Section Title

Main Content Link

पुणे

आमच्या विषयी- क्षेत्रीय कार्यालये
क्र प्रादेशिक कार्यालय पत्ता अधिकारक्षेत्र दुरध्वनी फॅक्स ईमेल
. पुणे जोग सेंटर, ३ रा मजला, मुंबई पुणे मार्ग, वाकडेवाडी, पुणे -   ४११ ००३. पुणे सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्या ०२० - २५८११६२७ ०२० - २५८११०२९

ropune@mpcb.gov.in

mpcbpune@mpcb.gov.in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i. उप प्रादेशिक कार्यालय पुणे-I जोग केंद्र, ३ रा मजला, मुंबई पुणे रोड, वाकडेवाडी , पुणे -  ४११ ००३. पुणे महानगरपालिका क्षेत्र, दौंड, इंदापूर, बारामती, पुरंदर, भोर आणि पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्यात. ०२० - २५८११६९४ - sropune1@mpcb.gov.in
ii. उप प्रादेशिक कार्यालय पुणे - II जोग केंद्र, ३ रा मजला, मुंबई पुणे रोड, वाकडेवाडी , पुणे -  ४११ ००३. हवेली तालुका (पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्र वगळता.) पुणे जिल्ह्यातील खेड, मुळशी, आंबेगाव, जुन्नर, मावळ आणि शिरूर तालुका. ०२० - २५८१६४५१ - sropune2@mpcb.gov.in
iii. उप प्रादेशिक कार्यालय पिंपरी - चिंचवड जोग केंद्र, ३ रा मजला, मुंबई पुणे रोड, वाकडेवाडी , पुणे -  ४११ ००३. पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्र ( एमआयडीसी पिंपरी, भोसरी आणि आकुर्डी. यासह) ०२० - २५८१०२२२   sropimprichichwad@mpcb.gov.in
iv. उप प्रादेशिक कार्यालय सातारा मंजुनाथ मेजर व्यावसायिक इमारत, 531, सदर बाजार, सायन्स कॉलेज समोर , जि सातारा - 415002. सातारा जिल्हा. ०२१६२ - २३३५२७ / २३७७८९ ०२१६२ - २३३५२७ srosatara@mpcb.gov.in
v. उप प्रादेशिक कार्यालय सोलापूर ४ / बी, बाली ब्लॉक, सिव्हील लाईन्स, शासकीय दूध योजना समोर , सात रास्ता, सोलापूर - ४१३ ००३. सोलापूर जिल्हा. ०२१७ - २३१९८५० ०२१७ srosolapur@mpcb.gov.in
vi. पुणे प्रयोगशाळा जोग केंद्र, 3 रा मजला, मुंबई पुणे रोड, वाकडेवाडी , पुणे -  ४११ ००३. पुणे महानगरपालिका क्षेत्र, दौंड, इंदापूर, बारामती, पुरंदर, भोर आणि पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्यात. ०२० - २५८११६९४ ०२० - २५८११०२९ sropune1@mpcb.gov.in