Section Title

Main Content Link

माहिती अधिकार- माहिती अधिकारी

माहिती अधिकारी

महाराष्ट्र माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या तरतुदीनुसार एमपीसीबीने नियुक्त केलेल्या माहिती व सहाय्यक माहिती अधिकारी व अपील अधिकारी यांची क्षेत्रीय कार्यालये यादी

क्षेत्र अधिकारी कार्यक्षेत्र माहिती अधिकारी सहाय्यक माहिती अधिकारी अपील अधिकारी
प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई.
कल्पतरू पॉईंट, १ला मजला, पी. व्ही. आर सिनेमागृहा समोर, सायन सर्कल, मुंबई-४०००२२, महाराष्ट्र, दुरध्वनी . २४०१६२३९/२४०१५२६९

मुंबई बेट, प्रभाग क्रमांक ए.बी.सी डी. एफएफ (दक्षिण) एफ (उत्तर) जी (दक्षिण) आणि जी (उत्तर). मुंबई उपनगराचा भाग, प्रभाग क्रमांक एम (पूर्व), एम (वेस्ट), एच (पूर्व) एच (पश्चिम) आणि एल. मुंबई उपनगरचा भाग, प्रभाग क्रमांक के (पूर्व) के (पश्चिम), एस, एन, आणि (पी (दक्षिण). मुंबई उपनगर, प्रभाग क्रमांक पी (उत्तर), आर (उत्तर), आर (दक्षिण) आणि टी.

श्री. अच्युत नांदवटे

(उप प्रादेशिक अधिकारी)

जन माहिती अधिकारी

श्री. मिलिंद ठाकूर

(क्षेत्र अधिकारी)

सहायक माहिती अधिकारी

श्री. संजय भोसले

  प्रभारी प्रादेशिक अधिकारी

प्रादेशिक कार्यालय, नवी मुंबई
रायगड भवन, सातवा मजला, सेक्टर - ११, सी.बी.डी बेलापूर, नवी मुंबई संपर्क: - ०२२२७५७२७३९

सीईटीपी (हिल्स ते पुणे महामार्गासमोरील रोड) च्या दक्षिणेकडील दिशानिर्देश. एसआरआय -II च्या वाशि, बोरिवली, रावणे, तुर्भे, सानपाडा, बेलापूर, + सीईटीपी उपक्रम + वाशी क्रीक यांच्या कार्यक्षेत्रात खालील बाबींचा समावेश आहे. उत्तर सीमा नवी गाव-दिघेपासून सुरू होणारी महानगरपालिका (एनएमएमसी) एसआरओ -१ महापे कोपर-खैरणे, सावळी, घणसोली, रबाळे, डाईव्ह, एअरलाई, दिघे (एनएमएमसी) टीटीसी डब्ल्यूएमए उपक्रम दिवा क्रीकच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट आहे. . एमआयडीसी तळोजा आणि उरण तालुका.

श्री. विक्रांत भालेराव,

(उप प्रादेशिक अधिकारी)

    जन माहिती अधिकारी

श्री. शशिकांत पाटील,

(क्षेत्र अधिकारी)

     सहायक माहिती अधिकारी

श्री. सतिश पडवळ

प्रादेशिक अधिकारी

प्रादेशिक कार्यालय, रायगड 
सहावा मजला, सेक्टर - ११, सी.बी.डी बेलापूर, नवी मुंबई. संपर्क - ०२२-२७५७६०३४

खालापूर तालुका व पनवेल तालुका (एमआयडीसी - तळोजा वगळता) पेण, कर्जत, सुधागड तालुका.

श्री. ईश्वर ठाकरे

(क्षेत्र अधिकारी )

जन माहिती अधिकारी

श्री. शिवानंद बसवदे

(क्षेत्र  अधिकारी)

      सहायक माहिती अधिकारी

श्री.जयवंत हजारे

प्रभारी प्रादेशिक अधिकारी

प्रादेशिक कार्यालय, ठाणे
प्लॉट नंबर पी -३०, पाचव्या मजल्यावरील कार्यालय परिसर इमारत मुलुंड चेकनाका, ठाणे
ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र. ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र वसई तालुका वगळता ठाणे तालुका.

