Section Title

Main Content Link

माहिती अधिकार- माहिती अधिकारी

माहिती अधिकारी

महाराष्ट्र माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या तरतुदीनुसार एमपीसीबीने नियुक्त केलेल्या माहिती व सहाय्यक माहिती अधिकारी व अपील अधिकारी यांची क्षेत्रीय कार्यालये यादी

क्षेत्र अधिकारी कार्यक्षेत्र माहिती अधिकारी सहाय्यक माहिती अधिकारी अपील अधिकारी
प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई.
कल्पतरू पॉईंट, १ला मजला, पी. व्ही. आर सिनेमागृहा समोर, सायन सर्कल, मुंबई-४०००२२, महाराष्ट्र, दुरध्वनी . २४०१६२३९/२४०१५२६९

मुंबई बेट, प्रभाग क्रमांक ए.बी.सी डी. एफएफ (दक्षिण) एफ (उत्तर) जी (दक्षिण) आणि जी (उत्तर). मुंबई उपनगराचा भाग, प्रभाग क्रमांक एम (पूर्व), एम (वेस्ट), एच (पूर्व) एच (पश्चिम) आणि एल. मुंबई उपनगरचा भाग, प्रभाग क्रमांक के (पूर्व) के (पश्चिम), एस, एन, आणि (पी (दक्षिण). मुंबई उपनगर, प्रभाग क्रमांक पी (उत्तर), आर (उत्तर), आर (दक्षिण) आणि टी.

श्री. सतीश पडवळ
उपप्रादेशिक अधिकारी

श्री. महेन्द्र पट्टेबहादूर

क्षेत्र अधिकारी

डॉ. अनंत एन हर्षवर्धन
प्रादेशिक अधिकारी

प्रादेशिक कार्यालय, नवी मुंबई
रायगड भवन, सातवा मजला, सेक्टर - ११, सी.बी.डी बेलापूर, नवी मुंबई संपर्क: - ०२२२७५७२७३९

सीईटीपी (हिल्स ते पुणे महामार्गासमोरील रोड) च्या दक्षिणेकडील दिशानिर्देश. एसआरआय -II च्या वाशि, बोरिवली, रावणे, तुर्भे, सानपाडा, बेलापूर, + सीईटीपी उपक्रम + वाशी क्रीक यांच्या कार्यक्षेत्रात खालील बाबींचा समावेश आहे. उत्तर सीमा नवी गाव-दिघेपासून सुरू होणारी महानगरपालिका (एनएमएमसी) एसआरओ -१ महापे कोपर-खैरणे, सावळी, घणसोली, रबाळे, डाईव्ह, एअरलाई, दिघे (एनएमएमसी) टीटीसी डब्ल्यूएमए उपक्रम दिवा क्रीकच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट आहे. . एमआयडीसी तळोजा आणि उरण तालुका.

श्री. हेरंभप्रसाद डी. गंधे
उप प्रादेशिक अधिकारी,

श्री. इंद्रजीत देशमुख

     क्षेत्र अधिकारी

श्री. डी.बी.पाटील
प्रादेशिक अधिकारी

प्रादेशिक कार्यालय, रायगड 
सहावा मजला, सेक्टर - ११, सी.बी.डी बेलापूर, नवी मुंबई. संपर्क - ०२२-२७५७६०३४

खालापूर तालुका व पनवेल तालुका (एमआयडीसी - तळोजा वगळता) पेण, कर्जत, सुधागड तालुका.

श्री. बा. म. कुकडे
उप प्रादेशिक अधिकारी

श्री. उत्तम माने  क्षेत्र अधिकारी

श्री. जे एस. साळुखे
प्रादेशिक अधिकारी (प्रभारी)
प्रादेशिक कार्यालय, ठाणे
प्लॉट नंबर पी -३०, पाचव्या मजल्यावरील कार्यालय परिसर इमारत मुलुंड चेकनाका, ठाणे
ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र. ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र वसई तालुका वगळता ठाणे तालुका.

