Section Title

Main Content Link

म.प्र.नी.मंडळाने सीएसी उद्योगांचे संमती रद्द करणे रद्द केले.

म.प्र.नी.मंडळाने  संमती रद्द करण्याकरिता एससीएन जारी केल्यानंतर बँक गॅरंटी सादर न केलेल्या सीएसी उद्योगांच्या संमती बोर्डाने रद्द केल्या आहेत. आता, उद्योगांनी बँक गॅरंटी सबमिट केल्या आहेत आणि म्हणूनच सीएसीने या उद्योगांची संमती रद्द करणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीएसी उद्योगांची यादी ज्यांचे रद्दीकरण्याचे आदेश रद्द झाले त्याची यादी (एकूण १० क्रमांक) संलग्न आहे (List)