Section Title

Main Content Link

औरंगाबाद

आमच्या विषयी- क्षेत्रीय कार्यालये
क्र प्रादेशिक कार्यालय पत्ता अधिकारक्षेत्र दुरध्वनी फॅक्स ईमेल
. औरंगाबाद पर्यावरण भवन, अ - ४/१,एमआयडीसी क्षेत्र , चिखलठाणा, सेठ नंदलाल धूत रुग्णालया जवळ , जालना रोड, औरंगाबाद - ४३१ २१० औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद जिल्हा ०२४० - २४७३४६२ ०२४० - २४७३४६१

roaurangabad@mpcb.gov.in,

mpcbaurangabad@mpcb.gov.in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i. उप प्रादेशिक कार्यालय औरंगाबाद I पर्यावरण भवन, अ - ४/१, एमआयडीसी एरिया, चिखलठाणा, जवळ सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल, जालना रोड, औरंगाबाद - ४३१ २१० औरंगाबाद जिल्हा. ०२४० - २४७३४६३
 
०२४० - २४७३४६२ sroaurangabad1@mpcb.gov.in
ii. उप प्रादेशिक कार्यालय जालना उप-प्रादेशिक कार्यालय, जालना, प्लॉट नं. पी ३/१ आणि पी ३/२, फेज -२, एमआयडीसी जालना, हॉटेल आश्रय पॅलेस जवळ, जालना औरंगाबाद रोड - ४३१ २०३ जालना व बीड. ०२४८२ - २२०१२० ०२४८२ - २२०१२० sroaurangabad2@mpcb.gov.in
iii. उप प्रादेशिक कार्यालय लातूर उप-प्रादेशिक कार्यालय लातूर, देव टावर्स, तहसील कार्यालय, प्लॉट नं. आरएल -२०४५, मेन रोड, लातूर - ४१३ ५१२ लातूर, उस्मानाबाद जिल्हा. ०२३८२ - २५२६७२ - srolatur@mpcb.gov.in
iv. उप प्रादेशिक कार्यालय नांदेड उप प्रादेशिक कार्यालय, नांदेड एच नं. १/१/३५३, जेलेवार कॉम्प्लेक्स, पायडेवाडी रोड,  नांदेड - ४३१ ६०१ नांदेड जिल्हा. ०२४६२ - २४२४९२ ०२४६२ - २४२४९२ sronanded@mpcb.gov.in
v. उप प्रादेशिक कार्यालय परभणी देवक्रीपा इमारत, रंगनाथ महाराज नगर, नंद्खेडा रोड, पहिला मजला, परभणी - ४३१ ४०१ परभणी, हिंगोली जिल्हा ता . परली वैजनाथ ०२४५२ - २२६६८७ ०२४५२ - २२६६८७ sroparbhani@mpcb.gov.in
vi. औरंगाबाद प्रयोगशाळा पर्यावरण भवन, अ - ४/१, एमआयडीसी एरिया, चिखलठाणा, जवळ सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल, जालना रोड, औरंगाबाद - ४३१ २१० औरंगाबाद जिल्हा. ०२४० - २४७३४६३ ०२४० - २४७३४६१ sroparbhani@mpcb.gov.in