Section Title

Main Content Link

महाराष्ट्र प्लास्टिक कॅरी बॅग (उत्पादन आणि वापर) नियम, २००६ च्या अंतर्गत जरी नोंदणीची स्थिती (०९/०६/२००८ च्या अनुसार)

प्लॅस्टिक कचरा
अनुक्रमांक
कंपनीचे नाव आणि पत्ता
उत्पादनाचे नाव
उत्पादन क्षमता
नोंदणी क्रमांक
नोंदणी क्रमांकाची तारीख
नोंदणीची वैधता
मे. प्रगती प्लास्टिक १३६, शिवकृपा औद्योगिक वसाहत, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोळी (प) मुंबई- ८३.  पिशवी
४०० किग्रॅ/ दि 
MPCB/HWMD/PlasticReg/Y/B-1-2006
३/२०/२००६
०३-१९-२०११

मे. न्यू पॅक इंडस्ट्री ४, जनता औद्योगिक कंपाऊंड, फिनिक्स मिल्स समोर, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल मुंबई - ०१३.

पिशवी /पुनर्वापर
६०० किग्रॅ/ दि
MPCB/HWMD/Plastic Reg/Y/B-2-2006
३/२४/२००६
०३-२३-२०११

मे. शीतल तारपुलिन गोल्ड क्र. ३१, जमनादास औद्योगिक वसाहत, जवाहर टॉकीजच्या समोर, डॉ. आर.पी. रोड, मुलुंड (प)

१. पिशवी /पुनर्वापर
२. डब्बा 

१०० किग्रॅ/ दि
५० किग्रॅ/ दि

MPCB/HWMD/Plastic Reg/Y/B-3-2006
३/२३/२००६
०३-२२-२०११
मे. फोर “एम” पॉलिमेक इंडस्ट्रीज, ई-८, एमआयडीसी मुरबाड, जि. ठाणे डब्बा
७५० किग्रॅ/ दि
MPCB/HWMD/Plastic Reg/Y/B-4-2006
३/२९/२००६
०३-२८-२०११

मे. हेमा प्लास्टिकस, २०५ रामगोपाल औद्योगिक वसाहत डॉ. आर.पी. रोड, मुलुंड (प) मुंबई-८०

 पिशवी

६०० किग्रॅ/ दि 
MPCB/HWMD/Plastic Reg/Y/B-5-2006
३/२९/२००६
०३-२८-२०११

मे. अरुण इंटरप्राईजेस ३१७, रामगोपाल औद्योगिक वसाहत डॉ. आर. पी. रोड, मुलुंड (प) मुंबई-८०

 पिशवी

४०० किग्रॅ/ दि 
MPCB/HWMD/Plastic Reg/Y/B-6-2006
३/२९/२००६
०३-२८-२०११

मे. विक्की इंजिनीरिंग वर्क्स, २२७, रामगोपाल औद्योगिक वसाहत. मुलुंड (प) मुंबई -४०० ०८०