श्री. शकील सुलेमान शेख

(उप प्रादेशिक अधिकारी)

जन माहिती अधिकारी

श्रीमती उज्जवला वाडेकर

(क्षेत्र अधिकारी)

सहायक माहिती अधिकारी

श्री. रविंद्र आंधळे
प्रादेशिक अधिकारी (प्रभारी)
प्रादेशिक कार्यालय, कल्याण
सिद्धिविनायक संकुल, तिसरा आणि चौथा मजला, स्टेशन रोड, कल्याण (पश्चिम)
कल्याण, भिवंडी तालुका उल्हासनगर, बदलापूर तालुका, वाडा, मुरबाड, शहापूर तालुका, वडा, मुरबाड, शहापूर तालुका

श्रीमती सौजन्या पाटील

(उप प्रादेशिक अधिकारी)

जन माहिती अधिकारी

श्रीमती दिपाली चौधरी

(क्षेत्र अधिकारी )

सहायक माहिती अधिकारी

श्री. लिंबाजी सु. भड

प्रादेशिक अधिकारी (प्रभारी)

प्रादेशिक कार्यालय, पुणे
जोग सेंटर, तिसरा मजला, मुंबई पुणे रोड, वाकडेवाडी, पुणे ४११०३३ संपर्क - ०२०-२५८११६९४, ०२०-२५८११६२७
पुणे जिल्ह्यातील दौंड, इंदापूर, बारामती, पुरंदर, भोर आणि वेल्हे तालुका. हवेली तालुका: (पिंपरी चिंचवड कॉर्पोरेशन क्षेत्र वगळता) पुणे जिल्ह्यातील खेड, मुळशी, आंबेगाव जुन्नर, मावळ व शिरूर तालुका. पिंपरी चिंचवड

श्री. प्रशांत गायकवाड

(उप प्रादेशिक अधिकारी)

जन माहिती अधिकारी

श्री. समीर वस्त्रे

(क्षेत्र अधिकारी)

सहायक माहिती अधिकारी

श्री. शंकर वाघमारे

    प्रभारी प्रादेशिक अधिकारी

प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक उद्योग भवन, पहिला मजला, त्र्यंबक रोड, आयटीआय जवळ, सातपूर, नाशिक - ४२२ ००७ संपर्क ०२५३ - २३६५१५०

नाशिक जिल्हा.

श्री. अमर दुगुळे

(उप प्रादेशिक अधिकारी)

जन माहिती अधिकारी

श्री. राजेंद्र सुर्यवंशी,

(क्षेत्र अधिकारी)

सहायक माहिती अधिकारी

श्री. राजेंद्र आ. राजपूत

 प्रभारी प्रादेशिक अधिकारी

)
प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद परिभवन भवन, ए - 4/1, एमआयडीसी क्षेत्र, चिकलठाणा, सेठ नंदलाल धूत रुग्णालयाजवळ, जालना रोड, औरंगाबाद - 431 210. संपर्क - 02402473463 औरंगाबाद जिल्हा श्री. दिपक बनसोड
उप प्रादेशिक अधिकारी (प्रभारी)

श्रीमती योगिनी बाळंखे 
क्षेत्र अधिकारी

श्री. सुजित ढोलम
प्रादेशिक अधिकारी
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, शारदा एक्सओटीका, सी एस क्रमांक - २५०/१, जि . एफ . क्रमांक -१, महावीर विद्यालयाजवळ, डायमंड रुग्णालया समोर , नागाल पार्क,  कोल्हापूर - ४१६००३ कोल्हापूर जिल्हा.

श्री. प्रमोद माने,

(उप प्रादेशिक अधिकारी)

जन माहिती अधिकारी

श्री. सचिन हारबड

(क्षेत्र अधिकारी )

सहायक माहिती अधिकारी

श्री. जगन्नाथ शं. साळुंखे
प्रादेशिक अधिकारी

प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती सहकार सुरभी बापटवाडी, विवेकानंद कॉलनी जवळ, अमरावती - ४४४६०६.       संपर्क - ०७२१-२५६३५९३ अमरावती जिल्हा.

