Section Title

Main Content Link

मुंबई न्यायपीठ – पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६

मुंबई न्यायपीठ
प्रकरण क्र.
आदेश तारीख
विवरणे
पीआयएल क्र. १३१/२०१२ ०७/०२/२०१३ जलबिरादरी आणि अन्य विरुद्ध मुंबई महानगरीय प्रादेशिक विकास प्राधिकरण आणि अन्य.