१. पिशवी /पुनर्वापर
२. डब्बा

650 kg/d
200 kg/d

MPCB/HWMD/Plastic Reg/Y/B-7-2006
३/३१/२००६ ०३-३०-२०११
मे. शालीमार पॅक एमआयडीसी टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, तेतावली, रबाळे, ठाणे बेलापूर रोड. जि - ठाणे पिशवी /पुनर्वापर ६.५ एमटी / दि 
MPCB/HWMD/Plastic Reg/Y/B- 8 -2006
४/४/२००६ ०४-०३-२०११
मे. राज प्लास्टिक युनिट क्रमांक १२२, पहिला मजला, गोबिंद उद्योग भवन मुलुंड- (प) मुंबई- ८० डब्बा १६२ किग्रॅ/ दि
MPCB/HWMD/Plastic Reg/Y/B- 9-2006
४/४/२००६ ०४-०३-२०११
१०
मे. तिरुपती प्रिंट ७८ विशाल औद्योगिक वसाहत व्हिलेज रोड भांडुप- (प) मुंबई-. ७८  पिशवी १६५ किग्रॅ/ दि
MPCB/HWMD/Plastic Reg/Y/B-10 -2006
४/४/२००६ ०४-०३-२०११
११
मे. सॅन-या इंडस्ट्रीज ३९, तळ मजला, न्यू युनिक औद्योगिक वसाहत डॉ. आरपी रोड मुलुंड- (प) मुंबई -८०  पिशवी ६८५ किग्रॅ/ दि
MPCB/HWMD/Plastic Reg/Y/B-11 -2006
४/४/२००६ ०४-०३-२०११
१२
मे. प्लास्टीका इंडस्ट्रीज प्लॉट क्रमांक आर-३३, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, एमआयडीसी ठाणे बेलापूर रोड. तेतावली रबाळे, नवी मुंबई -०१ पिशवी /पुनर्वापर ५९६ किग्रॅ/ दि
MPCB/HWMD/Plastic Reg/Y/B-12 -2006
४/४/२००६ ०४-०३-२०११
१३
मे. एएमआय पायरोफ्लेक्स प्रा. लि. एफ-९, १/१९/१ हिंगणा एमआयडीसी, नागपूर- ४४० ०१६  पिशवी ३८० किग्रॅ/ दि
MPCB/HWMD/Plastic Reg/Y/B-13 -2006
४/५/२००६ ०४-०४-२०११
१४
मे. सुरेश पॉलिमर्स प्रा. लि. यू - १४५, एमआयडीसी हिंगणा रोड, नागपूर - ४४००१६  पिशवी ११८४ किग्रॅ/ दि
MPCB/HWMD/Plastic Reg/Y/B-14-2006
५/१५/२००६ ०५-१४-२०११
१५
मे. सीता पॅकेजिंग प्रा. लि. डब्ल्यू -१३७, एमआयडीसी हिंगणा रोड, नागपूर- ४४००१६  पिशवी ५१३ किग्रॅ/ दि
MPCB/HWMD/Plastic
Reg/Y/B-15-2006
५/१५/२००६ ०५-१४-२०११
१६
मे. मिलार प्लॅस्टिक इंडस्ट्रीज के- ४७, एमआयडीसी वळूज, नरार गुड इयर टियर्स कंपनी जवळ अलबाड औरंगाबाद  पिशवी १६२ किग्रॅ/ दि
MPCB/HWMD/Plastic Reg/Y/B-16-2006
४/५/२००६ ०४-०४-२०११
१७
मे. महावीर प्लास्टिक डी -२२ एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्र नागपूर- ४४० ०२८ डब्बा ८०६ किग्रॅ/ दि
MPCB/HWMD/Plastic Reg/Y/B-17-2006
४/५/२००६ ०४-०४-२०११
१८
मे. अदिती एंटरप्रायजेस ६ए, मजीठिया औद्योगिक वसाहत डब्ल्यूटी, पाटील मार्ग, चेंबूर मुंबई पिशवी /पुनर्वापर ४०० किग्रॅ/ दि
MPCB/HWMD/Plastic Reg/Y/B-18-2006
४/५/२००६ ०४-०४-२०११
१९
मे. जय अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज ए / ७५७ टीटीसी, क्षेत्र एमआयडीसी महापे नवी मुंबई ४०० ७०५ पिशवी /पुनर्वापर ५०० किग्रॅ/ दि
MPCB/HWMD/Plastic Reg/Y/B-19-2006
४/५/२००६ ०४-०४-२०११
२०
मे. विबग्योर पॉली प्रिंट १२ अशोक औद्योगिक वसाहत जवळ लिव्हिंग रूम एल.बी.एस. मार्ग. मुलुंड- (प) . मुंबई- ८०  पिशवी ३३४ किग्रॅ/ दि
MPCB/HWMD/Plastic Reg/Y/B-20-2006
४/१५/२००६ ०४-१४-२०११
२१
मे. प्लास्टो वर्ल्ड, २४०, गोबिंद उद्योग भवन औद्योगिक वसाहत, मॉडेल टाऊन समोर, बी.आर. रोड, मुलुंड - (प) मुंबई -४०० ०८०. पिशवी  ३३४किग्रॅ/ दि
MPCB/HWMD/Plastic Reg/Y/B-21-2006
४/१५/२००६ ०४-१४-२०११
२२
मे. कल्पतरु ब्लोव प्लास्ट शेड क्र. डब्ल्यू- ४४, फेज III एमआयडीसी शिवणी अकोला- ४४४ १०४ (एमएस) डब्बा /पुनर्वापर ५०० किग्रॅ/ दि
MPCB/HWMD/Plastic Reg/Y/B-22-2006
४/१५/२००६ ०४-१४-२०११
२३
मे. हिरल प्रिंट्स ८ तळ मजला, अनुपम औद्योगिक वसाहत इमारत क्र. - १, एल.बी.एस.मार्ग, मुलुंड-(प), मुंबई - ४०० ०८० पिशवी २५० किग्रॅ/ दि
MPCB/HWMD/Plastic Reg/Y/B-23-2006
 ४/१५/२००६ ०४-१४-२०११
२४
मे. मानसी इंडस्ट्रीज प्लॉट क्र. बी- ४३/२ एमआयडीसी, अंबाड नाशिक- ४२२ ०१० डब्बा /पुनर्वापर २०० किग्रॅ/ दि
MPCB/HWMD/Plastic Reg/Y/B-24-2006
४/१५/२००६ ०४-१४-२०११
२५
मे. ज्योती केमिकल्स बी- ४३/१, एमआयडीसी, अंबाड नाशिक - 
४२२ ०१०
डब्बा /पुनर्वापर ५०० किग्रॅ/ दि
MPCB/HWMD/Plastic Reg/Y/B-25-2006
४/१५/२००६ ०४-१४-२०११
२६
मे. स्वस्तिक प्लास्टो ए/१९, एसटीआयसीई मुसलगाव ता. सिन्नर जि. नाशिक पिशवी /पुनर्वापर १४८ किग्रॅ/ दि
MPCB/HSMD/Plastic Reg/Y/B-26-2006
४/२७/२००६ ०४-२६-२०११
२७
मे. नवीन प्लॅस्टिक प्रा. लि., डी - १२/९ टी.टी.सी. औद्योगिक क्षेत्र, रेकुंडा गाव, तुर्भे नवी मुंबई - ४०० ७०५ पिशवी ४०० किग्रॅ/ दि
MPCB/HSMD/Plastic Reg/Y/B-27-2006
४/२७/२००६ ०४-२६-२०११
२८
 मे. फ्लेक्सो वर्ल्ड २४१, गोविंद उद्योग भवन, मॉडेल टाऊन समोर, बी.आर. रोड, मुलुंड (प) मुंबई -४०० ०८०. पिशवी ०.२३ एमटी / दि
MPCB/HSMD/Plastic Reg/Y/B-28-2006
 ४/२७/२००६ ०४-२६-२०११
२९
मे. इझी पॅक प्लास्टिक प्रा. लि. डी /५ /६ टी.टी.सी. औद्योगिक क्षेत्र पिशवी /पुनर्वापर  ३०० किग्रॅ/ दि 
MPCB/HSMD/Plastic Reg/Y/B-29-2006
४/२७/२००६ ०४-२६-२०११
३०
मे. एलिगंट पॅकेजिंग २६ वर्धमान औद्योगिक वसाहत एस.व्ही. रोड दहिसर (पू) मुंबई - ६८ पिशवी /पुनर्वापर ६०० किग्रॅ/ दि 
MPCB/HSMD/Plastic Reg/Y/B-30-2006
४/२७/२००६ ०४-२६-२०११
३१
मे. व्ही.के. प्रिंटरस  ३४८, केवल औद्योगिक वसाहत सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल मुंबई - ४०० ०१३  पिशवी   ५०० किग्रॅ/ दि
MPCB/HSMD/Plastic Reg/Y/B-31-2006
४/२७/२००६ ०४-२६-२०११
३२
मे. अरुण फ्लेक्सो प्रिंटर्स बी - ११८ ससेक्स औद्योगिक वसाहत, दादोजी कोंडदेव क्रॉस मार्ग, भायखळा, मुंबई - ४०० ०२७  पिशवी  २५० किग्रॅ/ दि
MPCB/HSMD/Plastic Reg/Y/B-32-2006
४/२७/२००६ ०४-२६-२०११
३३
मे. ठक्कर नानजी जाधवजी श्री बॉम्बे कॉटन मिल्स इस्टेट ब्लॉक क्र. २३, काळाचौकी रोड, मुंबई - ४०० ०३३  पिशवी ८०० किग्रॅ/ दि
MPCB/HSMD/Plastic Reg/Y/B-33-2006
४/२७/२००६ ०४-२६-२०११
३४
मे. मिलेनियम प्लास्टिक २८, नव नंदनवन औद्योगिक वसाहत, एल. बी. एस. रोड, मुलुंड (प), मुंबई - ८० डब्बा ५० एमटी / दि
MPCB/HSMD/Plastic Reg/Y/B-34-2006
४/२६/२००६ ०४-२५-२०११
३५
मे. सेजपाल प्लास्टिक प्रा. लि. प्लॉट क्र. सी - ४५३ टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, एमआयडीसी तुर्भे, नवी मुंबई - ४०० ७०५  पिशवी १.२ एमटी / दि
MPCB/HSMD/Plastic Reg/Y/B-35-2006
४/२६/२००६ ०४-२५-२०११
३६
मे. श्री गोविंद बिझिनेस २१११, गोविंद निवास एमआयडीसी, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. पिशवी /पुनर्वापर २०० किग्रॅ/ दि
MPCB/HSMD/Plastic Reg/Y/B-36-2006
४/२६/२००६ ०४-२५-२०११
३७
मे. मोनो प्लॅस्टीक २६, अशोक औद्योगिक वसाहत पहिला मजला, एल.बी.एस. मार्ग मुलुंड (प), मुंबई - ४०० ०८० डब्बा १ एमटी / दि
MPCB/HSMD/Plastic Reg/Y/B-37-2006
५/२/२००६ ०५-०१-२०११
३८
मे. डिलाईट प्लास्टिक ५२, रामगोपाल औद्योगिक वसाहत, पीएच - II, आर.आर.टी. रोड, मुलुंड (प) मुंबई - ४०० ०८० डब्बा ०.३३ एमटी / दि
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B-38-2006
५/२/२००६ ०५-०१-२०११
३९
मे. कैलास पॉली इंडस्ट्रीज प्रा. लि. प्लॉट क्र. ए - ७/३, एमआयडीसी हिंगणा नागपूर - ४४००१६ पिशवी १.५ एमटी / दि
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B-39-2006
५/२/२००६ ०५-०१-२०११
४०
मे. सोनेगाव रॅपर्स प्रा. लि. प्लॉट क्र. एम -११ /३, एमआयडीसी, हिंगणा रोड, नागपूर पिशवी १.० एमटी / दि
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B-40-2006
५/२/२००६ ०५-०१-२०११
४१
मे. डेल्टा प्लास्टिक युनिट ११२ भारत औद्योगिक वसाहत, टी.जे. रोड, शिवडी, मुंबई- ४०० ०१५. पिशवी २०० किग्रॅ/ दि
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B-41-2006
५/२/२००६ ०५-०१-२०११
४२
मे. पोलस्टर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज २०५, गंभीर औद्योगिक वसाहत, आरे रोड, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई - ४०० ०६३  पिशवी ६० किग्रॅ/ दि
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B-42-2006
५/२/२००६ ०५-०१-२०११
४३
मे. मोथारा इंडस्ट्रीज डब्ल्यू - ६३ एमआयडीसी रबाळे, ठाणे-बेलापूर रोड, नवी मुंबई पिशवी /पुनर्वापर १००० किग्रॅ/ दि
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B-43-2006
५/२/२००६ ०५-०१-२०११

४४

मे. जय प्लास्टिक इंडस्ट्रीज १०९, भारत औद्योगिक वसाहत, तोकर्सी जीवराज रोड, शिवडी मुंबई- ४०० ०१५

पिशवी /पुनर्वापर

१५०  किग्रॅ/ दि

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B-44-2006

५/१५/२००६

०५-१४-२०११

४५

मे. शुभम एंटरप्राइजेस, २०८ राजा औद्योगिक वसाहत, पी.के. रोड, मुलुंड, मुंबई - ८०

पिशवी

२०० किग्रॅ/ दि

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B-45-2006

५/१५/२००६

०५-१४-२०११

४६

मे. पॉलीफॅब प्लास्टिक इंडस्ट्रीज २/१४, लालवानी औद्योगिक वसाहत, जी.डी.अंबेकर रोड, वडाळा मुंबई - ४०० ०३१

पिशवी  

५०० किग्रॅ/ दि

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B-46-2006

५/१५/२००६

०५-१४-२०११

४७

मे. श्रीजी पॉलीपॅक नागपूर पत्रक क्र. ४७ प्लॉट क्र. -२, तलाव रोड टिंबर मार्केट, यवतमाळ जिल्हा - यवतमाळ 

पिशवी /पुनर्वापर

२५० किग्रॅ/ दि

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B-47-2006

५/१५/२००६

०५-१४-२०११

४८

मे. जय इंडस्ट्रीज १६, सम्राट सिल्क मिल कंपाऊंड एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोळी - (प), मुंबई- ७८.

