Section Title

Main Content Link
तारीख अजेंडा मिनिटे कार्यवाही अहवाल
२५/०२/२०२१

१४ वी सीसी बैठक अजेंडा २०२०-२१

१४ वी सीसी बैठक मिनिटे २०२०-२१

01/02/2021 (पहिली बैठक)
12/02/2021(दूसरी बैठक)
25/02/2021(तीसरी बैठक)

१३ वी सीसी बैठक अजेंडा २०२०-२१

१३ वी सीसी बैठक मिनिटे २०२०-२१

०८/०१/२०२१ (पहिली बैठक)
०९/०१/२०२१ (दूसरी बैठक)

१२ वी सीसी बैठक अजेंडा २०२०-२१

१२ वी सीसी बैठक मिनिटे २०२०-२१

२३/११/२०२०

११ वी सीसी बैठक अजेंडा २०२०-२१ 

११ वी सीसी बैठक मिनिटे २०२०-२१ 

२४/०९/२०२०,१५/१०/२०२० ,२२/१०/२०२०

१० वी सीसी बैठक अजेंडा २०२०-२१ 

१० वी सीसी बैठक मिनिटे २०२०-२१ 

२७/०८/२०२०

९ वी सीसी बैठक अजेंडा २०२०-२१ 

९ वी सीसी बैठक मिनिटे २०२०-२१ 

०७/०८/२०२०

८ वी सीसी बैठक अजेंडा २०२०-२१ 

८ वी सीसी बैठक मिनिटे २०२०-२१ 

१६/०७/२०२०

७ वी सीसी बैठक अजेंडा २०२०-२१ 

७ वी सीसी बैठक मिनिटे २०२०-२१ 

०२/०७/२०२०

६ वी सीसी बैठक अजेंडा २०२०-२१ 

६ वी सीसी बैठक मिनिटे २०२०-२१ 

१६/०६/२०२०

५ वी सीसी बैठक अजेंडा २०२०-२१ 

५ वी सीसी बैठक मिनिटे २०२०-२१