Section Title

Main Content Link
Chandrapur
Region Office Memorandum issued by MoEF , Govt. of India Regions Present status Report of CEPI
चंद्रपूर-औद्योगिक समूहा साठीचा कृती आराखडा

सी इ पी आय च्या स्थानिक देखरेख समितीची स्थापना - १५.०७.२०११

सी इ पी आय च्या स्थानिक देखरेख समितीच्या सभेचा इतिवृत्तांत.

19/09/2013

03/07/2013

22/02/2013

30/10/2012

12/08/2011

  • आय आय टी मुंबई आणि एन इ इ आर आय यांनी चंद्रपूर साठी तयार केलेल्या कृती आराखड्याचा अभ्यास चालू आहे.

सी इ पी आय च्या कृती आराखड्याच्या सभेचा इतिवृत्तांत.

17/10/2013

14/06/2013

21/06/2012

20/12/2011

14/10/2011

08/04/2011

28/02/2011

09/12/2010

04/05/2010

22/02/2010