 पिशवी

१६७ किग्रॅ/ दि

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B-48-2006

५/१५/२००६

०५-१४-२०११

४९

मे. त्रिमूर्ती प्लॅस्टिक ए - १९ एमआयडीसी वाळणे ता. दापोली, जि. रत्नागिरी

 पिशवी

०.१ एमटी / दि

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B-49-2006

५/१५/२००६

०५-१४-२०११

५०

मे. सरस इंडस्ट्रीज डब्ल्यू -४४ (ए) एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्र, अहमदनगर- ४१४ १११

पिशवी /पुनर्वापर

५०० किग्रॅ/ दि

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B-50 -2006

५/१५/२००६

०५-१४-२०११

४१

मे. वर्षा वॉटर प्रूफ प्रॉडक्ट्स ७९- ८१, श्री बॉम्बे कॉटन मिल्स इस्टेट, गाला क्र. २३/ ए दत्ताराम लाड मार्ग, कळाचौकी रोड, मुंबई- ४०० ०३३

पिशवी /पुनर्वापर

500 kg /d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B-51-2006

५/१५/२००६

०५-१४-२०११

५२

मे. सागर प्लास्टिक डी - २४, एमआयडीसी, नागपूर- ४४० ०२८

Carry bag virgin

300 kg /d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B-52-2006

५/१५/२००६

14/05/2011

५३

मे. श्री भवानी इंजिनीरिंग वर्क्स डब्ल्यू- ६७ एमआयडीसी रबाळे रोड, नवी मुंबई - ४०० ७०१

Carry bag recycled

1000 kg /d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B-53-2006

15/05/2006

14/05/2011

५४

मे. सोहम इंडस्ट्रीज बी -२२ मिनर्वा औद्योगिक वसाहत, पी.के. रोड, मुलुंड - (प) मुंबई -४०० ०८०

 Container virgin

0.42 MT/ d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B-54-2006

15/05/2006

14/05/2011

५५

मे. एस. के. इम्पेक्स (इंडिया) ३२, मिनर्वा औद्योगिक वसाहत, एल.बी.एस. मार्ग, मुलुंड - (प) मुंबई- ४०० ०८०

 Container virgin

0.33 MT/M

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B-55-2006

15/05/2006

14/05/2011

५६

मे. मनीष प्लास्ट एफ २/१ एमआयडीसी, अमरावती जिल्हा - अमरावती

Carry bag virgin / recycled

0.8 T /d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B-56-2006

15/05/2006

14/05/2011

५७

मे. क्रिस्टल पॅकेजिंग २११, न्यू सतगुरु, नानिक औद्योगिक वसाहत, गोरेगाव- (पू) मुंबई - ४०० १०१

Carry bag virgin /
Container virgin

8 T / d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B-57-2006

15/05/2006

14/05/2011

५८

मे. राज प्लॅस्टिक युनिट क्र. ए / २ तळ मजला, मिनर्वा औद्योगिक वसाहत, रॅली वोल्फ, एल.बी.एस. मार्ग, मुलुंड- (प) मुंबई - ८०

 Container virgin

0.83   MT/d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B-58-2006

15/05/2006

14/05/2011

५९

मे. दत्ता प्लॅस्टिक सी.एस. क्र. १०५ भोर येथे, पोस्ट: घटायडे ता: मोशी जि. पुणे

 Container virgin

160 kg / d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B-59-2006

15/05/2006

15/05/2011

६०

मे. मार्केटींग प्लास्टिक ३/४ नाहर पारेख औद्योगिक वसाहत क्र. ३ वडकुण, डहाणू रोड, जि. ठाणे

Carry bag virgin

12  T /d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B-60 -2006

15/05/2006

14/05/2011

६१

मे. पॉली फिल्म्स इंडस्ट्रीज भूखंड क्र. बी - २८, एमआयडीसी हिंगणा रोड. नागपूर

Carry bag virgin / recycled

3 MT/d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 61-2006

15/05/2006

14/05/2011

६२

मे. रवी पॅकेजिंग सी - ३१ एमआयडीसी क्षेत्र अमरावती- ४४४ ६०५

Carry bag virgin 

0.5 T/d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 62-2006

15/05/2006

14/05/2011

६३

मे. जेबीएल सॅक प्रा. लि. बी -२९, एमआयडीसी मुरबाड रोड, ठाणे जि. ठाणे

 Container virgin

1.6 MT/d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B-63 -2006

15/05/2006

14/05/2011

६४

मे. मम्स वर्ल्ड बेबी प्रॉडक्ट्स गाळा क्र. ६३ - ६४, एच विंग, आटगाव औद्योगिक संकुल, गाव- आटगाव, ता. शहापूर, जि. ठाणे - ४२१ ६०१

 Container virgin

1 MT/d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B-64 -2006

15/05/2006

14/05/2011

६५

मे. जय जलाराम पॉली इंडस्ट्रीज ख. क्र. २१९, २२०, भूखंड क्र. ६१ - ए फेज क्र. ६, गाव - नागलवाडी, ता. -हिंगणा, जि.- नागपूर.

Carry bag virgin / recycled

0.19 MT/d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 65-2006

15/05/2006

14/05/2011

६६

मे. मयूर प्लॅस्टिक जी. क्र. १०३४ लक्ष्मीनगर बेडाग, ता. मिरज, जि. सांगली

Carry bag virgin

0.200  MT/d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 66-2006

15/05/2006

14/05/2011

६७

मे. सारस इंडस्ट्रीज डब्ल्यू -२१ (ए) एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्र, अहमदनगर- ४१४ १११.

Carry bag virgin / recycled

500 kg / d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 67-2006

15/05/2006

14/05/2011

६८

मे. मेजर प्लॅस्टिक एस. ८२४/ ९ गाव- माहीम,  चिंटुपाडा, पालघर जि. ठाणे- ४०१ ४०४

Carry bag virgin 

0.75  MT/d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 68-2006

15/05/2006

14/05/2011

६९

मे. शक्तीमान प्लास्टिक युनिट क्र. १२९, पहिला मजला, रामगोपाल औद्योगिक वसाहती समोर. जवाहरलाल टॉकीज डॉ. आर.पी. रोड, मुंबई- ४०० ०८०.

Carry bag virgin 

0.2  MT/d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 69-2006

15/05/2006

14/05/2011

७०

M/s  Mahavir Poly Pack
Unit no. 17, GR Floor,
Jamnadas  IndustrialEaste,
Dr. R.P. Rd.,Mulund-(W)Mumbai- 400 080.

Carry bag virgin 

0.33 MT/d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 70-2006

15/05/2006

14/05/2011

७१

मे. सँको प्लास्ट ए - २५ बासरखेड, ता. मलकापूर, जि. बुलढाणा

Carry bag virgin 200 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 71-2006
20/05/2006 19/05/2011
७२

मे. दिशा इंडस्ट्रीज सी- ३८ एमआयडीसी अमरावती जिल्हा - अमरावती

Container virgin 410 T /d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 72 -2006
20/05/2006 19/05/2011
७३

मे. खेमका प्लॅस्टिक एम - ८, लक्ष्मी औद्योगिक वसाहत, न्यू लिंक रोड, अंधेरी- (प), मुंबई- ५३.

Carry bag virgin 200 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 73-2006
20/05/2006 19/05/2011
७४

मे. दिपजीम एंटरप्राईजेस गाळा क्र. १२, पहिला मजला शिले औद्योगिक वसाहत, उद्योग नगर एस.व्ही. रोड, गोरेगाव- (प) मुंबई - ६२

Carry bag virgin 334 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 74-2006
20/05/2006 19/05/2011
७५

मे. मोल्डर्स पॉली प्रिंट गाळा क्र. १०, मेहट्स औद्योगिक वसाहत, आय.बी. पटेल रोड, गोरेगाव- (पू) मुंबई- ६३

Carry bag virgin 0.3 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 75 -2006
20/05/2006 19/05/2011
७६

मे. परमानंददास जे सांगणी (एचयूएफ) २२, राजा औद्योगिक वसाहत, २ रा मजला, पी. के. रोड, मुलुंड (प) मुंबई - ८०

Container virgin

0.2 MT/d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 76-2006
06/06/2006 05/06/2011
७७

मे. डी. के. इंडस्ट्रीज बी - ८ एमआयडीसी क्षेत्र, अमरावती –४४४ ६०५

Carry bag virgin/ recycled

0.26 T/d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 77 -2006
06/06/2006 05/06/2011
७८

मे. वैभव इंडस्ट्रीज एमआयडीसी भूखंड क्र. डी –१०, मिरज - ४१६ ४१०

Container virgin / recycled 0.083 MT/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 78 -2006
06/06/2006 05/06/2011
७९

मे. देविका प्लास्टिक, डब्ल्यू - ६२, एमआयडीसी कुपवड, सांगली- ४१६ ०३६

Carry bag virgin 0.350 MT/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 79 -2006
06/06/2006 05/06/2011
८०

मे. प्रसाद इंजिनियर्स ३३, सत्यम इस्टेट, 35- ए, एरंडवणे कर्वे रोड, पुणे- ३८.