श्रीमती धनश्री पाटील

(क्षेत्र अधिकारी)

जन माहिती अधिकारी

 

श्री. ताराचंद ठाकरे

(क्षेत्र अधिकारी )

सहायक माहिती अधिकारी

श्री. संजय  दे. पाटील

प्रादेशिक अधिकारी

प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर उद्योग भवन, सहावा मजला, विक्री कर कार्यालयाजवळ, सिव्हिल लाइन, नागपूर - ४४०००१.                         संपर्क - ०७१२-२५६०१५२ वर्धा जिल्हा, हिंगणा तालुका, (नागपूर महानगरपालिका क्षेत्र वगळता) उमरेड, भिवापूरकर, कुही व नागपूर जिल्हा ग्रामीण नागपूर तालुका.

श्री. अतुल सातफळे,

(उप प्रादेशिक अधिकारी)

जन माहिती अधिकारी

श्री. प्रमोद लोणे,

(क्षेत्र अधिकारी )

सहायक माहिती अधिकारी

श्रीमती हेमा म. देशपांडे

प्रादेशिक अधिकारी

प्रादेशिक कार्यालय, चंद्रपूर महावीर टॉवर, दुसरा मजला, मुल रोड, चंद्रपूर, ४४२४०१. संपर्क - ०७१७२-२७२४१० चंद्रपूर, यवतमाळ, गडचिरोली जिल्हा.

 श्री. उमाशंकर भादुले

(उप प्रादेशिक अधिकारी)

जन माहिती अधिकारी

श्री. सुरेंद्र कारणकर

(क्षेत्र अधिकारी)

सहायक माहिती अधिकारी

श्री. तानाजी गो. यादव

प्रादेशिक अधिकारी

केंद्रीय प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, "निर्मल भवन", पी - ३, एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्र, महापे, नवी मुंबई - ४०० ७०१. संपर्क (०२२) ६७१९५०३१/६७१ ९५०३२ ---

श्री.  किशोर गवाणकर

( वैज्ञानिक अधिकारी)

जन माहिती अधिकारी

श्री.  सलिल सावे

(कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक)

सहायक माहिती अधिकारी

श्री. अशोक मांडवकर

प्रभारी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी

उप प्रादेशिक कार्यालय, महाड
समकालीन सुविधा केंद्र इमारत, एमआयडीसी - महाड, जिल्हा रायगड - ४०२ ३०९.           संपर्क - ०२१४५२३२३७२

महाड म्हसळा, माणगाव, श्रीवर्धन आणि पोलादपूर तालुका.

 

श्रीमती इंदिरा गायकवाड,

(उप प्रादेशिक अधिकारी)

जन माहिती अधिकारी

श्री. संदीप सोनावणे

(क्षेत्र अधिकारी)

सहायक माहिती अधिकारी

श्री. व‍िद्यासागर किल्लेदार

  प्रभारी प्रादेशिक अधिकारी

उप प्रादेशिक कार्यालय, तारापूर एमआयडीसी कार्यालय इमारत बोईसर स्टेशन, पोस्ट टॅप्स, तारापूर, जि. ठाणे.             संपर्क ०२५२५ - २७३३१४/०२५२५ - २६१५८१ तारापूर एमआयडीसी व संबंधित क्षेत्र. डहाणू, तलासरी, मोखाडा, जव्हार आणि विक्रमगड तालुका आणि पालघर तालुका (एसआरओ-तारापूर वगळता- मी कार्यक्षेत्र वगळता)

श्री. प्रशांत गायकवाड,

(उप प्रादेशिक अधिकारी)

जन माहिती अधिकारी

श्री. स्वप्नील लिंगडे

(क्षेत्र अधिकारी)

सहायक माहिती अधिकारी

श्री.राजेंद्र आ. रजपूत

 प्रभारी प्रादेशिक अधिकारी

उप प्रादेशिक कार्यालय, रत्नागिरी महसूल विभाग कर्मचारी को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., कार्यालय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय कंपाऊंड, झांदगाव,              रत्नागिरी - ४१५ ६३९.                    संपर्क - ०२३५२ - २२०८१३ सिंधुदुर्ग जिल्हा व राजापूर, लांजा, रत्नागिरी देवरुख व संगमेश्वर तालुका

