Section Title

Main Content Link

नागपुर

आमच्या विषयी- क्षेत्रीय कार्यालये
क्र प्रादेशिक कार्यालय पत्ता अधिकारक्षेत्र दुरध्वनी फॅक्स ईमेल
१. नागपुर उद्योग भवन,५ वा मजला,विक्री कर कार्यालय जवळ ,सिव्हिल लाइन, नागपूर  - ४४० ००१ नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, आणि गडचिरोली जिल्हा. ०७१२ - २५६५३०८ ०७१२ -२५६०८५१

ronagpur@mpcb.gov.in,

mpcbnagpur@mpcb.gov.in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i. उप प्रादेशिक कार्यालय नागपूर I उद्योग भवन,५ वा मजला,विक्री कर कार्यालय जवळ ,सिव्हिल लाइन, नागपूर - ४४० ००१ नागपूर महानगरपालिका विभाग ०७१२ -२५६०१५२ ०७१२ - २५६०१३९ sronagpur1@mpcb.gov.in
ii. उप प्रादेशिक कार्यालय नागपूर II उद्योग भवन,५ वा मजला,विक्री कर कार्यालय जवळ ,सिव्हिल लाइन, नागपूर - ४४० ००१ वर्धा जिल्हा, हिंगाना तालुका(नागपूर महापालिका क्षेत्र वगळता ) ,नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड, कुही भिवपुर आणि नागपूर ग्रामीण तालुका ०७१२ - २५६०१५२ - sronagpur2@mpcb.gov.in
iii. उप प्रादेशिक कार्यालय भंडारा उप प्रादेशिक कार्यालय, भंडारा, पेटकर इमारत संत तुकडोजी विभाग, भंडारा - ४४१९०४ भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा .

०७१८४ - २५८९१३

०७१८४ - २६०६२९ srobhandara@mpcb.gov.in
iv. नागपूर प्रयोगशाळा उद्योग भवन,५ वा मजला,विक्री कर कार्यालय जवळ ,सिव्हिल लाइन, नागपूर - ४४० ००१ नागपूर महानगरपालिका विभाग ०७१२ - २५६०१५२ ०७१२ - २५६०१३९ sronagpur1@mpcb.gov.in