Carry bag virgin / recycled 0.5 MT/ d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 80 -2006
06/06/2006 05/06/2011
८१

मे. नागपूर पॉलीफिल्म्स प्रा. लि. भूखंड क्र. एम -१९ / १८ औद्योगिक क्षेत्र, हिंगणा रोड, नागपूर

Container virgin /recycled 2 MT/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 81 -2006
06/06/2006 05/06/2011
८२

मे. श्री प्लास्टे-ओ-क्राफ्ट बी -८८, श्री लक्ष्मी को- ऑपरेटिव्ह इंडस्ट्रियल इस्टेट, हातकणंगले, जि. कोल्हापूर

Carry bag virgin / recycled 1MT/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 82 -2006
06/06/2006 05/06/2011
८३

मे. कैलास पॉली इंडस्ट्रीज प्रा. लि. भूखंड क्र. ए ७/३, एमआयडीसी कळमेश्वर, नागपूर.

Carry bag virgin 1.5 MT/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 83 -2006
06/06/2006 05/06/2011
८४

मे. पंकज ट्रेडिंग कंपनी, गाळा क्र. ११८, पहिला मजला, भूखंड क्र. ७ उद्योग नगर गोरेगाव -(प) मुंबई- ६२

Carry bag virgin 10 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 84 -2006
06/06/2006 05/06/2011
८५

मे. ग्लोबल प्लास्टिक येथे - टेमघर ता. महाड जि. रायगड.

1. Carry bag virgin / recycled
2. Container virgin / recycled

0.4 1T/d

0.41T/d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 85 -2006
06/06/2006 05/06/2011
८६

मे. यूनिक पॉलीप्लास्ट प्रा. लि. भूखंड क्र. डी- ३५, एमआयडीसी महाड, जि. रायगड

Container virgin / recycled 2 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 86 -2006
06/06/2006 05/06/2011
८७

मे. युनिकॉन प्रॉडक्ट्स २९ / जे लक्ष्मी औद्योगिक वसाहत, न्यू लिंक रोड, अंधेरी- (प) मुंबई- ५३

Carry bag virgin 0.4 MT / d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 87 -2006
06/06/2006 05/06/2011
८८

मे. पूजा पॅकवेल (इंडिया) प्रा. लि. एम -२५, एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्र, हिंगणा रोड, नागपूर

Carry bag virgin 6.67 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 88 -2006
06/06/2006 05/06/2011
८९

मे. पवन प्लास्ट सी -१४, सहकारी औद्योगिक वसाहत मथुरा भंडारा रोड, अमरावती.

Containert virgin 0.187 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 89 -2006
06/06/2006 05/06/2011
९०

मे. पर्ल पॉलिमर्स लि. बी- ३ /५, एमआयडीसी महाड, जि. रायगड - ३०९

Container virgin 16.66 MT/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 90 -2006
06/06/2006 05/06/2011
९१

मे. मल्टी- फ्लेक्स लामी- प्रिंट लि., भूखंड क्र. डी- ५४/५८, एमआयडीसी महाड, जिल्हा - रायगड

Container virgin

42 MT /d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 91 -2006
06/06/2006 05/06/2011
९२

मे. कोठारी प्लॅस्टिक इंडस्ट्रीज डब्ल्यू - १४, एमआयडीसी क्षेत्र, अमरावती.

Carry bag virgin 0.18 T/ d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 92 -2006
06/06/2006 05/06/2011
९३

मे. कोठारी पॅकेजिंग इंडस्ट्रीज डब्ल्यू -१४, एमआयडीसी क्षेत्र, अमरावती

Carry bag virgin 0.183 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 93 -2006
06/06/2006 05/06/2011
९४

मे. सुदर्शन प्लास्टिक के - ४२, एमआयडीसी, हिंगणा रोड, नागपूर- ४४००१६

Carry bag virgin

2 T/ d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 94 -2006
06/06/2006 05/06/2011
९५

मे. प्रसाद प्लास्टिक डब्ल्यू १६४, एमआयडीसी फेज II, डोंबिवली- पू, ठाणे- २०४

Carry bag virgin / recycled

1.00 MT/ d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 95 -2006
06/06/2006 05/06/2011
९६

मे. रसाळ प्लॅस्टिक भूखंड क्र. डी- ६९, एमआयडीसी महाड, जि. रायगड.

Carry bag virgin 667 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 96 -2006
06/06/2006 05/06/2011
९७

मे. गोदावरी पॉलिमर भूखंड क्र. ३४ पूर्व औद्योगिक वसाहत, चिखली येथे मिनी माता नगर, नागपूर.

Carry bag virgin 0.4 T/ d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 97 -2006
06/06/2006 05/06/2011
९८

मे. प्रिंट-एन-पॅक २०२, आशीर्वाद औद्योगिक वसाहत, इमारत क्र. २ राम मंदिर रोड, गोरेगाव- (प), मुंबई -१०४

Carry bag virgin 0.33 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 98 -2006
06/06/2006 05/06/2011
९९

मे. श्री बालाजी पॅकेजिंग गाळा क्र. १६ इमारत क्र.-३, तळ मजला, राम मंदिर इंडस्ट्रीज पीआरई को -ऑप सोसायटी लि., गोरेगाव - (पू) मुंबई- ६३

Carry bag virgin

0.3 T/d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 99 -2006
06/06/2006 05/06/2011
१००

मे. भारत प्लास्टिक इंडस्ट्रीज - कोहिनूर टेक्सटाईल प्रिंटिंग कंपाऊंड, एल.बी.एस मार्ग मुंबई- ८६.

Carry bag virgin

0.17 T/d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 100 -2006
06/06/2006 05/06/2011
१०१

मे. राधाकृष्ण इंडस्ट्रीज २३६, २ रा मजला, ‘ए’ विंग शांती औद्योगिक वसाहत, एस. एन. रोड, तांबे नगर, मुलुंड- (प) मुंबई - ८०.

Container virgin

0.5 T/d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 101 -2006
06/06/2006 05/06/2011
१०२

मे. अमलिक पॅकेजिंग प्रा. लि. गाव- सरसंग, ता. खालापूर जि- रायगड .

Container virgin /recycled

300 kg /d

MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 102 -2006
06/06/2006 05/06/2011
१०३

मे. श्रीजी पॉली प्लास्ट ११/ सी, समराट सिल्क मिल कंपाऊंड, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोळी (प), मुंबई- ७९.

Carry bag virgin 0.66 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 103 -2006
06/06/2006 05/06/2011
१०४

मे. युनिक प्लॅस्टीक २९, युनिक औद्योगिक वसाहत, डॉ. आर. पी. रोड, मुलुंड- (प), मुंबई - ८०

Carry bag virgin 400 kg/day
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 104 -2006
06/06/2006 05/06/2011
१०५

मे. हार्दिक प्लास्ट १२२, युनिक औद्योगिक वसाहत, डॉ. आर. पी. रोड, मुलुंड- (प) मुंबई - ८०.

Container virgin 1 T / d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 105 -2006
06/06/2006 05/06/2011
१०६

मे. श्री जलाराम इंडस्ट्रीज २५७, स्मॉल फॅक्टरी एरिया, वर्धमान नगर नागपूर- ८

Carry bag virgin / recycled 0.67 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 106 -2006
16/06/2006 15/06/2011
१०७

मे. श्री जलाराम पॉलिमर प्रा. लि. प्लॉट नंबर ५४, चिखली लेआउट कळमना नागपूर

Carry bag virgin / recycled 1T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 107 -2006
16/06/2006 15/06/2011
१०८

मे. ओमेगा पॅकेजिंग बी ३, गुप्ता इंडिल. कॉम्प्लेक्स, अनु. क्र. ८४/३, आसनगाव (पू) शहापूर ठाणे.

