Section Title

Main Content Link

नागपुर

आमच्या विषयी- क्षेत्रीय कार्यालये
क्र प्रादेशिक कार्यालय पत्ता अधिकारक्षेत्र दुरध्वनी फॅक्स ईमेल
1. नागपुर उद्योग भवन,5 वा मजला,विक्री कर कार्यालय जवळ ,सिव्हिल लाइन, नागपूर  - 440 001 नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, आणि गडचिरोली जिल्हा. 0712 - 2565308 0712 - 2560851

ronagpur@mpcb.gov.in,

mpcbnagpur@mpcb.gov.in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i. उप प्रादेशिक कार्यालय नागपूर I उद्योग भवन,5 वा मजला,विक्री कर कार्यालय जवळ ,सिव्हिल लाइन, नागपूर - 440 001 नागपूर महानगरपालिका विभाग 0712-2560152 0712-2560139 sronagpur1@mpcb.gov.in
ii. उप प्रादेशिक कार्यालय नागपूर II उद्योग भवन,5 वा मजला,विक्री कर कार्यालय जवळ ,सिव्हिल लाइन, नागपूर - 440 001 वर्धा जिल्हा, हिंगाना तालुका(नागपूर महापालिका क्षेत्र वगळता ) ,नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड, कुही भिवपुर आणि नागपूर ग्रामीण तालुका 0712-2560152 - sronagpur2@mpcb.gov.in
iii. उप प्रादेशिक कार्यालय भंडारा उप प्रादेशिक कार्यालय, भंडारा, पेटकर इमारत संत तुकडोजी विभाग, भंडारा - 441904 भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा . 07184-258913 07184-260629 srobhandara@mpcb.gov.in
iv. नागपूर प्रयोगशाळा उद्योग भवन,5 वा मजला,विक्री कर कार्यालय जवळ ,सिव्हिल लाइन, नागपूर - 440 001 नागपूर महानगरपालिका विभाग 0712-2560152 0712-2560139 sronagpur1@mpcb.gov.in