श्री. सुजित ढोलाम
उप प्रादेशिक अधिकारी

श्रीमती. सुवर्णा गायकवाड       क्षेत्र अधिकारी

श्री.राजेंद्र आ. राजपूत
प्रादेशिक अधिकारी (प्रभारी)
प्रादेशिक कार्यालय, कल्याण
सिद्धिविनायक संकुल, तिसरा आणि चौथा मजला, स्टेशन रोड, कल्याण (पश्चिम)
कल्याण, भिवंडी तालुका उल्हासनगर, बदलापूर तालुका, वाडा, मुरबाड, शहापूर तालुका, वडा, मुरबाड, शहापूर तालुका श्री. जयवंत हजारे
उप-प्रादेशिक अधिकारी

श्री. अजित सुर्यवंशी
क्षेत्र अधिकारी

श्री. शंकर वाघमारे

प्रादेशिक अधिकारी (प्रभारी)

प्रादेशिक कार्यालय, पुणे
जोग सेंटर, तिसरा मजला, मुंबई पुणे रोड, वाकडेवाडी, पुणे ४११०३३ संपर्क - ०२०-२५८११६९४, ०२०-२५८११६२७
पुणे जिल्ह्यातील दौंड, इंदापूर, बारामती, पुरंदर, भोर आणि वेल्हे तालुका. हवेली तालुका: (पिंपरी चिंचवड कॉर्पोरेशन क्षेत्र वगळता) पुणे जिल्ह्यातील खेड, मुळशी, आंबेगाव जुन्नर, मावळ व शिरूर तालुका. पिंपरी चिंचवड श्री. प्रताप जगताप
उप प्रादेशिक अधिकारी
श्री. उदय यादव 
क्षेत्र अधिकारी
श्री. जि. बा. संगेवार
प्रादेशिक अधिकारी 
प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक उद्योग भवन, पहिला मजला, त्र्यंबक रोड, आयटीआय जवळ, सातपूर, नाशिक - ४२२ ००७ संपर्क ०२५३ - २३६५१५०

नाशिक जिल्हा.

श्री. प्रकाश धुमाळउप-प्रादेशिक अधिकारी (प्रभारी)

श्री. कुशल औचरमल       क्षेत्र अधिकारी

श्री. अमर दुर्गुळे
प्रादेशिक अधिकारी(प्रभारी)
प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद परिभवन भवन, ए - 4/1, एमआयडीसी क्षेत्र, चिकलठाणा, सेठ नंदलाल धूत रुग्णालयाजवळ, जालना रोड, औरंगाबाद - 431 210. संपर्क - 02402473463 औरंगाबाद जिल्हा श्री. प्रदिप वानखेडे 
उप प्रादेशिक अधिकारी (प्रभारी)

श्री. राजेश औटी 
क्षेत्र अधिकारी

श्री. पी. एम. जोशी
प्रादेशिक अधिकारी
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, शारदा एक्सओटीका, सी एस क्रमांक - २५०/१, जि . एफ . क्रमांक -१, महावीर विद्यालयाजवळ, डायमंड रुग्णालया समोर , नागाल पार्क,  कोल्हापूर - ४१६००३ कोल्हापूर जिल्हा. श्री. प्रशांत टी.गायकवाड
उप प्रादेशिक अधिकारी

श्रीमती. वर्षा ए कदम
क्षेत्र अधिकारी

श्री. रवींद्र बी.आंधळे
प्रादेशिक अधिकारी (प्रभारी)

प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती सहकार सुरभी बापटवाडी, विवेकानंद कॉलनी जवळ, अमरावती - ४४४६०६.       संपर्क - ०७२१-२५६३५९३ अमरावती जिल्हा. श्री. निवृत्ती लोखंडे 
क्षेत्र अधिकारी

 

श्री. सुरेंद्र कारणकर
क्षेत्र अधिकारी

श्री. एस.डी.पाटील
प्रादेशिक अधिकारी (प्रभारी)

प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर उद्योग भवन, सहावा मजला, विक्री कर कार्यालयाजवळ, सिव्हिल लाइन, नागपूर - ४४०००१.                         संपर्क - ०७१२-२५६०१५२ वर्धा जिल्हा, हिंगणा तालुका, (नागपूर महानगरपालिका क्षेत्र वगळता) उमरेड, भिवापूरकर, कुही व नागपूर जिल्हा ग्रामीण नागपूर तालुका. श्रीमती. हेमा एम. देशपांडे
उप-प्रादेशिक अधिकारी
श्रीमती. शितल उघाडे
क्षेत्र अधिकारी
श्री. अ. मा. करे
प्रादेशिक अधिकारी (प्रभारी)
प्रादेशिक कार्यालय, चंद्रपूर महावीर टॉवर, दुसरा मजला, मुल रोड, चंद्रपूर, ४४२४०१. संपर्क - ०७१७२-२७२४१० चंद्रपूर, यवतमाळ, गडचिरोली जिल्हा. श्री. अजित पाटील
उप-प्रादेशिक अधिकारी
श्री. विनोद शुक्ला 
क्षेत्र अधिकारी
श्री. मधुकर आर. लाड
प्रादेशिक अधिकारी
केंद्रीय प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, "निर्मल भवन", पी - ३, एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्र, महापे, नवी मुंबई - ४०० ७०१. संपर्क (०२२) ६७१९५०३१/६७१ ९५०३२ ---