Carry bag virgin 1.75 MT/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 108 -2006
16/06/2006 15/06/2011
१०९
मे. हरी पॅक इक्स्ट्रूश़न (व्ही) प्रा. लि. के -६१, एमआयडीसी, हिंगणा नागपूर- ४४० ०१६ Carry bag virgin / recycled 50 MT/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 109 -2006
26/06/2006 25/06/2011
११०
मे. जलाराम पॉली प्रिंट १३ / २९, पहिला मजला, मालाड औद्योगिक वसाहत, मुलुंड (प) मुंबई. Carry bag virgin / recycled 5 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 110 -2006
16/06/2006 15/06/2011
१११
मे. शिव इंडस्ट्रीज, भूखंड क्र. ११२, शहापूर इंडस्ट्रीज औद्योगिक वसाहत, गाव- पुंढे ता. शहापूर जि. ठाणे 1. Carry bag virgin / recycled 2. Container virgin / recycled 50 MT/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 111 -2006
26/06/06 25/06/2011
११२
मे. नंदन इम्पेक्स प्रा. लि. डी -३६५ टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, नवी मुंबई- ७०५ डब्बा 1.67 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 112 -2006
26/06/06 25/06/2011
११३
मे. बालाजी प्लास्टिक, युनिट क्र. २२३ दुसरा मजला रामगोपाल औद्योगिक वसाहत डॉ. आर. पी. रोड, मुलुंड- ८० पिशवी  
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 113 -2006
26/06/06 25/06/2011
११४
मे. खातू केमिकल्स, डब्ल्यू -२ (सी), लोटे औद्योगिक वसाहत, पोस्ट ता. खेड येथे जिल्हा- रत्नागिरी डब्बा 333 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 114 -2006
26/06/06 25/06/2011
११५
मे. विराज प्लॅस्टिक डी -१८ एमआयडीसी कुडाळ जि. सिंधुदुर्ग पिशवी 160 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 115 -2006
26/06/06 25/06/2011
११६
मे. विनय प्लॅस्टीक इंडस्ट्रियल ए अँड पी श्रॉदा बगायत, वाडा ता- वेंगुर्ला जि. सिंधुदुर्ग पिशवी /पुनर्वापर 150 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 116 -2006
26/06/06 25/06/2011
११७
मे. करुणा एंटरप्रायजेस, सम्राट सिल्क मिल्स कंपाऊंड एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोळी - (प), मुंबई - ७९ पिशवी /पुनर्वापर 50 MT / d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 117 -2006
26/06/06 25/06/2011
११८
मे. पुष्कराज प्लॅस्टिक ए १७/१८ लोटे औद्योगिक वसाहत पोस्ट- लोटे येथे ता- खेड जि. रत्नागिरी डब्बा 500 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 118 -2006
26/06/06 25/06/2011
११९
मे. रविराज प्लॅस्टिक, भूखंड क्र. ए- ५९, एमआयडीसी लोहुरा ता.आणि जि. - यवतमाळ डब्बा 0.83 T/d kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 119 -2006
26/06/06 25/06/2011
१२०
मे. आदिनाथ फ्लेक्सो प्रिंटर, न्यू यूनिक औद्योगिक वसाहत, दुसरा मजला जवाहर टॉकीज आर. पी. रोड, मुलुंड- (प) मुंबई - ८० १. पिशवी /पुनर्वापर
२. डब्बा /पुनर्वापर
250 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 120 -2006
26/06/06 25/06/2011
१२१
मे. डी. एम. प्लास्टिक, युनिट क्र. ४४, रामगोपाल औद्योगिक वसाहत, डॉ. आर. डी. रोड, मुलुंड- (प) मुंबई- ८० पिशवी /पुनर्वापर 0.15 T / d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 121 -2006
26/06/06 25/06/2011
१२२
मे. नीलकमल प्लॅस्टिक लि., भूखंड क्र. ९७१ / १ ए, स्टिस, सिन्नर शिर्डी रोड, मुसलगाव सिन्नर, जिल्हा- नाशिक डब्बा 750 MT/d kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 122 -2006
12/7/2006 11/7/2011
१२३
मे. अर्पिता पॅकेजिंग, ७२, अक्ष औद्योगिक वसाहत, नवघर वसई रोड- (पू) ठाणे पिशवी 500 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 123 -2006
12/7/2006 11/7/2011
१२४

मे. श्री हरी पेपर अँड बोर्ड इंडस्ट्रियल, नासडसे पोस्ट परळी, ता. सुधागड, जिल्हा - रायगड

डब्बा /पुनर्वापर  
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 124 -2006
12/7/2006 11/7/2011
१२५
मे. पॉलिथीन प्रिंटरी, १२७ मिलन औद्योगिक वसाहत कॉटन ग्रीन मुंबई- ०३३ पिशवी 600 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 125 -2006
10/7/2006 9/7/2011
१२६
मे. जे. जे. प्लास्टिक, सी- ३५ अतिरिक्त एमआयडीसी क्षेत्र, जालना- ४३१ २०३ पिशवी /पुनर्वापर 1200 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 126 -2006
12/7/2006 11/7/2011
१२७
मे. ए. बी. इंडस्ट्रियल, सी- ३६, अतिरिक्त एमआयडीसी क्षेत्र, जालना- ४३१ २०३ पिशवी /पुनर्वापर 300 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 127 -2006
12/7/2006 11/7/2011
१२८
मे. विजय पॅकेजिंग इंडस्ट्रियल युनिट क्र. २७/२८ जमनादास औद्योगिक वसाहत डॉ. आर. पी. रोड,  मुलुंड- (प) मुंबई- ८० पिशवी /पुनर्वापर kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 128 -2006
10/7/2006 9/7/2011
१२९
मे. हंसा प्लॅस्टीक, १५, बहार उद्योग परिसर सहकारी संस्था मर्यादित, एल. बी. एस. मार्ग, मुलुंड- (प), मुंबई- ८० पिशवी /पुनर्वापर 1 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 129 -2006
12/7/2006 11/7/2011
१३०
मे. ज्युपिटर प्लॅस्टिक इंडस्ट्रीज जी- ११ भारत औद्योगिक वसाहत कोकेश जीवराज रोड, शिवडी मुंबई -१५    
MPCB/HSMD/Plastic Reg/B- 130 -2006
10/7/2006 9/7/2011
१३१
मे. नीरव इंटरप्राईजेस ९३, युनिक औद्योगिक वसाहत, डॉ. आर. पी. रोड, मुलुंड- (प) मुंबई- ८० डब्बा 600 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic reg - B - 131 - 2006
12/7/2006 11/7/2011
१३२
मे. सुमो प्लास्ट, युनिट क्र. ६१ तळ मजला, युनिक औद्योगिक वसाहत, डॉ. आर. पी. रोड, मुलुंड - (प) मुंबई- ८० डब्बा 500 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -132 - 2006
27/07/2006 26/07/2011
१३३
मे. नोबल प्लास्टिक युनिट क्र. १०६, पहिला मजला, के. के. गुप्ता औद्योगिक वसाहत, डॉ. आर.पी. रोड, मुलुंड - (प) मुंबई - ८० डब्बा 300 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -133 - 2006
26/07/2006 25/07/2011
१३४
मे. अरिहंत इंडस्ट्रीज युनिट क्र. बी / १२१, तळ मजला, मिनर्वाऔद्योगिक वसाहत, एल. बी. एस. मार्ग, मुलुंड - (प) मुंबई - ८० डब्बा 1.2 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -134 - 2006
26/07/2006 25/07/2011
१३५
मे. कान्हिआ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज डी - १५११, एमआयडीसी, अमरावती. पिशवी 200 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -135 - 2006
27/07/2006 26/07/2011
१३६
मे. नॅशनल प्लॅस्टिक इंडस्ट्रीज भूखंड क्र. ए /६, एमआयडीसी, अमरावती. डब्बा /पुनर्वापर 330 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -136 - 2006
26/07/2006 25/07/2011
१३७
मे. विजय रोटो प्रिंट्स डी - १५/२, एमआयडीसी, अमरावती, जिल्हा - अमरावती. डब्बा 800 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -137 - 2006
   
