Section Title

Main Content Link
घनकचरा व्यवस्थापन

    म. प्र. नि. मंडळाच्या वतीने ऑगस्ट २०१९ आणि जानेवारी २०२० मध्ये औरंगाबाद, नाशिक, कोकण, नागपूर आणि पुणे विभागातील नव्याने तयार झालेल्या नगरपंचायतींसाठी विभाग स्तरीय.