Section Title

Main Content Link

प्रधान सचिव,
सार्वजनिक आरोग्य विभाग.
महाराष्ट्र शासन,
कक्ष क्रमांक 108, मंत्रालय,
मुंबई 400 032
दूरध्वनी. - 022 22873848
फॅक्स - 022 22045150