Section Title

Main Content Link
तारीख अजेंडा मिनिटे कार्यवाही अहवाल
१६/०७/२०२०

७ वी सीसी बैठक अजेंडा २०२०-२१ 

७ वी सीसी बैठक मिनिटे २०२०-२१ 

०२/०७/२०२०

६ वी सीसी बैठक अजेंडा २०२०-२१ 

६ वी सीसी बैठक मिनिटे २०२०-२१ 

१६/०६/२०२०

५ वी सीसी बैठक अजेंडा २०२०-२१ 

५ वी सीसी बैठक मिनिटे २०२०-२१ 

२६/०५/२०२०

तिसरी सीसी बैठक २०२०-२१ अजेंडा

तिसरी सीसी बैठक २०२०-२१  मिनिटे

०६/०५/२०२०

२री सीसी बैठक २०२०-२१ अजेंडा

२री सीसी बैठक २०२०-२१  मिनिटे

१७/०४/२०२०

१ ली सीसी बैठक अजेंडा

१ ली सीसी बैठक  मिनिटे

२०/०३/२०२०

१५वी सीसी बैठक अजेंडा

१५वी सीसी बैठक  मिनिटे

०६/०३/२०२०

१४वी सीसी बैठक अजेंडा

१४वी सीसी बैठक मिनिटे

१४/०२/२०२०

१३वी सीसी बैठक अजेंडा

१३वी सीसी बैठक मिनिटे

१४/०२/२०२० (दूसरी बैठक)
०६/०२/२०२० (पहिली बैठक)

१२वी सीसी बैठक अजेंडा

१२वी सीसी बैठक मिनिटे