Section Title

Main Content Link

हवा गुणवत्ता / पाणी गुणवत्ता अभ्यास

प्रकल्प / सार्वजनिक अभ्यास
अ.क्र.
विषय
एजन्सी
काम करण्याच्या आदेशाचा दिनांक
कालावधी
किंमत
एचओडी
1

हवा २००८ ते २०११ आणि पाणी २०१० ते २०११ या महाराष्ट्रातील गुणवत्ता दर्जा या संशोधन प्रकल्पासाठी आर्थिक सहाय्य, पृथक्करण / सांख्याकी पृथक्करणाच्या स्त्रोता सहीत.

एन इ इ आर आय
24.01.2012कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
 6 + 1 महिने
 रु. 15 लाख
ए एस टी
2

२०११ - १२ या कालावधीच्या म. प्र. नि. मंडळ  साठी केलेल्या पाण्याचा अहवालाची पुर्न पहाणी.

टी इ आर आय
25.09.2013
कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
2 महिने
रु. 0.75 लाख
जे डी (ए पी सी)
3

२०१२ - १३ या कालावधी चा म. प्र. नि. मंडळ  साठी पाण्याच्या गुणवत्तेचा अहवाल तयार करणे.

टी इ आर आय
12.05.2014 कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
2 महिने
रु. 6.25 लाख
जे डी (ए पी सी)
4
२०१३ - १४ या कालावधी चा म. प्र. नि. मंडळ साठी पाण्याच्या गुणवत्तेचा अहवाल तयार करणे.
टी इ आर आय
16.05.2014 कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
2 आठवडे
रु. 6.25 लाख
जे डी (ए पी सी)
5

२०११ - १२ या कालावधी चा म. प्र. नि. मंडळ साठी हवेच्या गुणवत्तेचा अहवाल तयार करणे.

टी इ आर आय
16.05.2014 कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
2 आठवडे
रु. 1.50 लाख
जे डी (ए पी सी)
6
२०१२ - १३ या कालावधी चा म. प्र. नि. मंडळ साठी हवेच्या गुणवत्तेचा अहवाल तयार करणे.
टी इ आर आय
29.01.2014 कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
6 आठवडे
रु. 2.25 लाख
जे डी (ए पी सी)
7
२०१३ - १४ या कालावधी चा म. प्र. नि. मंडळ साठी हवेच्या गुणवत्तेचा अहवाल तयार करणे.
टी इ आर आय
08.05.2014 कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
10 दिवस
रु. 2.25 लाख
जे डी (ए पी सी)
8
गोदावरी नदिच्या पाण्याच्या गुणवत्तेच्या माहितीचे पृथक्करण
पर्यावरण व्यवस्थापन केंद्र एल एल पी
30.05.2014 कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
6 आठवडे + 2 आठवडे
रु. 9.50 लाख
जे डी (ए पी सी)