Section Title

Main Content Link
अ.क्र. हुद्दा
1. वायू प्रदूषण घट अभियंता
2. प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी
3. सहाय्यक सचिव तांत्रिक
4. वरिष्ठ कायदा अधिकारी
5. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी
6. कार्यकारी अभियंता
7. वैज्ञानिक अधिकारी
8. उप विभागीय अधिकारी
9. कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
10. लेखा अधिकारी
11 सांख्यिकी अधिकारी
12. सहाय्यक कायदा अिधकारी
13. क्षेितर्य अिधकारी
14. फील्ड निरीक्षक
15. जूनियर लघुलेखक
16. सांख्यिकी सहाय्यक
17. कायदेशीर सहाय्यक
18. कर्मचारी सचिव
19. वरिष्ठ लघुलेखक
20. कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक
21. प्रमुख लेखापाल
22. प्रथम लिपिक
23. वरिष्ठ लिपिक
24. ट्रेसर
25. इलेक्ट्रिशियन
26. लॅब सहाय्यक
27. कनिष्ठ लिपिक
28. ड्राइवर
29. शिपाई
30. इन्स्ट्रुमेंट जोडकाम करणारा
31. दप्तरी
32. पहारेकऱ
33. सफाई कर्मचारी