१३८
मे. मोनो यार्न, ३५, अशोक औद्योगिक वसाहत, पहिला मजला, एल.बी.एस. मार्ग, मुलुंड - (प) मुंबई - ८० डब्बा 1 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -138 - 2006
27/07/2006 26/07/2011
१३९
मे. आदर्श इंडस्ट्रीज भूखंड क्र. बी - ३१७, एमआयडीसी, नांदेड. पिशवी 0.20 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -139 - 2006
26/07/2006 25/07/2011
१४०
मे. किंग प्लास्ट, युनिट क्र.३, तळ मजला, ओंमकार औद्योगिक वसाहत, कांजूरमार्ग रेल्वे स्थानका समोर कांजूरमार्ग (प), मुंबई- ७८. डब्बा 300 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -140 - 2006
27/07/06 26/07/2011
१४१
मे. मोनो पॅकेजिंग ३८ अशोक औद्योगिक वसाहत, पहिला मजला, एल.बी.एस. मार्ग, मुलुंड (प), मुंबई- ८०. डब्बा 1 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -141 - 2006
27/07/06 26/07/2011
१४२
मे. लक्ष्मी पॉली प्लास्ट इंडस्ट्रीज नवी मुंबई डब्ल्यू - १४९, पावने एमआयडीसी, ठाणे-बेलापूर रोड, नवी मुंबई- ४००७०५ पिशवी 200 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -142 - 2006
26/07/06 25/07/2011
१४३
मे. मोनो पॉलिमरस, १८, नाहर उद्योग, प्रेम सहकारी संस्था मर्यादित, एल.बी.एस मार्ग, मुलुंड - (प), मुंबई- ८०. डब्बा 600 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -143 - 2006
27/07/06 26/07/2011
१४४
मे. यूनिक पॉलिमरस, ९४, युनिक औद्योगिक वसाहत, जवाहर टॉकीज समोर, डॉ. आर. पी. रोड, मुलुंड - (प), मुंबई - ८०. डब्बा 480 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -144 - 2006
26/07/2006 25/07/2011
१४५
मे. सम्राट प्लॅस्टिक इंडस्ट्रीज, १२, आम्रपाली औद्योगिक वसाहत, राम मंदिर रोड, गोरेगाव - (प), मुंबई - १०४ पिशवी   300 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -145 - 2006
26/07/2006 25/07/2011
१४६
मे. पिंकू इंडस्ट्रीज, युनिट क्र. २०, तळ मजला, नाहूर उद्योग संकुल मर्यादित, एल.बी.एस. मार्ग, मुलुंड - (प), मुंबई - ८० डब्बा 400 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -146 - 2006
26/07/2006 25/07/2011
१४७
मे. प्रोमो - पॅक इंडस्ट्रीज, गाळा क्र. डी /२६, श्रेयास औद्योगिक वसाहत, गोरेगाव - (पू), मुंबई - ६३ पिशवी 1 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -147 -2006
27/07/2006 26/07/2011
१४८
मे. प्रिंट - हाऊस, १०२, बजाज औद्योगिक वसाहत, नवघर, वसई रोड -(पू), मुंबई - २१० पिशवी 1 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -148 -2006
27/07/2006 26/07/2011
१४९
मे. श्रीक्रीष्ण प्रिंट - एन –पॅक, गाळा क्र. ५, तळ मजला, अंजली उद्योग भवन परिसर सहकारी संस्था मर्यादित, नवघर, वसई - (पू). पिशवी 25 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -149 - 2006
5/8/2006 4/8/2011
१५०
मे. सॅंट्रो प्लास्ट ३, अनुपम औद्योगिक वसाहत क्र. १, पी. के. रोड, मुलुंड - (प), मुंबई - ८०. डब्बा /पुनर्वापर 2 MT/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -150 - 2006
5/8/2006 4/8/2011
१५१
मे. ध्वनी पेट इंडस्ट्रीज, युनिट क्र. २१२, दुसरा मजला, राजा औद्योगिक वसाहत, पी. के. रोड, मुलुंड - (प), मुंबई - ८० डब्बा 80 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -151 - 2006
5/8/2006 4/8/2011
१५२
मे. जैन प्लास्टो, ए - २, एमआयडीसी, दसरखेड मलकापूर, जि. बुलढाणा. पिशवी  200 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -152- 2006
5/8/2006 4/8/2011
१५३
मे. ओसवाल इंडस्ट्रीज, युनिट क्र. १२, युनिक औद्योगिक वसाहत, डॉ. राजेंद्रप्रसाद रोड, मुलुंड - (प), मुंबई - ८०. डब्बा /पुनर्वापर 500 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -153 - 2006
5/8/2006 4/8/2011
१५४
मे. रिलायन्स प्लास्टिक ११ / ए, तळ मजला, युनिक औद्योगिक वसाहत, जवाहर टॉकीज समोर, डॉ. आर. पी. रोड, मुलुंड - (प), मुंबई - ८०. डब्बा /पुनर्वापर 1 MT/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -154 - 2006
5/8/2006 4/8/2011
१५५
मे. जेनिंग्ज प्लास्टिक, एफ - ५, एमआयडीसी अमरावती, जि. अमरावती. डब्बा 0.2 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -155 - 2006
4/8/2011 3/8/2011
१५६
मे. साईबाबा प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, अनु. क्र. १५, एम. एन., १११०, भाग - १, सुखसागर नगर, कात्रज, पुणे. पिशवी  334 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -156 - 2006
4/8/2011 3/8/2011
१५७
मे. साईकृपा प्लास्टिक मॅनुफॅक्चरिंग व प्रिंटिंग बॅग, अनु. क्र. १५, एम. एन. १११०, भाग - २, सुखसागर नगर, कात्रज, पुणे - ४६. पिशवी  334 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -157 - 2006
5/8/2006 4/8/2011
१५८
मे. गोरे प्लास्टिक आणि कार्बॉईज, ए - १६, एमआयडीसी जेजुरी, ता. पुरंदर जिल्हा - पुणे- ३०३ डब्बा /पुनर्वापर 1.1 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -158 - 2006
5/8/2006 4/8/2011
१५९
मे. भारती प्लास्टिक, ४० - ए / II, घनश्याम औद्योगिक वसाहत, वीरा देसाई रोड, अंधेरी - (प), मुंबई - ४०००५३ पिशवी  334 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -159 - 2006
5/8/2006 4/8/2011
१६०
मे. आशापुरा प्लास्टिक, पिशवी  1.03 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -160 - 2006
   
 
भूखंड क्र .२३, अमालगमेटेड औद्योगिक संकुल, गट क्र. १६६ / ए. एच. क्र. १, गाव- आसनगाव, ता. शहापूर, जि. ठाणे. पुनर्वापर  
 
   
१६१
मे. श्री सिद्धाय पी.व्ही.सी. प्रॉडक्ट्स, भूखंड क्र. ६२, एमआयडीसी, अमरावती, जि. अमरावती. पिशवी/ डब्बा 100 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -161 - 2006
5/8/2006 4/8/2011
१६२
मे. प्लास्टोमॅटिक इंडस्ट्रीज, भूखंड क्र. एस -१२, एमआयडीसी औद्योगिक वसाहत, हिंगणा रोड, नागपूर पिशवी /पुनर्वापर 334 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -162 - 2006
5/8/2006 4/8/2011
१६३
मे. श्री अंबे एंटरप्रायजेस, २३७, चिखली देवस्थान, कळमना रोड, नागपूर. पिशवी   67 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -163 - 2006
5/8/2006 4/8/2011
१६४
मे. सरल प्लास्टिक, अनु. क्रं .१२१, सावळी दातुरा, चंद्रपूर बाजार रोड अचलपूर, जि.- अमरावती पिशवी   134 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -164 - 2006
5/8/2006 4/8/2011
१६५
मे. आनंद प्लास्ट, डब्ल्यू- ३३, एमआयडीसी, अमरावती, जि. अमरावती. पिशवी  1200 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -165 - 2006
5/8/2006 4/8/2011
१६६
मे. क्राउन कॅन वर्क्स लि., ८, अंकोस औद्योगिक वसाहत, गाव - देखू, ता. खलापूर, जि. रायगड - खोपोली - ४१०२०३ डब्बा /पुनर्वापर 40000 Nos/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -166 - 2006
5/8/2006 4/8/2011
१६७
मे. प्लास्टो क्राफ्ट इंडिया, ३८ युनिक औद्योगिक वसाहत, डॉ. आर. पी. रोड, मुलुंड (प), मुंबई - ८०.  डब्बा 235 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -167 - 2006
5/8/2006 4/8/2011
१६८
मे. त्रिमूर्ति प्लास्टिक इंडस्ट्रीज शिरोळ, भूखंड क्र. १३, छ. शाहू सहकारी औद्योगिक वसाहत, शिरोळ, ता. - शिरोळ, जि. - कोल्हापुर पिशवी  240 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -168 - 2006
5/8/2006 4/8/2011
१६९
मे. हाशमी प्लास्टिक प्रॉडक्ट्स, भूखंड क्र. एफ - ३४, एमआईडीसी, लातूर.  पिशवी  0.053 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -169 - 2006
5/8/2006 4/8/2011
१७०
मे. नोबल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, अनु. क्र.  ३२ ए / १/ सब ब्लॉक क्र. ९, हडपसर औद्योगिक वसाहत, पुणे - १३ पिशवी  0.13 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -170- 2006
5/8/2006 4/8/2011
१७१
मे. श्रेयश प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, अनु. क्र. १७१३ - ए, सुखसागर नगर, कातरज, पुणे - ४६ पिशवी  0.36 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -171- 2006
5/8/2006 4/8/2011
१७२
मे. पायनियर पैकेजिंग, अनु. क्र. २७/९ / ए, कोंधवा (बीके), पुणे - ४११०४८ पिशवी  0.13 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -172- 2006
5/8/2006 4/8/2011
१७३
मे. दिनेशचंद्र विठ्ठलदास अँड कंपनी. अनु. क्र .१४, पेट्रोल पंप समोर, कोंढवा (बीके), पुणे - ४११०४८. पिशवी  0.16 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -173- 2006
5/8/2006 4/8/2011
१७४
मे. सुयश प्लॅस्टिक इंडस्ट्रीज, अनु. क्र. १७ /३ -ए, सुखसागर नगर, कात्रज, पुणे - ४११०४६. पिशवी  335 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -174- 2006
5/8/2006 4/8/2011
१७५
मे. कृष्णा पॅकेजिंग, अनु. क्र. ४०/ ४बी/ २ए/ २/ १२, कोंढवा बीके, पुणे - ४८. पिशवी  300 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -175- 2006
5/8/2006 4/8/2011
१७६
मे. दुर्गा सनस, डब्ल्यू - १०, अतिरिक्त एमआयडीसी, जालना, जि. जालना पिशवी  0.07 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -176- 2006
10/8/2006 9/8/2011
१७७
मे. कचरुलाल विनयकुमार औरंगाबाद, डी - २४, एमआयडीसी जालना - ४३१२०३ पिशवी  0.083 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -177- 2006
10/8/2006 9/8/2011
१७८
मे. रेनबोवं प्लास्टिक, समर्थ सिल्क मिल कंपाऊंड, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोळी, मुंबई. ७८. पिशवी  167 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -178- 2006
10/8/2006 9/8/2011
१७९
मे. हेम प्लास्टिक, डब्बा 1 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -179- 2006
10/8/2006 9/8/2011
 
