Section Title

Main Content Link

हवा / पाणी देखरेख नेटवर्क बळकटीकरण / पुनरावलोकन

प्रकल्प / सार्वजनिक अभ्यास
अ.क्र. विषय एजन्सी काम करण्याच्या आदेशाचा दिनांक कालावधी किंमत एच ओ डी
1

एम पी सी बी साठी पाण्याच्या गुणवत्तेवर देखरेख करण्यासाठी आखलेल्या युक्त्या.

पर्यावरण व्यवस्थापन केंद्र एल एल पी
.2014(कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.)
6 आठवडे
4.50 लाख
जे डी पाणी