Section Title

Main Content Link

कोल्हापुर

आमच्या विषयी- क्षेत्रीय कार्यालये
क्र प्रादेशिक कार्यालय पत्ता अधिकारक्षेत्र दुरध्वनी फॅक्स ईमेल
१. कोल्हापुर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, शारदा एक्सओटीका, सी एस क्रमांक - २५०/१, जि . एफ . क्रमांक -१, महावीर विद्यालयाजवळ, डायमंड रुग्णालया समोर  , नागाल पार्क,  कोल्हापूर - ४१६ ००३ सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा.

०२३१-२६५२९५२

०२३१-२६६०४४८

०२३१-२६६०४४८

rokolhapur@mpcb.gov.in,

mpcbkolhapur@mpcb.gov.in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i. उप प्रादेशिक कार्यालय कोल्हापूर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, शारदा एक्सओटीका, सी एस क्रमांक - २५०/१, जि . एफ . क्रमांक -१, महावीर विद्यालयाजवळ, डायमंड रुग्णालया समोर  , नागाल पार्क,  कोल्हापूर - ४१६००३ कोल्हापूर जिल्हा. ०२३१-२६५२९५२
 
०२३१-२६६०४४८ srokolhapur@mpcb.gov.in
ii. उप प्रादेशिक कार्यालय सांगली ३००/२, उद्योग भवन,सरकार शेष हाऊस जवळ , विश्रामबाग, सांगली - ४१६४१६ सांगली जिल्हा. ०२३३-२६७२०३२ ०२३३-२३२३७३२ srosangli@mpcb.gov.in
iii. उप प्रादेशिक कार्यालय रत्नागिरी महसूल विभाग कर्मचारी सहकारी क्रेडीट सोसायटी लि, कार्यालय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय कंपाऊंड, झान्ड्गाव , रत्नागिरी - ४१५ ६३९ सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि राजापूर, लांजा, रत्नागिरी, देओरुख आणि संगमेश्वर
तालुका.
०२३५२ - २२०८१३ ०२३५२ - २२०७१३ sroratnagiri@mpcb.gov.in
iv. उप प्रादेशिक कार्यालय चिपळूण पारकर कॉम्प्लेक्स, 1 ला मजला, नगर परिषद कार्यालय मागे, चिपळूण तालुका. चिपळूण जि. रत्नागिरी - ४१५ ६0५ चिपळूण, गुहागर, खेड,
रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली आणि मंडणगड तालुका
०२३५५ - २६१५७० ०२३५५ - २६१५७० srochiplun@mpcb.gov.in
v. चिपळूण प्रयोगशाळा पारकर कॉम्प्लेक्स, 1 ला मजला, नगर परिषद कार्यालय मागे, चिपळूण तालुका. चिपळूण जि. रत्नागिरी - ४१५ ६0५ चिपळूण, गुहागर, खेड,
रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली आणि मंडणगड तालुका
०२३५५ - २६१५७० ०२३५५ - २६१५७० srochiplun@mpcb.gov.in