडस्ट्रीज, १,२५,००० टीपीए ते ६,१९,०३०.४० टीपीए (३३.०३ हे.) पर्यंत लॅटराइटचे खनन सर्वेक्षण क्र: १११ आणि ११५, मार्कागोंडी गाव, तहसील: जिवती, जि .: चंद्रपूर, महाराष्ट्र इथे क्लिक करा ०३ नोव्हेंबर २०२०
4 अठरा जिल्हास्तरीय वाळूचे स्थळ, अहमदनगर जिल्हा, महाराष्ट्र इथे क्लिक करा ०३ नोव्हेंबर २०२० इथे क्लिक करा
5 अयान मल्टीट्रेड एलएलपी (युनिट -१) द्वारे २५०० टीसीडी साखर कारखान्याच्या विद्यमान आवारात १०० केएलपीडी मोलसेस आधारित डिस्टिलरीची स्थापना. समशेरपूर, ता: नंदुरबार, जि: नंदुरबार, महाराष्ट्र इथे क्लिक करा ०२ नोव्हेंबर २०२० इथे क्लिक करा
6 बीड जिल्ह्यातील जिराई, माजलगाव, परळी तालुक्यात ३२ वाळूची ठिकाणे इथे क्लिक करा २९ ऑक्टोबर २०२०
7 मे. एसआरजे पेटी स्टील प्रा. लि. (भूखंड क्र: डी -५० / १, डी - ५० / २, डी -५१ / १, डी - ५१ / २, डी - ५२ / १, डी- ५२/ २, ई - ८ / ९, ई- ८/ १०, ई- ८- १० भाग, ई - ४५, ई- ४६, ई- ४७, बी - २९, बी -२९/ १, बी- ३०/ १ / १, बी- ३० / १, बी- ३० / २, बी- ३०/ ३. अतिरीक्त एमआयडीसी टप्पा: I व II, तालुका- जालना, महाराष्ट्र) इथे क्लिक करा २८ ऑक्टोबर २०२० इथे क्लिक करा
8 जालना जिल्ह्यातील मंथा, परतूर, घनसावंगी, भोकरदन, जाफरबाद तालुक्यात २० वाळूची ठिकाणे इथे क्लिक करा २७ ऑक्टोबर २०२० इथे क्लिक करा
9 अल्ट्राटेक सिमेंट लिमिटेड नोंदणीकृत पत्ता: बी-विंग, आहुरा सेंटर, दुसरा मजला, महाकाली केव्हज रोड, अंधेरी (पू), मुंबई प्रस्तावित ३.० एमटीपीए सिमेंट ग्राइंडिंग आणि पॅकिंग युनिट (प्रकल्प क्षेत्र: २६.१० हेक्टर) भूखंड क्र. ३, नरदाना औद्योगिक वसाहत, एमआयडीसी फेज १, गाव: वाघोडे, तहसील: शिंदखेडे जिल्हा - धुळे (महाराष्ट्र) इथे क्लिक करा २० ऑक्टोबर २०२० इथे क्लिक करा
10 मे. कडवा सहकारी साखर कारखाना लि., (टीकेएसकेएल) ता: दिंडोरी, जि: नाशिक, महाराष्ट्र. इथे क्लिक करा १६ ऑक्टोबर २०२० इथे क्लिक करा