श्री. राहुल मोटे,

(उप प्रादेशिक अधिकारी)

जन माहीती अधिकारी

श्री. अमित लाटे,

(क्षेत्र अधिकारी )

      सहायक माहिती अधिकारी

 श्री. रविंद्र ब. आंधळे

  प्रभारी प्रादेशिक अधिकारी

उप प्रादेशिक कार्यालय, चिपळूण
पारकर कॉम्प्लेक्स, पहिला मजला, नगर परिषद कार्यालयाच्या मागे, चिपळूण तालुका. चिपळूण, जि. रत्नागिरी. संपर्क - ०२३५५-२६१५७०
रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण, गुहागर, खेड, दापोली व मंडणगड

श्री. सागर औटी,

(उप प्रादेशिक अधिकारी)

जन माहीती अधिकारी

श्री. सुशिलकुमार शिंदे,

(क्षेत्र अधिकारी )

सहायक माहिती अधिकारी

श्री. रविंद्र ब. आंधळे

  प्रभारी प्रादेशिक अधिकारी

उप प्रादेशिक कार्यालय, सांगली
३००/२, उद्योग भवन, शासकीय विश्रामगृहाजवळ, विश्रामबाग, सांगली - ४१६ ४१६.                संपर्क - ०२३३ - २६७२०३२
सांगली जिल्हा.

श्री. नवनाथ अवताडे

(उप प्रादेशिक अधिकारी)

जन माहीती अधिकारी

श्री. गजानन खडकीकर,

(क्षेत्र अधिकारी)

सहायक माहिती अधिकारी

श्री. रविंद्र ब. आंधळे

  प्रभारी प्रादेशिक अधिकारी

उप प्रादेशिक कार्यालय, सातारा
प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला, एस. टी. स्टँड सदर बाजार, सातारा मागे - ४१५ ००१. संपर्क - ०२१६२-२३३५२७/२३७७८९
सातारा जिल्हा.

श्री. लिंबाजी भड,

(उप प्रादेशिक अधिकारी)

जन माहीती अधिकारी

श्रीमती रेखा तोगरे,

(क्षेत्र अधिकारी)

सहायक माहिती अधिकारी

श्री. नितीन राजाराम शिंदे

प्रभारी  प्रादेशिक अधिकारी  

उप प्रादेशिक कार्यालय, सोलापूर
४/बी , बाली ब्लॉक, सिव्हिल लाईन्स, शासकीय दूध योजनेस विरोध, साथ रास्ता, सोलापूर - ४१३००३. संपर्क -  ०२१७-२३१९८५०
सोलापूर जिल्हा.

श्री. अजित व. पाटील,

(उप प्रादेशिक अधिकारी)

जन माहीती अधिकारी

श्री. संजय ननावरे,

(क्षेत्र अधिकारी )

सहायक माहिती अधिकारी

श्री. नितीन राजाराम शिंदे

प्रभारी  प्रादेशिक अधिकारी  

 

उप प्रादेशिक कार्यालय, अकोला
विजय स्मृती, विरुद्ध. डॉ. नाना दाभाडे हॉस्पिटल, बिर्ला रोड, रामदास पेठ, अकोला, ४४४ ००५. संपर्क - ०७२४-२४४२३४४/२४४४९९२
अकोला व बुलढाणा जिल्हा.

श्री. मनिष होळकर,

(उप प्रादेशिक अधिकारी)

जन माहीती अधिकारी

श्री. प्रशांत मेहरे,

(क्षेत्र अधिकारी)

सहायक माहिती अधिकारी

श्री. संजय दे. पाटील

 प्रभारी प्रादेशिक अधिकारी

उप प्रादेशिक कार्यालय, नांदेड
लाहोटी कॉम्प्लेक्स, दुसरा मजला, शिवाजी पुतळ्याजवळ, वजीराबाद, नांदेड-४३१६०१. संपर्क - ०२४६२ - २४२४९२
नांदेड जिल्हा. श्री. राजेन्द्र पाटील 
उप प्रादेशिक अधिकारी 

श्री. रविंद्र क्षीरसागर,

(क्षेत्र अधिकारी )

