Section Title

Main Content Link

औरंगाबाद

आमच्या विषयी- क्षेत्रीय कार्यालये
क्र प्रादेशिक कार्यालय पत्ता अधिकारक्षेत्र दुरध्वनी फॅक्स ईमेल
1. औरंगाबाद पर्यावरण भवन, अ - 4/1,एमआयडीसी क्षेत्र , चिखलठाणा, सेठ नंदलाल धूत रुग्णालया जवळ , जालना रोड, औरंगाबाद - 431 210 औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद जिल्हा 0240 - 2473462 0240 - 2473461

roaurangabad@mpcb.gov.in,

mpcbaurangabad@mpcb.gov.in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i. उप प्रादेशिक कार्यालय औरंगाबाद I पर्यावरण भवन, अ - 4/1, एमआयडीसी एरिया, चिखलठाणा, जवळ सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल, जालना रोड, औरंगाबाद - 431 210 औरंगाबाद जिल्हा. 0240 - 2473463
 
0240 - 2473462 sroaurangabad1@mpcb.gov.in
ii. उप प्रादेशिक कार्यालय जालना उप-प्रादेशिक कार्यालय, जालना, प्लॉट नं. पी 3/1 आणि पी 3/2, फेज -2, एमआयडीसी जालना, हॉटेल आश्रय पॅलेस जवळ, जालना औरंगाबाद रोड - 431203 जालना व बीड. 02482 - 220120 02482 - 220120 sroaurangabad2@mpcb.gov.in
iii. उप प्रादेशिक कार्यालय लातूर उप-प्रादेशिक कार्यालय लातूर, देव टावर्स, तहसील कार्यालय, प्लॉट नं. आरएल -2045, मेन रोड, लातूर - 413512 लातूर, उस्मानाबाद जिल्हा. 02382 - 252672 - srolatur@mpcb.gov.in
iv. उप प्रादेशिक कार्यालय नांदेड उप प्रादेशिक कार्यालय, नांदेड एच नं. १/१/३५३, जेलेवार कॉम्प्लेक्स, पायडेवाडी रोड,  नांदेड - 431601 नांदेड जिल्हा. 02462 - 242492 02462 - 242492 sronanded@mpcb.gov.in
v. उप प्रादेशिक कार्यालय परभणी देवक्रीपा इमारत, रंगनाथ महाराज नगर, नंद्खेडा रोड, पहिला मजला, परभणी - 431401 परभणी, हिंगोली जिल्हा ता . परली वैजनाथ 02452 - 226687 02452 - 226687 sroparbhani@mpcb.gov.in
vi. औरंगाबाद प्रयोगशाळा पर्यावरण भवन, अ - 4/1, एमआयडीसी एरिया, चिखलठाणा, जवळ सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल, जालना रोड, औरंगाबाद - 431 210 औरंगाबाद जिल्हा. 0240 - 2473463 0240 - 2473461 sroparbhani@mpcb.gov.in