Section Title

Main Content Link
तारीख अजेंडा मिनिटे कार्यवाही अहवाल
11/09/2023

14th CC meeting Agenda A of 2023-24

14th CC meeting Agenda B of 2023-24

14th CC meeting Agenda C of 2023-24

14th CC meeting Minutes 2023-24

02/08/2023

13th CC meeting Agenda A of 2023-24

13th CC meeting Agenda B of 2023-24

13th CC meeting Agenda C of 2023-24

13th CC meeting Minutes 2023-24

02/08/2023

12th CC meeting Agenda A of 2023-24

12th CC meeting Agenda B of 2023-24

12th CC meeting Agenda C of 2023-24

 

12th CC meeting Minutes 2023-24

03/07/2023

 

11th CC meeting Agenda A of 2023-24

11th CC meeting Agenda B of 2023-24

11th CC meeting Agenda C of 2023-24

 

11th CC meeting Minutes 2023-24

03/07/2023

10th CC meeting Agenda A of 2023-24

10th CC meeting Agenda B of 2023-24

10th CC meeting Agenda C of 2023-24

10th CC meeting Minutes 2023-24

03/07/2023

9th CC meeting Agenda A of 2023-24

9th CC meeting Agenda B of 2023-24

9th CC meeting Agenda C of 2023-24

9th CC meeting Minutes 2023-24

03/07/2023

8th CC meeting Agenda A of 2023-24

8th CC meeting Agenda B of 2023-24

8th CC meeting Agenda C of 2023-24

8th CC meeting Minutes 2023-24

07/06/2023

6th CC meeting Agenda A of 2023-24

6th CC meeting Agenda B of 2023-24

6th CC meeting Agenda C of 2023-24

6th CC meeting Minutes 2023-24

13/05/2023

4rth CC meeting Agenda A of 2023-24

4rth CC meeting Agenda B of 2023-24

4rth CC meeting Agenda C of 2023-24

4rth CC meeting Minutes 2023-24

12/05/2023

3rd CC meeting Agenda A of 2023-24

3rd CC meeting Agenda B of 2023-24

3rd CC meeting Agenda C of 2023-24

3rd CC meeting Minutes 2023-24