Section Title

Main Content Link

पुणे

आमच्या विषयी- क्षेत्रीय कार्यालये
क्र प्रादेशिक कार्यालय पत्ता अधिकारक्षेत्र दुरध्वनी फॅक्स ईमेल
1. पुणे जोग सेंटर, 3 रा मजला, मुंबई पुणे मार्ग, वाकडेवाडी, पुणे - 411003. पुणे सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्या 020 - 25811627 020 -25811029

ropune@mpcb.gov.in

mpcbpune@mpcb.gov.in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i. उप प्रादेशिक कार्यालय पुणे-I जोग केंद्र, 3 रा मजला, मुंबई पुणे रोड, वाकडेवाडी , पुणे - 411003. पुणे महानगरपालिका क्षेत्र, दौंड, इंदापूर, बारामती, पुरंदर, भोर आणि पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्यात. 020 - 25811694 - sropune1@mpcb.gov.in
ii. उप प्रादेशिक कार्यालय पुणे - II जोग केंद्र, 3 रा मजला, मुंबई पुणे रोड, वाकडेवाडी , पुणे - 411003. हवेली तालुका (पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्र वगळता.) पुणे जिल्ह्यातील खेड, मुळशी, आंबेगाव, जुन्नर, मावळ आणि शिरूर तालुका. 020 - 25816451 - sropune2@mpcb.gov.in
iii. उप प्रादेशिक कार्यालय पिंपरी - चिंचवड जोग केंद्र, 3 रा मजला, मुंबई पुणे रोड, वाकडेवाडी , पुणे - 411003. पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्र ( एमआयडीसी पिंपरी, भोसरी आणि आकुर्डी. यासह) 020-25810222   sropimprichichwad@mpcb.gov.in
iv. उप प्रादेशिक कार्यालय सातारा मंजुनाथ मेजर व्यावसायिक इमारत, 531, सदर बाजार, सायन्स कॉलेज समोर , जि सातारा - 415002. सातारा जिल्हा. 02162-233527/
237789
02162-233527 srosatara@mpcb.gov.in
v. उप प्रादेशिक कार्यालय सोलापूर 4 / बी, बाली ब्लॉक, सिव्हील लाईन्स, शासकीय दूध योजना समोर , सात रास्ता, सोलापूर - 413003. सोलापूर जिल्हा. 0217-2319850 0217 srosolapur@mpcb.gov.in
vi. पुणे प्रयोगशाळा जोग केंद्र, 3 रा मजला, मुंबई पुणे रोड, वाकडेवाडी , पुणे - 411003. पुणे महानगरपालिका क्षेत्र, दौंड, इंदापूर, बारामती, पुरंदर, भोर आणि पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्यात. 020 - 25811694 020 - 25811029 sropune1@mpcb.gov.in