Section Title

Main Content Link
तारीख अजेंडा मिनिटे कार्यवाही अहवाल
०१/१०/२०२१

९वी सीसी बैठक अजेंडा अ २०२१-२२

९वी सीसी बैठक अजेंडा ब २०२१-२२

९वी सीसी बैठक अजेंडा स  २०२१-२२

९वी सीसी बैठक मिनिटे २०२१-२२

११/०९/२०२१

८वी सीसी बैठक अजेंडा अ २०२१-२२

८वी सीसी बैठक अजेंडा ब २०२१-२२

८वी सीसी बैठक अजेंडा स  २०२१-२२

८वी सीसी बैठक मिनिटे २०२१-२२

०६/०९/२०२१ (पहिली बैठक)
११/०९/२०२१ (दूसरी बैठक)

७वी सीसी बैठक अजेंडा अ २०२१-२२

७वी सीसी बैठक अजेंडा ब २०२१-२२

७वी सीसी बैठक अजेंडा स  २०२१-२२

७वी सीसी बैठक मिनिटे २०२१-२२

२२/०७/२०२१

६वी सीसी बैठक अजेंडा अ २०२१-२२

६वी सीसी बैठक अजेंडा ब २०२१-२२

६वी सीसी बैठक अजेंडा स  २०२१-२२

६वी सीसी बैठक मिनिटे २०२१-२२

२५/०६/२०२१

५वी सीसी बैठक अजेंडा अ २०२१-२२

५वी सीसी बैठक अजेंडा ब २०२१-२२

५वी सीसी बैठक अजेंडा स  २०२१-२२

५वी सीसी बैठक मिनिटे २०२१-२२

२७/०५/२०२१ (पहिली बैठक)
२८/०५/२०२१ (दूसरी बैठक)

४ वी सीसी बैठक अजेंडा अ २०२१-२२

४ वी सीसी बैठक अजेंडा ब २०२१-२२

४ वी सीसी बैठक अजेंडा स  २०२१-२२

४ वी सीसी बैठक मिनिटे २०२१-२२

०५/०५/२०२१

तीसरी सीसी बैठक अजेंडा २०२०-२१

तीसरी  सीसी बैठक मिनिटे २०२०-२१

२५/०२/२०२१

१४ वी सीसी बैठक अजेंडा २०२०-२१

१४ वी सीसी बैठक मिनिटे २०२०-२१

01/02/2021 (पहिली बैठक)
12/02/2021(दूसरी बैठक)
25/02/2021(तीसरी बैठक)

१३ वी सीसी बैठक अजेंडा २०२०-२१

१३ वी सीसी बैठक मिनिटे २०२०-२१

०८/०१/२०२१ (पहिली बैठक)
०९/०१/२०२१ (दूसरी बैठक)

१२ वी सीसी बैठक अजेंडा २०२०-२१

१२ वी सीसी बैठक मिनिटे २०२०-२१