सहायक माहिती अधिकारी

श्री. पी. एम. जोशी
प्रादेशिक अधिकारी

उप प्रादेशिक कार्यालय, लातूर
देव टॉवर्स, तहसील कार्यालयासमोर, लातूर.४१३५१२. संपर्क - ०२३८२ - २५२६७२
लातूर, उस्मानाबाद जिल्हा

श्री. राजेंद्र उ. पाटील,

(प्रभारी उप प्रादेशिक अधिकारी)

जन माहीती अधिकारी

श्री. रविंद्र क्षीरसागर,

(क्षेत्र अधिकारी )

सहायक माहिती अधिकारी

श्री. पी. एम. जोशी
प्रादेशिक अधिकारी

उप प्रादेशिक अधिकारी, जालना भूखंड क्र. पी - ३ / १ पी - ३ / २, एमआयडीसी क्षेत्र जालना, जालना औरंगाबाद रोड, जालना ४३१ २०३. संपर्क - ०२४८२ - २२०१२० जालना आणि बीड.

श्री. सोमनाथ कुरमुडे

(उप प्रादेशिक अधिकारी)

जन माहिती अधिकारी

श्रीमती कल्याणी झाडपिडे,

(क्षेत्र अधिकारी)

सहायक माहिती अधिकारी

श्री. पी. एम. जोशी
प्रादेशिक अधिकारी

उप प्रादेशिक कार्यालय, परभणी
देवकृपा बिल्डिंग, रंगनाथ महाराज नगर, नंदखेडा रोड, परभणी ४३१४०१. संपर्क - ०२४५२ - २२६६८७
परभणी, हिंगोली, जिल्हा. ता - परळी-वैजनाथ

श्री. सोमनाथ कुरमुडे

(प्रभारी उप प्रादेशिक अधिकारी)

जन माहिती अधिकारी

श्री. नामदेव दारसेवाड

(क्षेत्र अधिकारी)

सहायक माहिती अधिकारी

श्री. पी. एम. जोशी
प्रादेशिक अधिकारी

उप प्रादेशिक कार्यालय, अहमदनगर हॉल क्रमांक २,३ सावित्रीबाई फुले, व्यापार संकुल, टीव्ही सेंटर जवळ, सावेडी, अहमदनगर - ४४१ ००३. संपर्क - ०२४१ - २४७०८५२ अहमदनगर जिल्हा.

श्री. संजीवकुमार रेदासनी,

(प्रभारी उप प्रादेशिक अधिकारी)

जन माहिती अधिकारी

श्री. रविराज पाटील,

(क्षेत्र अधिकारी )

सहायक माहिती अधिकारी

श्री. प्रविण म. जोशी,

प्रभारी प्रादेशिक अधिकारी

उप प्रादेशिक कार्यालय,जळगाव कै. श्री भीकमचंद जैन म्युनिसिपल मार्केट बिल्डिंग, हॉल क्रमांक ए, तिसरा मजला, जळगाव - ४२५ ००१.  संपर्क - ०२५७ - २२२१२८८ जळगाव जिल्हा.

श्री. उपेंद्र कुलकर्णी,

(प्रभारी उप प्रादेशिक अधिकारी)

जन माहिती अधिकारी

श्री. ताराचंद ठाकरे,

(क्षेत्र अधिकारी)

सहायक माहिती अधिकारी

 श्री. प्रविण म. जोशी,

प्रभारी प्रादेशिक अधिकारी

उप-प्रादेशिक कार्यालय, धुळे
दुसरा मजला, फुलचंद प्लाझा, बी.सी. कॉलेज रोड, एस.एस.व्ही.पी.एस. जवळ. अभियांत्रिकी महाविद्यालय, विद्या नगरीजवळ, देवपूर, धुळे.   संपर्क ०२५७ - २२२१२८८
धुळे, नंदुरबार जिल्हा.

