Section Title

Main Content Link

नवी-मुंबई

आमच्या विषयी- क्षेत्रीय कार्यालये
क्र प्रादेशिक कार्यालय पत्ता अधिकारक्षेत्र दुरध्वनी फॅक्स ईमेल
१. नवी-मुंबई रायगड भवन, ७ मजला सेक्टर - ११, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई ठाणे व रायगड जिल्हा व उप प्रादेशिक कार्यालय, नवी मुंबई अंतर्गत येणारे कार्यक्षेत्र ०२२ - २७५७२७३९ ०२२ - २७५७१५८६

ronavimumbai@mpcb.gov.in

mpcbnavimumbai@mpcb.gov.in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i. उप प्रादेशिक कार्यालय नवी मुंबई-I रायगड भवन, ७ मजला सेक्टर - ११, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई वाशी, रवाने, तुर्भे, सानपाडा, बेलापूर ०२२ - २७५७२७४० - sronavimumbai1@mpcb.gov.in
ii. उप प्रादेशिक कार्यालय नवी मुंबई - II रायगड भवन, ७ मजला सेक्टर - ११, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई महापे, कोपरखैराणे, सरवली, घनसोली, रबाळे, ऐरोली, दिघे ०२२ - २७५७२७४० ०२२ - २७५७१५८६ sronavimumbai2@mpcb.gov.in
iii. उप प्रादेशिक कार्यालय तळोजा रायगड भवन, ७ मजला सेक्टर - ११, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई एमआयडीसी, तळोजा व उरण तालुक्यातील. ०२२ - २७५७२७४० ०२२ - २७५७१५८६ srotaloja@mpcb.gov.in