Section Title

Main Content Link

औरंगाबाद

पारित केलेल्या बंदच्या निर्देशाची स्थिती

उद्योगांना बंद करण्याचे निर्देश दिल्याची स्थिती (18/02/2013 नुसार) - औरंगाबाद विभाग

अ. क्र. उद्योगाचे नाव पत्र क्र. आणि तारखेनुसार बंद करण्याचे निर्देश
1
मेसर्स प्रणव एन्टरप्राईजेस. प्लॉट क्र. 42, गेट क्र. 46, घाणेगाव, तालुका- गंगापूर, जिल्हा औरंगाबाद
एमपीसीबी/आरओए/निर्देश/2964 तारीख 17/12/2012
2
मेसर्स साई इंडस्ट्रीज. प्लॉट क्र. 68, गेट क्र. 46, घाणेगाव, तालुका-गंगापूर, जिल्हा औरंगाबाद
एमपीसीबी/आरओए/निर्देश/2966 तारीख 7/12/2012
3
मेसर्स अर्थव एन्टरप्राईजेस, प्लॉट क्र. 100, गेट क्र. 46, घाणेगाव, तालुका- गंगापूर, जिल्हा औरंगाबाद
एमपीसीबी/आरओए/निर्देश/2967 तारीख 7/12/2012
4
मेसर्स साई रिसर्च लॅब., प्लॉट क्र. 77/2, गट क्र. 46, घाणेगाव, तालुका- गंगापूर, जिल्हा औरंगाबाद
एमपीसीबी/आरओए/निर्देश/2968 तारीख 7/12/2012
5
मेसर्स बालाजी कोटिंग, प्लॉट क्र. 77/2, गट क्र. 46, घाणेगाव, तालुका-गंगापूर, जिल्हा औरंगाबाद
एमपीसीबी/आरओए/निर्देश/2969 तारीख 7/12/2012
6
मेसर्स जय शिवशंकर एसएसके, लि. शेष नगर, मानेज, तालुका- मुकेड, जिल्हा- नांदेड
एमपीसीबी/आरओए/निर्देश/3116/2012 तारीख 24/12/2012
7
मेसर्स तेरणा एसएसके लि. (साखर विभाग), गाव ढोकी, तालुका आणि जिल्हा उस्मानाबाद
एमपीसीबी/आरओए/निर्देश/1463 तारीख 05/06/2012
8
मेसर्स तुळजा भवानी एसएसके (दारूभट्टी युनिट), ए/पी नळदुर्ग, तालुका तुळजापूर, जिल्हा उस्मानाबाद
एमपीसीबी/आरओए/निर्देश/3117 तारीख 24/12/2012