Section Title

Main Content Link
Submitted by jitendra on Fri, 05/17/2019 - 14:18
Address

“कल्पतरू-पॉइन्ट” 3रा मजला, सिनेप्लॅनेटसमोर, सायन सर्कल, सायन (पू),मुंबई – ४०० ०२२.

Juridiction
सर्व प्रयोगशाळा आणि इतर नेमून दिलेली कामे
Fax No.
(०२२) २४०१२६५९
Email
pso@mpcb.gov.in
psodivision@mpcb.gov.in
laboratory list