Section Title

Main Content Link

नागपूर

पारित केलेल्या बंदच्या निर्देशाची स्थिती

उद्योगांना बंद करण्याचे निर्देश दिल्याची स्थिती (18/02/2013 नुसार) –नागपूर क्षेत्र

अ.क्र. उद्योगाचे नाव पत्र क्र. आणि तारखेनुसार बंद करण्याचे निर्देश शेरा
.1
मेसर्स ताज आईस फॅक्टरी, ताज बाग, जिल्हा नागपूर
एमपीसीबी/एनआरओ/डायरेक्शन/137/5347/2010 तारीख 06/12/2010
पुन्हा सुरु करण्यासाठी मुख्यालयात प्रस्ताव सादर केला आहे
2
मेसर्स भला एन्टरप्राईजिस, ख.क्र. 236 आणि 237, गाव-मानेगाव टाकळी, तालुका-सोनेर, जिल्हा-नागपूर
एमपीसीबी/एनआरओ/डायरेक्शन/32/3502/2012 तारीख 17/09/2012
उद्योगाद्वारा पुन्हा सुरु करण्याचा प्रस्ताव सादर
3
मेसर्स जगदंबा ब्रिक इंडस्ट्री, गाव-कोरडी(नंदा), तालुका-कांपती, जिल्हा-नागपूर
एमपीसीबी/एनआरओ/डायरेक्शन/306/1098/2012 तारीख 16/03/2012
बंद करण्याच्या आदेशाविरुद्ध उद्योगाने कोणतेही प्रतिनिधित्व सादर केलेले नाही. तसेच, एसआरओ- ने देखील पुन्हा सुरु करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केलेला नाही.
4
मेसर्स ओम शीट मेटल वर्क्स, प्लॉट क्र. 142, जयहिंद नगर, कुणाल इस्पितळाच्या मागे, चिंदवाडा रोड, मानकापूर, जिल्हा-नागपूर
एमपीसीबी/एनआरओ/डायरेक्शन/25/2709/2012 तारीख 19/07/2012
संमतीसाठी अर्ज दिला आहे आणि त्याला मुख्यालयात पाठविले आहे.
5
मेसर्स हनी फुड प्रोडक्ट्स, द्वारा ईश्वर रोकडे, प्लॉट क्र. 1462, बिनाकी मागल्वात्री, मिहंदीबाग रोड, जिल्हा नागपूर
एमपीसीबी/एनआरओ/डायरेक्शन/33/3503/2012 तारीख 17/09/2012
प्रस्ताव मुख्यालयात पाठविले आहे
6
मेसर्स लिबर्टी फुड इंडस्ट्रीज, प्लॉट क्र. 85, सेतीय चौक, जरीपटका, जिल्हा-नागपूर
एमपीसीबी/एनआरओ/डायरेक्शन/34/3504/2012 तारीख 17/09/2012
प्रस्ताव मुख्यालयात पाठविले आहे
7
मेसर्स शिव शक्ती बेकरी, साई बसन शाह चौक, मुख्य रोड, जरीपटका, जिल्हा-नागपूर
एमपीसीबी/एनआरओ/डायरेक्शन/36/3506/2012 तारीख 17/09/2012
प्रस्ताव मुख्यालयात पाठविले आहे
8
मेसर्स शिवम बेकरी, प्लॉट क्र. 241, कमल चौक, जरीपटका, जिल्हा-नागपूर
एमपीसीबी/एनआरओ/डायरेक्शन/36/3506/2012 तारीख 17/09/2012
प्रस्ताव मुख्यालयात पाठविले आहे
9
मेसर्स शिवा केमिकल इंडस्ट्रीज, ख.क्र. 134/136, घोंटीटोक, तालुका-रामटेक, जिल्हा-नागपूर
एमपीसीबी/एनआरओ/डायरेक्शन/36/3506/2012 तारीख 17/09/2012
बंद करण्याच्या आदेशाविरुद्ध उद्योगाने कोणतेही प्रतिनिधित्व सादर केलेले नाही. तसेच, एसआरओ- ने देखील पुन्हा सुरु करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केलेला नाही.