Section Title

Main Content Link

वायु (प्रदूषणाचे नियमन आणि नियंत्रण) अधिनियम १९८१

मुंबई न्यायपीठ
प्रकरण क्र.
तारीख
विवरणे
डब्ल्यू.पी.क्र.७०४२/२०१२ ०९/०५/२०१४ मेसर्स गोदरेज टायसन फूड्स लि. विरुद्ध एमपीसीबी आणि अन्य .
डब्ल्यू.पी.क्र.१५८४/२०१२ २२/०८/२०१२ जेएसडब्ल्यू एनर्जी लि. विरुद्ध भारत सरकार आणि अन्य.
डब्ल्यू.पी.क्र.४०१२/२०११ २३/१२/२०११ यशवंत बी. आठलेकर विरुद्ध भारत सरकार आणि अन्य.
डब्ल्यू.पी.क्र४३६४ १७/११/२००९ श्री चंद्रकांत वालचंद शहंद विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर.
पीआयएल क्र. ५६/२००६ ०४/०७/२००७ माझा भारत सामाजिक संस्था विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर.
डब्ल्यू.पी.क्र.३६/२००५ ०५/०७/२००७ मेसर्स शरद बाबुराव पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर