Section Title

Main Content Link
तारीख अजेंडा मिनिटे कार्यवाही अहवाल
१४/०२/२०२० (दूसरी बैठक)
०६/०२/२०२० (पहिली बैठक)

१२वी सीसी बैठक अजेंडा

१२वी सीसी बैठक मिनिटे

१३/०१/२०२०

११वी सीसी बैठक अजेंडा

११वी सीसी बैठक मिनिटे

१३/१२/२०१९

१०वी सीसी बैठक अजेंडा

१०वी सीसी बैठक मिनिटे

०५/१२/२०१९

९वी सीसी बैठक अजेंडा

९वी सीसी बैठक मिनिटे

२६/११/२०१९

८वी सीसी बैठक अजेंडा

८वी सीसी बैठक मिनिटे

२४/१०/२०१९

७वी सीसी बैठक अजेंडा

७वी सीसी बैठक मिनिटे

०३/१०/२०१९

६वी सीसी बैठक अजेंडा

६वी सीसी बैठक मिनिटे

२७/०९/२०१९

५वी सीसी बैठक अजेंडा

५वी सीसी बैठक मिनिटे

३१/०८/२०१९
१३/०८/२०१९

४ थी सीसी बैठक अजेंडा ( भाग - III )

४ थी सीसी बैठक अजेंडा ( भाग - II )

४ थी सीसी बैठक अजेंडा ( भाग - I )

४ थी सीसी बैठक मिनिटे ( भाग - III )

४ थी सीसी बैठक मिनिटे ( भाग - II )

४ थी सीसी बैठक मिनिटे ( भाग - I )

०९/०८/२०१९

३ री सीसी बैठक २०१९-२० अजेंडा (भाग-III)

३ री सीसी बैठक २०१९-२० मिनिटे (भाग-III)