१६, तळ मजला, नाहूर उद्योग प्रिमायसेस सो. लि., एल. बी. एस. मार्ग, रॅलीज इंडिया समोर, मुलुंड (प), मुंबई- ८०    
 
   
१८०
मे. सुजाता प्लास्टिक, एच- ६५, एमआयडीसी- ३, अकोला, जि. अकोला. पिशवी  0.16 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -180- 2006
10/8/2006 9/8/2011
१८१
मे. राहुल पॅकेजिंग, भूखंड क्र. ४३, एमआयडीसी- ३, अकोला, जि.- अकोला. पिशवी  200 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -181- 2006
10/8/2006 9/8/2011
१८२
मे. परफेक्ट पॅकेजिंग, अनु. क्र. १३, कळंबेश्वर, ता. आणि जिल्हा - अकोला पिशवी  0.16 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -182- 2006
10/8/2006 9/8/2011
१८३
मे. कौसल्या प्लास्टिक, भूखंड क्र. जी - ८८, एमआयडीसी - ३, अकोला जि. - अकोला पिशवी   0.13 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -183- 2006
10/8/2006 9/8/2011
१८४
मे. वंडरसील पॅकेजिंग, भूखंड क्र. डब्ल्यू - ३१, एमआयडीसी -३, अकोला, जि. अकोला पिशवी  0.31 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -184- 2006
10/8/2006 9/8/2011
१८५
मे. फ्लोवेल इंडस्ट्रीज, भूखंड क्र. सी -८, एमआयडीसी -३, अकोला, जि. अकोला पिशवी   0.595T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -185- 2006
10/8/2006 9/8/2011
१८६
मे. राठी उद्योग, डब्ल्यू - ४, एमआयडीसी वर्धा, जि.- वर्धा पिशवी 100 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -186- 2006
10/8/2006 9/8/2011
१८७
मे. वेदांत इंडस्ट्रीज, ७१२१३., मोहिते औद्योगिक वसाहत, मौजा, वानडोंगरी, जि. नागपूर. पिशवी  200 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -187- 2006
10/8/2006 9/8/2011
१८८
मे. संजय इंटरप्राईजेस, भूखंड क्र. डी - १९, एमआयडीसी पोस्ट - नेरूर, वाघळवाडी, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग - ४१६५२५ पिशवी  160 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -188- 2006
10/8/2006 9/8/2011
१८९
मे. निओ पॅक, आर - ६७८, रबाळे एमआयडीसी, नवी - मुंबई पिशवी   0.75 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -189- 2006
10/8/2006 9/8/2011
१९०
मे. अखिल पॉली प्रिंट्स, साई औद्योगिक वसाहत, गाळा क्र. ९, सेकशन- २४, उल्हासनगर- ३, जि.- ठाणे. पिशवी /पुनर्वापर 0.20T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -190- 2006
10/8/2006 9/8/2011
१९१
मे. सनीत इंडस्ट्रीज, भूखंड क्र. २०/११, एमआयडीसी, हिंगणा रोड, नागपूर. पिशवी /पुनर्वापर 0.8 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -191- 2006
10/8/2006 9/8/2011
१९२
मे. रॉबिन प्लास्टो, २२, तळ मजला, शांती औद्योगिक वसाहत, एस. एन. रोड मुलुंड (प), मुंबई - ८०. पिशवी  0.16 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -192- 2006
18/08/2006 17/08/2011
१९३
मे. एफ. के. पॉली प्लास्ट, भूखंड क्र. आर- २४२, ६ वा क्रॉस रोड, एमआयडीसी, ठाणे - बेलापूर रोड, गाव - रबाळे, नवी - मुंबई - ७०१. पिशवी /पुनर्वापर   
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -193- 2006
18/08/2006 17/08/2011
१९४
मे. कृष्णा, प्लॅस्टिक, सी -११, एमआयडीसी गोंदिया, ता. आणि जि. - गोंदिया पिशवी   150 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -194- 2006
18/08/2006 17/08/2011
१९५
मे. शक्ती प्लास्टिक, १०८, अरविंद औद्योगिक वसाहत, नवघर रोड, वसई (पू), ठाणे. पिशवी   2 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -195- 2006
18/08/2006 17/08/2011
१९६
मे. सागर प्लास्टिक, टी - ११/२, झैवद्दीन डेपो, सुभाष रोड, नाशिक रोड, जि.- नाशिक पिशवी   
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -196- 2006
18/08/2006 17/08/2011
१९७
मे. पातूरकर प्लॅस्टिक इंडस्ट्रीज, भूखंड क्र. डी -१२, एमआयडीसी, अमरावती, जि.- अमरावती. डब्बा 125 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -197- 2006
18/08/2006 17/08/2011
१९८
मे. अमृतवेल प्लॅस्टिक इंडस्ट्रीज, भूखंड क्र. ई- ९, एमआयडीसी क्षेत्र, अमरावती, ता. व जि.- अमरावती.   36.67 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -198- 2006
18/08/2006 17/08/2011
१९९
मे. प्रिन्स प्लॅस्टिक इंडस्ट्रीज, ४२ - सी. एन. एफ. ई. को-ऑप. सो. लि., कंपटी रोड, उप्परवाडी, नागपूर. डब्बा 10000 Nos
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -199- 2006
18/08/2006 17/08/2011
२००
मे. बेंद्रे प्लास्टिक, भूखंड क्र. डब्ल्यू - ९, एमआयडीसी अमरावती, जि. - अमरावती. डब्बा /पुनर्वापर  
MPCB/HSMD/Plastic Reg - B -200- 2006
18/08/2006 17/08/2011
२०१
M/s. Anand Plastic Industries,
Plot No. C – 26/14, Vinkar Gruha Udyog society,MIDC Akkalkot Road, Solapur, Dist – Solapur.
Carry bag virgin 200 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -201- 2006
4/9/2006 3/9/2011
२०२
M/s Yashshree Industries,Plot No. D- 57, MIDCNanded, Dist – Nanded Carry bag virgin 600 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -202- 2006
4/9/2006 3/9/2011
२०३
M/s Super Plastic Industries, Plot No. 59, At- Vasole, Post – Wadhe,Tq & Dist– Satara. Carry bag virgin 500 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -203- 2006
4/9/2006 3/9/2011
२०४
M/s Siddhant Polymers, Plot No. 36, Industrial Estate No.1,Barasti Dist – Solapur. Carry bag virgin, 1.275 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -204- 2006
4/9/2006 3/9/2011
२०५
M/s Devkinandan Industries,
Plot No. 02, Vajreshwari Nagar, Akkalkot Road,Solapur, Dist – Solapur
Carry bag virgin 200 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -205- 2006
4/9/2006 3/9/2011
२०६
M/s Shreeji Pet & Polymers,
Plot No. B- 14, MIDC Amaravati, Dist – Amaravati.
Container virgin 0.1T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -206- 2006
4/9/2006 3/9/2011
२०७
M/s Paturkar Industries,
Plot No. G- 21, MIDC Amaravati, Dist – Amaravati.
Container virgin 100 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -207- 2006
4/9/2006 3/9/2011
२०८
M/s Unik Polypack,
Plot No. 2, Gut. No. 196, Darna Road,Near VTC, At –Vadivarkhe, Tal – Igatpuri,Dist – Nasik.
Carry bag virgin 1.6 T/D
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -208- 2006
4/9/2006 3/9/2011
२०९
M/s Mahesh Polymers,
Plot No. C- 28/16, MIDC Akkalkot Road,Solapur, Dist – Solapur
Carry bag virgin 200Kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -209- 2006
4/9/2006 3/9/2011
२१०
M/s N.P. Polyprints,
B – 211, Virwani Industrial Estate,Goregaon (E) , Mumbai – 63.
Carry bag virgin 300 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -210- 2006
11/9/2006 10/9/2011
२११
M/s Ameya Flexo Printers,
36/2, Dandekar Industrial Estate, Kondhwa (Bk), Pune – 48.
Carry bag virgin 150 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -211- 2006
16/09/2006 15/09/2011
२१२
M/s National Plastics,
House No. 38, Mangrulpir, Tal & Dist – Washim.
Container virgin 333 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -212- 2006
16/09/2006 15/09/2011
२१३
M/s Maniraj Plastic Industries, 398, Nana Peth, Laxmi Road, Pune – 02 Carry bag virgin /Recycled, 200 kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -213- 2006
19/09/2006 18/09/2011
२१४
M/s Maruti Plastics,
Plot No. – 23/3At – Katangikala, Tq & Dist – Gondia.
Carry bag virgin 2 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -214- 2006
19/09/2006 18/09/2011
२१५
M/s Laxbro Manufacturing company,
W- 53, MIDC Bhosari,
Container virgin 335 Kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -215- 2006
