Section Title

Main Content Link
तारीख अजेंडा मिनिटे कार्यवाही अहवाल
०६/०५/२०२०

२री सीसी बैठक २०२०-२१ अजेंडा

२री सीसी बैठक २०२०-२१  मिनिटे

१७/०४/२०२०

१ ली सीसी बैठक अजेंडा

१ ली सीसी बैठक  मिनिटे

२०/०३/२०२०

१५वी सीसी बैठक अजेंडा

१५वी सीसी बैठक  मिनिटे

०६/०३/२०२०

१४वी सीसी बैठक अजेंडा

१४वी सीसी बैठक मिनिटे

१४/०२/२०२०

१३वी सीसी बैठक अजेंडा

१३वी सीसी बैठक मिनिटे

१४/०२/२०२० (दूसरी बैठक)
०६/०२/२०२० (पहिली बैठक)

१२वी सीसी बैठक अजेंडा

१२वी सीसी बैठक मिनिटे

१३/०१/२०२०

११वी सीसी बैठक अजेंडा

११वी सीसी बैठक मिनिटे

१३/१२/२०१९

१०वी सीसी बैठक अजेंडा

१०वी सीसी बैठक मिनिटे

०५/१२/२०१९

९वी सीसी बैठक अजेंडा

९वी सीसी बैठक मिनिटे

२६/११/२०१९

८वी सीसी बैठक अजेंडा

८वी सीसी बैठक मिनिटे