Section Title

Main Content Link
  अनु. क्र. दिनांक अजेन्डा मिनिट्स
२७/११/२०१९ ३ रा तांत्रिक समितीची बैठक अजेंडा २०१९-२० ३ रा तांत्रिक समितीची बैठक मिनिटे २०१९-२०
२०/०६/२०१९ पहिली तांत्रिक समिती बैठक २०१९-२० पहिली तांत्रिक समिती मिटिंग २०१९-२०
२७/०३/२०१९ सहावा तांत्रिक समिती बैठक कार्यसूची सहावा तांत्रिक समिती मिटिंग मिनिटे
१७/०१/२०१९ पाचवा तांत्रिक समिती बैठक कार्यसूची पाचवा तांत्रिक समिती मिटिंग मिनिटे
१७/०२/२०१८   चौथी तांत्रिक समिती मिटिंग मिनिटे
०४/०९/२०१८ चौथी तांत्रिक समिती बैठक कार्यसूची चौथी तांत्रिक समिती मिटिंग मिनिटे
३०/०६/२०१८ तिसरी तांत्रिक समिती बैठक कार्यसूची तिसरी तांत्रिक समिती मिटिंग मिनिटे
१९/०५/२०१८ दुसरी तांत्रिक समिती बैठक कार्यसूची दुसरी तांत्रिक समिती मिटिंग मिनिटे
२१/०४/२०१८ पहिली तांत्रिक समिती बैठक कार्यसूची पहिली तांत्रिक समिती मिटिंग मिनिटे