19/09/2006 18/09/2011
२१६
M/s Poona Plast,
Plot No. 67/13, D- III Block, M.I.D.C. Chinchwad, Pune – 19.
Carry bag virgin 0.9 T/D
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -216- 2006
19/09/2006 18/09/2011
२१७
M/s Shakti Plastics,
Plot No. C- 50, Addl. MIDC Jalna, Tq. & Dist – Jalna.
Carry bag virgin 200Kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -217- 2006
19/09/2006 18/09/2011
२१८
M/s P.P. Plast Industries,
Plot No. 48, Uday Colony, Chakan Talegaon Phata, Vadgaonmaval, Tq. & Dist – Pune.
Carry bag virgin 300Kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -218- 2006
19/09/2006 18/09/2011
२१९
M/s Degradable Polymer , Technologies No.7, Khimsiya wire House, S. No. 32/3B/2 to 5, Pisoli Tal – Haveli Dist – Pune. Carry bag virgin 0.960 Kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -219- 2006
19/09/2006 18/09/2011
२२०
M/s Sita Enterprise, D- 61, MIDC Kudal, Dist – Sindhudurge. Carry bag virgin 160 Kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -220- 2006
10/10/2006 9/10/2011
२२१
M/s Jai Fil Industries, Plot o. W-3 MIDC Tarapur Inudustrial Area Tal- Palghar Dist – Thane. Carry bag virgin 166 Kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -221- 2006
10/10/2006 9/10/2011
२२२
M/s shri Industries, Plot No. C-58, MIDC Wardha, Dist- waradha. Carry bag virgin, 467 Kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -222- 2006
10/10/2006 9/10/2011
२२३
M/s New Shakti Enterprises,
‘C’ 206 Jzai Bonanaza Indusrial Estate,Ashok chakravarti Rd, Kamdivali Estate, (E) Mumbai-101
Carry bag virgin, 0.33 Kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -223- 2006
10/10/2006 9/10/2011
२२४
M /s Kalparaj Packaging Pvt Ltd. ,
203, Shreyas Aprtment Plot No. C-1, Sec – 2 3 Nerul Navi Mumbai- 400 706
Carry bag virgin 2 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -224- 2006
10/10/2006 9/10/2011
२२५
M/s Pradeep Polyprint, Gat No. 392/Talegaon Chakan Rd, Village- Mahalvnge Tal- Khed dist – Pune. Carry bag virgin 1.5 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -225- 2006
10/10/2006 9/10/2011
२२६
M/s Pradeep Laminators Pvt. Ltd,
Gat No. 392, Talegaon, chakan Highway, vill- Mahulunge Tal- Khed Dist- Pune
Carry bag virgin 4.61 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -226- 2006
10/10/2006 9/10/2011
२२७
M/s mangaonkar Pvt Ltd. ,
Gat No.-94, Village- Ghatawade Alibag Roha- Ragaid
Carry bag virgin 300Kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -227- 2006
10/10/2006 9/10/2011
२२८
M/s Ampson Engineering Pvt. Ltd,
( Unit-II) Plot No. N- 26, MIDC Area, Boisar Dist – Thane – 506
Carry Bag virgin 6 Kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -228- 2006
10/10/2006 9/10/2011
२२९
M/s Anupam Plastics,
W- 5, MIDC, Chandrapur Ghuggas Rd, Chandrapur.
Carry bag recycled 0.3 T/D
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -229- 2006
10/10/2006 9/10/2011
२३०
M/s Shagoon Packaging Pvt Ltd.,
S- 22 MIDC, Tarapur Tal- Palghar, Dist – Thane
Carry Bag virgin 2 T/D
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -230- 2006
10/10/2006 9/10/2011
२३१
M/s R. P. Industries, Get No 324 A1, AT – Sanghavi, Shirwal. Container virgin/ recycled 180 Kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -231- 2006
10/10/2006 9/10/2011
२३२
M/s Raj Plastic Industries,
Get No. 324, At- Sanghavi, Post – shirwal Dist – Satara.
Container virgin/ 250 Kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -232- 2006
10/10/2006 9/10/2011
२३३
M/s Bharat Polymer Gxtrusions, W / 64 /A, MIDC Area, New CCL, Satpur, Nasik – 007 Carry bags virgin 0.6 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -233- 2006
10/10/2006 9/10/2011
२३४
M/s Ajinkya Plastics, G – 25, Old MIDC, Satara. Carry bags virgin 100 Kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -234- 2006
10/10/2006 9/10/2011
२३५
M/s Vardhaman Packaging,
S. No. 207/3, S. No. P 10, Dhanraj Park, Wakad Pune –27
Carry bags virgin 0.4 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -235- 2006
10/10/2006 9/10/2011
२३६
M/s Ashwamegh Industries,
B-101 MIDC Area, Tal- Karad , Dist – Satara.
Carry bags virgin 15 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -236- 2006
10/10/2006 9/10/2011
२३७
M/s Poonam Plastic co,
At Post, Malkapur, Tal – Karad Dist- Satara.
Carry bags virgin 0.1 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -237- 2006
10/10/2006 9/10/2011
२३८
M/s Roto Plast,
23, Crescent Ind.Estate, Kanjur village Road, Kanjor Marg, (E), Mumbai- 042
Carry bags virgin 300 Kg/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -238- 2006
10/10/2006 9/10/2011
२३९
M/s Nisha Plastics,
102, Gurunanak Udyog Bhavan, Opp Sangrila Biseuits, LBS Marg Bhandup (W), Mumbai- 78
Carry bags virgin 5 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -239- 2006
10/10/2006 9/10/2011
२४०
M/s Shiv – Raj Plastics Pvt. Ltd, Plot No. R – 528, T.T.C. Indl Area, Rabale MIDC, Navi Mumbai Container virgin 1 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -240- 2006
10/10/2006 9/10/2011
२४१
M/s Plast-Well Products,
Unti No. 7, Gr. Floor, Anupam Industrial Estate, No.1, Mumbai- (W) Mumbai-80
Container virgin 1T/ day
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -241- 2006
18/10/2006 17/10/2011
२४२
M/s Kundan Polyplast, Nitin Industrial Estate, Gala No. 220, S P Rd, Dhisar (E) Mumbai- 68 Carry bag virgin 1.2 MT/ day
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -242- 2006
18/10/2006 17/10/2011
२४३
M/s. Vijay Plastics.
413/A Gandhinagar Kolhapur
Carry bag virgin 0.13 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -243- 2006
2/11/2006 1/11/2011
२४४
M/s Vishal Plastic
413/1A Old Sakal Press Gandhinagar, Kolhapur
Carry bag virgin .093 T /d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -244- 2006
2/11/2006 1/11/2011
२४५
M/s Pawan Packaging,Old Sakal Press,Gandhinagar Kolhapur Carry bag virgin 0.1 T/ d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -245- 2006
2/11/2006 1/11/2011
२४६
M/s Gyatri Packaging
413/1A, old sakal press, Gandhinagar Kolhapur
Carry bag virgin 0.16 T /d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -246- 2006
2/11/2006 1/11/2011
२४७
M/s Ashok Plastic Ind. S.no.-1744, Gandhinagar Kolhapur Carry bag virgin  
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -247- 2006
2/11/2006 1/11/2011
२४८
M/s Jai Prkash Ind. B-44,MIDC Shirol Kolhapur Carry bag virgin 3.33 Kg /d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -248- 2006
2/11/2006 1/11/2011
२४९
M/s Akash Plastics,Plot No. –F-19, MIDC Shiroli Carry bag virgin 3.23 Kg /d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -249- 2006
2/11/2006 1/11/2011
२५०
M/s Ambika Plastics, Plot No.- E- 70, MIDC Shiroli (P), Tal- Hatkananagale Carry bag virgin 0.13 T/d
MPCB/HSMD/Plastic Reg – B -250- 2006
2/11/2006 1/11/2011

Page2