Section Title

Main Content Link

चंद्रपूर

आमच्या विषयी- क्षेत्रीय कार्यालये
क्र प्रादेशिक कार्यालय पत्ता अधिकारक्षेत्र दुरध्वनी फॅक्स ईमेल
. चंद्रपूर महावीर टॉवर, 2 रा मजला, मूल रोड, चंद्रपूर, ४४२४0१ चंद्रपूर, यवतमाळ, गडचिरोली जिल्हा . ०७१७२ - २५१९६५ ०७१७२- २५१९६५

rochandrapur@mpcb.gov.in

mpcbchandrapur@mpcb.gov.in

 

उप प्रादेशिक कार्यालये

i. उप प्रादेशिक कार्यालय चंद्रपूर-I महावीर टॉवर, 2 रा मजला, मूल रोड, चंद्रपूर, ४४२४0१ चंद्रपूर, यवतमाळ ०७१७२ - २५१९६५ ०७१७२- २५१९६५ srochandrapur@mpcb.gov.in
ii. चंद्रपूर प्रयोगशाळा प्रादेशिक प्रयोगशाळा, एमपीसीबी, ब्लॉक क्रमांक 13 आणि 14 नवीन प्रशासकीय इमारत मुल रोड, चंद्रपूर- ४४२४0१ चंद्रपूर, यवतमाळ ०७१७२- २७२४१६ ०७१७२- २५१९६५ srochandrapur@mpcb.gov.in