Section Title

Main Content Link

कल्याण

पारित केलेल्या बंदच्या निर्देशाची स्थिती
अ. क्र.
उद्योगाचे नाव
बंद करण्याचे निर्देश जारी केल्याचे तपशील
वर्तमान स्थिती
01
मेसर्स ए.एस. केमोफार्मा, गाव कंबा, पोस्ट- वरप, तालुका-कल्याण, जिल्हा- ठाणे .
आरओके/टीबी/सीडी/03/13010एफटी0354 तारीख 03/01/2013
सध्या बंद आहे, या कार्यालयाला या युनिटला पुन्हा सुरु करू देण्याची विनंती 14/01/2013 रोजी मिळाली आहे
02
मेसर्स जेट्सन, गाव- म्हारळ, पोस्ट- वरप, तालुका- कल्याण, जिल्हा- ठाणे
आरओके/टीबी/सीडी/03/13010एफटी0339 तारीख 03/01/2013
सध्या बंद आहे, हे युनिट पुन्हा सुरु करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केलेला नाही
03
मेसर्स हर्ष फाईन केमिकल गाव- म्हारळ, पोस्ट- वरप, तालुका- कल्याण, जिल्हा- ठाणे
आरओके/टीबी/सीडी/121206एफटी0181 तारीख 06/12/2012
सध्या बंद आहे, हे युनिट पुन्हा सुरु करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केलेला नाही
04
मेसर्स ए.एस. केमोफार्मा (प्रा) लि. एस. क्र. 60, राजमार्ग क्र. 1, प्लॉट क्र.1 गाव- म्हारळ, पोस्ट- वरप, तालुका- कल्याण, जिल्हा-ठाणे
आरओके/टीबी/सीडी/121206एफटी0193 तारीख 06/12/2012
सध्या बंद झाले, हे कार्यालय 14/01/2013 वर युनिट सुरू विनंती पत्र प्राप्त झाले आहे
05
अमेरिंद रंग आणि रासायनिक प्लॉट क्रमांक.A-88, एमआयडीसी, फोन-मी, डोंबिवली, जिल्हा ठाणे
ROK/TB/CD/16/130118FT0298
Dtd 18/01/2013.
अलीकडे बंद केलेले युनिट सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला नाही