श्री. बजरंग शिवणकर

कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक

श्री. भीमराज चव्हाण 

कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक

श्री. सुरेश भोसलेवरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (प्रभारी)

उप प्रादेशिक कार्यालय, महाड
समकालीन सुविधा केंद्र इमारत, एमआयडीसी - महाड, जिल्हा रायगड - ४०२ ३०९.           संपर्क - ०२१४५२३२३७२

महाड म्हसळा, माणगाव, श्रीवर्धन आणि पोलादपूर तालुका.

 

श्री. सागर औटी
उप प्रादेशिक अधिकारी

श्री. जयदीप जे कुंभार
क्षेत्र अधिकारी

श्री. जे एस. साळुखे
प्रादेशिक अधिकारी (प्रभारी)

उप प्रादेशिक कार्यालय, तारापूर एमआयडीसी कार्यालय इमारत बोईसर स्टेशन, पोस्ट टॅप्स, तारापूर, जि. ठाणे.             संपर्क ०२५२५ - २७३३१४/०२५२५ - २६१५८१ तारापूर एमआयडीसी व संबंधित क्षेत्र. डहाणू, तलासरी, मोखाडा, जव्हार आणि विक्रमगड तालुका आणि पालघर तालुका (एसआरओ-तारापूर वगळता- मी कार्यक्षेत्र वगळता)

श्री. मनीष होळकर
उप प्रादेशिक अधिकारी

श्री. गजानन पवार 
क्षेत्र अधिकारी
श्री.राजेंद्र आ. राजपूत
प्रादेशिक अधिकारी (प्रभारी)
उप प्रादेशिक कार्यालय, रत्नागिरी महसूल विभाग कर्मचारी को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि., कार्यालय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय कंपाऊंड, झांदगाव,              रत्नागिरी - ४१५ ६३९.                    संपर्क - ०२३५२ - २२०८१३ सिंधुदुर्ग जिल्हा व राजापूर, लांजा, रत्नागिरी देवरुख व संगमेश्वर तालुका श्री. इंदिरा गायकवाड
उप प्रादेशिक अधिकारी
श्री. अमित लाटे 
क्षेत्र अधिकारी
श्री. रवींद्र बी.आंधळे
प्रादेशिक अधिकारी (प्रभारी)
उप प्रादेशिक कार्यालय, चिपळूण
पारकर कॉम्प्लेक्स, पहिला मजला, नगर परिषद कार्यालयाच्या मागे, चिपळूण तालुका. चिपळूण, जि. रत्नागिरी. संपर्क - ०२३५५-२६१५७०
रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण, गुहागर, खेड, दापोली व मंडणगड
श्री. अजय चव्हाण 
उप प्रादेशिक अधिकारी (प्रभारी)
श्री. विश्वजित सोर्गे 
क्षेत्र अधिकारी
श्री. रवींद्र बी.आंधळे
प्रादेशिक अधिकारी (प्रभारी)
उप प्रादेशिक कार्यालय, सांगली
३००/२, उद्योग भवन, शासकीय विश्रामगृहाजवळ, विश्रामबाग, सांगली - ४१६ ४१६.                संपर्क - ०२३३ - २६७२०३२
सांगली जिल्हा. श्री. नवनाथ अवताडे
उप प्रादेशिक अधिकारी

श्री. रोहिदास मातकर
क्षेत्र अधिकारी

श्री. रवींद्र बी.आंधळे
प्रादेशिक अधिकारी (प्रभारी)
उप प्रादेशिक कार्यालय, सातारा
प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला, एस. टी. स्टँड सदर बाजार, सातारा मागे - ४१५ ००१. संपर्क - ०२१६२-२३३५२७/२३७७८९
सातारा जिल्हा. श्री. लिंबाजी भड
उप प्रादेशिक अधिकारी
श्री. शंकर केंदुळे
क्षेत्र अधिकारी