श्री. अजय चव्हाण,

(प्रभारी उप प्रादेशिक अधिकारी)

जन माहीती अधिकारी

श्री. निलेश मोरणकर,

(क्षेत्र अधिकारी )

सहायक माहिती अधिकारी

श्री. प्रविण म. जोशी,

प्रादेशिक अधिकारी

उप प्रादेशिक कार्यालय, भंडारा
तात्या टोपे वॉर्ड, सिटी पेट्रोल पंप जवळ, मिसकिन टँक, महेल रोड, भंडारा-४४१ ९०४.                    संपर्क - ०७१८४-२५८९१३
भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा.

श्रीमती हेमा देशपांडे,

(उप प्रादेशिक अधिकारी)

जन माहीती अधिकारी

श्रीमती शितल उघाडे

(क्षेत्र अधिकारी )

सहायक माहिती अधिकारी

श्री. अशोक  मा. करे,

प्रभारी प्रादेशिक अधिकारी

महाराष्ट्र माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदीनुसार एमपीसीबीने नियुक्त केलेल्या या पुढील अधिका-यांना ऑनलाईन आरटीआय अर्जासाठी मुख्य कार्यालयीन यादी २००५ (१३ ऑक्टोबर २०१७)

मुख्य कार्यालय नोडल अधिकारी प्रणाली प्रशासकाशी
वैज्ञानिक आणि तांत्रिक, कायदेशीर स्थापना आणि लेखा

श्री. निखिल मोरे

(उप प्रादेशिक अधिकारी)

समन्वय अधिकारी

श्री. दिनेश सोनावणे

(सांख्यिकी अधिकारी)

व्यवस्थापक प्रशासक 

महाराष्ट्र माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदीनुसार एमपीसीबीने नियुक्त केलेल्या माहिती व सहाय्यक माहिती अधिकारी व अपील अधिकारी यांची मुख्य कार्यालय यादी २००५ (१७ ऑक्टोबर २०१८)

मुख्य कार्यालय नोडल अधिकारी प्रणाली प्रशासकाशी सहाय्यक माहिती अधिकारी अपील अधिकारी
वैज्ञानिक आणि तांत्रिक मुंबई, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, रायगड, नाशिक

श्री. श्रीपाद रा. कुलकर्णी

(उप प्रादेशिक अधिकारी)

जन माहिती अधिकारी

श्री. समीर हुंदळेकर,

(क्षेत्र अधिकारी )

सहायक माहिती अधिकारी

डॉ. अमर रा. सुपाते

प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी

वैज्ञानिक आणि तांत्रिक पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, चंद्रपूर

श्री. अमोल आ. सातपुते

(उप प्रादेशिक अधिकारी)

जन माहिती अधिकारी

श्रीमती शुभांगी जाधव,

(क्षेत्र अधिकारी )

सहायक माहिती अधिकारी

डॉ. विद्यानंद  मोटघरे

हवा प्रदुषण निवारण अभियंता

कायदेशीर सर्व प्रादेशिक कार्यालयs, उप प्रादेशिक कार्यालय, केंद्रीय व प्रादेशिक प्रयोगशाळा मंडळाची

श्रीमती निलम कुबल
सहाय्यक कायदा अधिकारी

श्री. सुभाष ल. कारंडे

(कनिष्ठ लिपिक)

सहायक माहिती अधिकारी

श्रीमती नेत्रा चापेकर
कायदा अधिकारी
प्रशासन सर्व प्रादेशिक कार्यालयs, उप प्रादेशिक कार्यालय, केंद्रीय व प्रादेशिक प्रयोगशाळा मंडळाची

श्री. कानिफनाथ शिनगारे

(कार्यालय अधिक्षक)

जन माहिती अधिकारी

श्रीमती दिपाली मोहिते,

(प्रथम लिपिक)

सहायक माहिती अधिकारी

श्री. प्रमोद नांदगावकर

प्रभारी प्रशासकीय अधिकारी

खाती सर्व प्रादेशिक कार्यालयs, उप प्रादेशिक कार्यालय, केंद्रीय व प्रादेशिक प्रयोगशाळा मंडळाची

श्रीमती सुजाता ब. शेट्ये

(लेखा अधिकारी)

जन माहिती अधिकारी

श्री. कृष्णा लेंभे

(प्रमुख लेखापाल)

सहायक माहिती अधिकारी

 श्री. श्यामकुमार पाटील

मुख्य लेखा अधिकारी