Section Title

Main Content Link

कोल्हापुर

आमच्या विषयी- क्षेत्रीय कार्यालये
क्र प्रादेशिक कार्यालय पत्ता अधिकारक्षेत्र दुरध्वनी फॅक्स ईमेल
1. कोल्हापुर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उद्योग भवन बिल्डिंग,  कलेक्टोरेट  कार्यालय जवळ, कोल्हापूर - 416 002 सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा.

0231-2652952

0231-2660448

0231-2660448

rokolhapur@mpcb.gov.in,

mpcbkolhapur@mpcb.gov.in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i. उप प्रादेशिक कार्यालय कोल्हापूर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उद्योग भवन बिल्डिंग, कॅल्लेक्टारेत कार्यालय जवळ, कोल्हापूर - 416 002 कोल्हापूर जिल्हा. 0231 -2652952
 
0231 - 2660448 srokolhapur@mpcb.gov.in
ii. उप प्रादेशिक कार्यालय सांगली 300/2, उद्योग भवन,सरकार शेष हाऊस जवळ , विश्रामबाग, सांगली - 416 416 सांगली जिल्हा. 0233 - 2672032 0233- 2323732 srosangli@mpcb.gov.in
iii. उप प्रादेशिक कार्यालय रत्नागिरी महसूल विभाग कर्मचारी सहकारी क्रेडीट सोसायटी लि, कार्यालय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय कंपाऊंड, झान्ड्गाव , रत्नागिरी - 415 639 सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि राजापूर, लांजा, रत्नागिरी, देओरुख आणि संगमेश्वर
तालुका.
02352 - 220813 02352 - 220713 sroratnagiri@mpcb.gov.in
iv. उप प्रादेशिक कार्यालय चिपळूण पारकर कॉम्प्लेक्स, 1 ला मजला, नगर परिषद कार्यालय मागे, चिपळूण तालुका. चिपळूण जि. रत्नागिरी 415605 चिपळूण, गुहागर, खेड,
रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली आणि मंडणगड तालुका
02355 -261570 02355-261570 srochiplun@mpcb.gov.in
v. चिपळूण प्रयोगशाळा पारकर कॉम्प्लेक्स, 1 ला मजला, नगर परिषद कार्यालय मागे, चिपळूण तालुका. चिपळूण जि. रत्नागिरी 415605 चिपळूण, गुहागर, खेड,
रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली आणि मंडणगड तालुका
02355 -261570 02355-261570 srochiplun@mpcb.gov.in