Section Title

Main Content Link

प्लास्टिक कचरा

कचरा व्यवस्थापन
नियम / प्रक्रिया
राज्यातील अधिकृत फोकस

प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६, अन्वये जारी केलेली नोंदणी व त्यातील दुरुस्ती