Section Title

Main Content Link

कल्याण

आमच्या विषयी- क्षेत्रीय कार्यालये
क्र प्रादेशिक कार्यालय पत्ता अधिकारक्षेत्र दुरध्वनी फॅक्स ईमेल
1. कल्याण महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सिद्धिविनायक संकुल, तिसरा आणि चौथा मजला, स्टेशन रोड, कल्याण (पश्चिम) - 421301 कल्याण, भिवंडी, उल्हासनगर, बदलापूर, वाडा मुरबाड आणि ठाणे जिल्ह्याचा शहापूर तालुका

0251-2027343

0251-2310212

0251-2310192

rokalyan@mpcb.gov.in,

mpcbkalyan@mpcb.gov.in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i. उप प्रादेशिक कार्यालय कल्याण I महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सिद्धिविनायक संकुल, तिसरा आणि चौथा मजला, स्टेशन रोड, कल्याण (पश्चिम) - 421301 कल्याण, भिवंडी तालुका 0251 - 2310167
 
- srokalyan1@mpcb.gov.in
ii. उप प्रादेशिक कार्यालय कल्याण II महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सिद्धिविनायक संकुल, तिसरा आणि चौथा मजला, स्टेशन रोड, कल्याण (पश्चिम) - 421301 उल्हासनगर, बदलापूर तालुका
 
0251 - 2310167 - srokalyan2@mpcb.gov.in
iii. उप प्रादेशिक कार्यालय कल्याण III महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सिद्धिविनायक संकुल, तिसरा आणि चौथा मजला, स्टेशन रोड, कल्याण (पश्चिम) - 421301 वाडा, मुरबाड, शहापूर, तालुका 0251 - 2310167 - srokalyan3@mpcb.gov.in
iv. उप प्रादेशिक कार्यालय भिवंडी सिध्दीविनायक संकुल, 3 रा व 4 था मजला, स्टेशन रोड, कल्याण (पश्चिम) सारवली एम. आय. डी. सी. आणि भिवंडी तालुका 0251 - 2310167 - srobhiwandi@mpcb.gov.in