Section Title

Main Content Link

ठाणे

आमच्या विषयी- क्षेत्रीय कार्यालये
क्र प्रादेशिक कार्यालय पत्ता अधिकारक्षेत्र दुरध्वनी फॅक्स ईमेल
. ठाणे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, प्लॉट क्रमांक पी -३०, ५ वा मजला कार्यालय कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग मुलुंड चेककाक, ठाणे - ४०० ६०४ ठाणे जिल्ह्याच्या भाग उप प्रादेशिक कार्यालयात उल्लेख ०२२ - २५८०२२७२ ०२२-२५८०५३९८

rothane@mpcb.gov.in

mpcbthane@mpcb.gov.in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i. उप प्रादेशिक कार्यालय ठाणे I प्लॉट नं पी ३०, ५ वा मजला, ऑफिस कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग मुलुंड चेकनाका , ठाणे. ठाणे महापालिका ०२२-२५८२९५८२ ०२२-२५८०५३९८ srothane1@mpcb.gov.in
ii. उप प्रादेशिक कार्यालय ठाणे II प्लॉट नं पी ३०, ५ वा मजला, ऑफिस कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग मुलुंड चेकनाका , ठाणे. ठाणे तालुका, वसई तालुका ०२२-२५८२९५८२

०२२-२५८०५३९८

srothane2@mpcb.gov.in
iii. उप प्रादेशिक कार्यालय तारापुर एमआयडीसी कार्यालय इमारत बोइसर स्टेशन, पोस्ट तप्स तारापूर, जि ठाणे. तारापूर एमआयडीसी आणि संबंधित क्षेत्र. ०२५२५-२७३३१४ - srotarapur1@mpcb.gov.in
iv. उप प्रादेशिक कार्यालय तारापुर II एमआयडीसी कार्यालय इमारत बोइसर स्टेशन, पोस्ट तप्स तारापूर, जि ठाणे डहाणू तलसरि मोखाडा ,जव्हार विक्रमगढ तालुकापालघर तालुक्यातील (एसआरओ तारापूर-I कार्यकक्षा वगळता). ०२५२५-२६१५८१ ०२५२५-२७३३१४ srotarapur2@mpcb.gov.in
v. ठाणे प्रयोगशाळा प्लॉट नं पी ३०, ५ वा मजला, ऑफिस कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग मुलुंड चेकनाका , ठाणे. ठाणे प्रयोगशाळा ०२२-२५८२९५८२ ०२२-२५८०५३९८ srothane1@mpcb.gov.in