श्री. जि. बा. संगेवार

प्रादेशिक अधिकारी

उप प्रादेशिक कार्यालय, सोलापूर
४/बी , बाली ब्लॉक, सिव्हिल लाईन्स, शासकीय दूध योजनेस विरोध, साथ रास्ता, सोलापूर - ४१३००३. संपर्क -  ०२१७-२३१९८५०
सोलापूर जिल्हा. श्री. प्रशांत भोसले 
उप प्रादेशिक अधिकारी (प्रभारी)
श्री. किरण चव्हाण 
क्षेत्र अधिकारी

श्री. जि. बा. संगेवार

प्रादेशिक अधिकारी 

उप प्रादेशिक कार्यालय, अकोला
विजय स्मृती, विरुद्ध. डॉ. नाना दाभाडे हॉस्पिटल, बिर्ला रोड, रामदास पेठ, अकोला, ४४४ ००५. संपर्क - ०७२४-२४४२३४४/२४४४९९२
अकोला व बुलढाणा जिल्हा. श्री. प्रशांत मेहरे
उप प्रादेशिक अधिकारी(प्रभारी)

श्री. नंदकिशोर पाटील

 क्षेत्र अधिकारी

श्री. एस.डी.पाटील
प्रादेशिक अधिकारी (प्रभारी)

उप प्रादेशिक कार्यालय, नांदेड
लाहोटी कॉम्प्लेक्स, दुसरा मजला, शिवाजी पुतळ्याजवळ, वजीराबाद, नांदेड-४३१६०१. संपर्क - ०२४६२ - २४२४९२
नांदेड जिल्हा. श्री. राजेन्द्र पाटील 
उप प्रादेशिक अधिकारी 
श्री. पंकज बावणे
क्षेत्र अधिकारी

श्री. पी. एम. जोशी
प्रादेशिक अधिकारी

उप प्रादेशिक कार्यालय, लातूर
देव टॉवर्स, तहसील कार्यालयासमोर, लातूर.४१३५१२. संपर्क - ०२३८२ - २५२६७२
लातूर, उस्मानाबाद जिल्हा श्री. व्यंकटेश शेळके
उप प्रादेशिक अधिकारी
श्री. नामदेव दरसेवाड
क्षेत्र अधिकारी

श्री. पी. एम. जोशी
प्रादेशिक अधिकारी

उप प्रादेशिक अधिकारी, जालना भूखंड क्र. पी - ३ / १ पी - ३ / २, एमआयडीसी क्षेत्र जालना, जालना औरंगाबाद रोड, जालना ४३१ २०३. संपर्क - ०२४८२ - २२०१२० जालना आणि बीड. श्रीमती. योगिनी बाळंखे
उप प्रादेशिक अधिकारी (प्रभारी)
श्रीमती. दिपाली लोखंडे
क्षेत्र अधिकारी

श्री. पी. एम. जोशी
प्रादेशिक अधिकारी

उप प्रादेशिक कार्यालय, परभणी
देवकृपा बिल्डिंग, रंगनाथ महाराज नगर, नंदखेडा रोड, परभणी ४३१४०१. संपर्क - ०२४५२ - २२६६८७
परभणी, हिंगोली, जिल्हा. ता - परळी-वैजनाथ श्री. ज. अ. कदम 
उप प्रादेशिक अधिकारी
श्री. संजय जिरापुरे
क्षेत्र अधिकारी

श्री. पी. एम. जोशी
प्रादेशिक अधिकारी

उप प्रादेशिक कार्यालय, अहमदनगर हॉल क्रमांक २,३ सावित्रीबाई फुले, व्यापार संकुल, टीव्ही सेंटर जवळ, सावेडी, अहमदनगर - ४४१ ००३. संपर्क - ०२४१ - २४७०८५२ अहमदनगर जिल्हा. श्री. संजीव रेदासनी 
उप प्रादेशिक अधिकारी (प्रभारी)
श्री. प्रमोद डोके 
क्षेत्र अधिकारी
श्री. अमर दुर्गुळे
प्रादेशिक अधिकारी (प्रभारी)
उप प्रादेशिक कार्यालय,जळगाव कै. श्री भीकमचंद जैन म्युनिसिपल मार्केट बिल्डिंग, हॉल क्रमांक ए, तिसरा मजला, जळगाव - ४२५ ००१.  संपर्क - ०२५७ - २२२१२८८ जळगाव जिल्हा. श्री. सोमनाथ कुरमुडे
उप प्रादेशिक अधिकारी
श्री. प्रभाकर वावडे 
क्षेत्र अधिकारी
श्री. अमर दुर्गुळे
प्रादेशिक अधिकारी (प्रभारी)
उप-प्रादेशिक कार्यालय, धुळे
दुसरा मजला, फुलचंद प्लाझा, बी.सी. कॉलेज रोड, एस.एस.व्ही.पी.एस. जवळ. अभियांत्रिकी महाविद्यालय, विद्या नगरीजवळ, देवपूर, धुळे.   संपर्क ०२५७ - २२२१२८८
धुळे, नंदुरबार जिल्हा. श्रीमती. सौजन्या पाटील
उप प्रादेशिक अधिकारी
श्री. महेश चलवा
क्षेत्र अधिकारी
श्री. अमर दुर्गुळे
प्रादेशिक अधिकारी (प्रभारी)
उप प्रादेशिक कार्यालय, भंडारा
तात्या टोपे वॉर्ड, सिटी पेट्रोल पंप जवळ, मिसकिन टँक, महेल रोड, भंडारा-४४१ ९०४.                    संपर्क - ०७१८४-२५८९१३
भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा. श्री. आनंद कटोळे
उप प्रादेशिक अधिकारी (प्रभारी)
श्री. अर्जुन राठोड
क्षेत्र अधिकारी
श्री. अ. मा. करे
प्रादेशिक अधिकारी (प्रभारी)

महाराष्ट्र माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदीनुसार एमपीसीबीने नियुक्त केलेल्या या पुढील अधिका-यांना ऑनलाईन आरटीआय अर्जासाठी मुख्य कार्यालयीन यादी २००५ (१३ ऑक्टोबर २०१७)

मुख्य कार्यालय नोडल अधिकारी प्रणाली प्रशासकाशी
वैज्ञानिक आणि तांत्रिक, कायदेशीर स्थापना आणि लेखा
श्री. महेश समत राख
कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
श्री दिनेश.एम.सोनावणे
सांखिकी अधिकारी

महाराष्ट्र माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदीनुसार एमपीसीबीने नियुक्त केलेल्या माहिती व सहाय्यक माहिती अधिकारी व अपील अधिकारी यांची मुख्य कार्यालय यादी २००५ (१७ ऑक्टोबर २०१८)

मुख्य कार्यालय नोडल अधिकारी प्रणाली प्रशासकाशी सहाय्यक माहिती अधिकारी अपील अधिकारी
वैज्ञानिक आणि तांत्रिक मुंबई, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, रायगड, नाशिक श्री. सागर वररेकर               क्षेत्र अधिकारी

श्री. चेतन सावंत
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक

श्री. पुंडलिक मिराशे
सहाय्यक सचिव, तांत्रिक

वैज्ञानिक आणि तांत्रिक पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, चंद्रपूर

श्री. व्ही. आर. सिंह              क्षेत्र अधिकारी

श्री. संग्राम निंबाळकर
क्षेत्र अधिकारी

डॉ. यशवंत बाबाराव सोनटक्के,
सहसंचालक (पाणी)

कायदेशीर सर्व प्रादेशिक कार्यालयs, उप प्रादेशिक कार्यालय, केंद्रीय व प्रादेशिक प्रयोगशाळा मंडळाची

श्रीमती निलम कुबल
सहाय्यक कायदा अधिकारी

श्री. चंद्रकांत पेडणेकर
कनिष्ठ लिपिक
श्रीमती नेत्रा चापेकर
कायदा अधिकारी
प्रशासन सर्व प्रादेशिक कार्यालयs, उप प्रादेशिक कार्यालय, केंद्रीय व प्रादेशिक प्रयोगशाळा मंडळाची
श्री. कानिफनाथ शिनगारे
कार्यालय अधीक्षक
श्रीमती शोभना नाईक
प्रथम लिपिक
श्रीमती. निता भोरडे
प्रशासन अधिकारी (प्रभारी)
खाती सर्व प्रादेशिक कार्यालयs, उप प्रादेशिक कार्यालय, केंद्रीय व प्रादेशिक प्रयोगशाळा मंडळाची
श्रीमती. सुजाता शेट्ये
सहाय्य करा. लेखा अधिकारी

श्रीमती. मंदाकिनी गिरी
प्रमुख लेखापाल

श्री एस.आर. पाटील,
मुख्य लेखा अधिकारी