Expand and Collapse Menu  
    माहिती अधिकार- माहिती अधिकारी
 
 
 
माहिती अधिकार कायदा 2005 महाराष्ट्र तरतुदींनुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नियुक्त (24 जुलै 2014 प्रमाणे) माहिती व सहायक माहिती अधिकारी व अपील अधिकारी मुख्य कार्यालय यादी.
मुख्य कार्यालय कार्यक्षेत्र माहिती अधिकारी

सहाय्यक माहिती अधिकारी

अपिलीय अधिकारी

वैज्ञानिक आणि तांत्रिक

मुंबई, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, रायगड, नाशिक

श्री योगेश गोरे,
फील्ड अधिकारी

श्री चेतन सावंत,
जुनियर वैज्ञानिक सहाय्यक

श्री व्हाय. बी. सोनटक्के,
प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी

वैज्ञानिक आणि तांत्रिक
पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, चंद्रपूर

श्री उत्कर्ष शिंगारे ,
फील्ड अधिकारी

श्री व्ही आर सिंग, फील्ड अधिकारी

श्री पी के मिराशे ,
सहाय्यक सचिव, तांत्रिक

विधी
प्रादेशिक कार्यालये, उप प्रादेशिक कार्यालये, मध्य आणि प्रादेशिक प्रयोगशाळा मंडळ

श्री एस के पुरकर ,
सहाय्यक कायदा अिधकारी

डॉ. नीलम कुबल, सहाय्यक कायदा अधिकारी
श्री डी टी देवळे,
वरिष्ठ कायदा अधिकारी
प्रशासन
प्रादेशिक कार्यालये, उप प्रादेशिक कार्यालये, मध्य आणि प्रादेशिक प्रयोगशाळा मंडळ
श्री व्ही एच चव्हाण ,
सहायक लेखा अधिकारी
श्रीमती चांगुणा मानकर, प्रथम. लिपिक
श्री डी टी देवळे,
वरिष्ठ कायदा अधिकारी
लेखा
प्रादेशिक कार्यालये, उप प्रादेशिक कार्यालये, मध्य आणि प्रादेशिक प्रयोगशाळा मंडळ
श्री नीता भोराडे, सहायक. लेखा अधिकारी

श्री के एस लेंभे,
सहायक लेखा अधिकारी

श्री एस आर पाटील,
मुख्य लेखा अधिकारी
 
This webpage is last modified on Wednesday, June 22, 2016 05:58:28 IST

Go Top

 
माहिती अधिकार कायदा 2005 महाराष्ट्र तरतुदींनुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नियुक्त माहिती सहाय्यक माहिती अधिकारी आणि अपील अधिकारी क्षेत्रात कार्यालय यादी
मुख्य कार्यालय कार्यक्षेत्र माहिती अधिकारी

सहाय्यक माहिती अधिकारी

अपिलीय अधिकारी
प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई

प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई, एसआरओ मुंबई                            1, 2,3 आणि 4

 

श्री अल्विन एच पाडवी, सहायक. अधिकारी खाती

श्रीमती मधुरिमा जोशी ,
फील्ड अधिकारी

श्री. राजू आर वसावे,
उप प्रादेशिक अधिकारी

प्रादेशिक कार्यालय,
नवी मुंबई

प्रादेशिक कार्यालय, नवी मुंबई - 1,2                            उप प्रादेशिक कार्यालय - तळोजा

श्री एन एस लोहलकार ,
उप प्रादेशिक अधिकारी,

श्री प्रदीप खुस्पे,
फील्ड अधिकारी

श्री व्हय बी सोनटक्के,
प्रादेशिक अधिकारी

प्रादेशिक कार्यालय, रायगड

प्रादेशिक कार्यालय, रायगड, उप प्रादेशिक                            अधिकारी रायगड - 1 आणि 2

श्री हेरंबप्रसाद डी गंधे,
उप प्रादेशिक अधिकारी

श्री राजेंद्र जाधव,
फील्ड अधिकारी

श्री डी के खेदार ,
उप प्रादेशिक अधिकारी
प्रादेशिक कार्यालय, ठाणे प्रादेशिक कार्यालय, ठाणे, आर लॅब ठाणे,                          एसआरओ ठाणे 1 आणि 2

श्री. एस आर सैद,
उप प्रादेशिक अधिकारी

श्री ए एस नंदवते,
फील्ड अधिकारी

श्री एन जी निहूल प्रादेशिक अधिकारी
प्रादेशिक कार्यालय, कल्याण प्रादेशिक अधिकारी, कल्याण, एसआरओ कल्याण 1 आणि 2 आणि 3, भिवंडी श्री राजेंद्र यू पाटील,
   उप प्रादेशिक                          अधिकारी

श्रीमती मीना पवार,
फील्ड अधिकारी

श्री बी पी साळुंके
प्रादेशिक अधिकारी

प्रादेशिक कार्यालय, पुणे प्रादेशिक कार्यालय पुणे, आर लॅब पुणे एसआरओ पुणे 1 व 2 एसआरओ पिंपरी-चिंचवड, श्री. ए एफ देशमाने,
उप प्रादेशिक अधिकारी
श्री संतोष मोहरे फील्ड अधिकारी श्री. ए डी मोहेकर, विभागीय अधिकारी,
प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक

प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक, आर लॅब नाशिक, एसआरओ नाशिक

श्री रवी आंधळे, उप-प्रादेशिक                            अधिकारी

श्री निलेश मोराणकर,
फील्ड अधिकारी

श्री व्ही व्ही शिंदे, प्रादेशिक अधिकारी
प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद, आर लॅब औरंगाबाद, एसआरओ औरंगाबाद 1 श्री. आनंद काटोले,
उप प्रादेशिक अधिकारी

श्रीमती स्नेहल कोसे,
फील्ड अधिकारी

श्री पी एम जोशी, विभागीय अधिकारी,
प्रादेशिक कार्यालय, कोल्हापूर
प्रादेशिक कार्यालय, कोल्हापूर, एसआरओ कोल्हापूर श्री. शंकर केंदुले,
उप प्रादेशिक अधिकारी

श्री एल व्हाय पवार,
मुख्य लेखापाल

श्री. एस एस डोके, विभागीय अधिकारी,

प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती, उप प्रादेशिक                          कार्यालय, अमरावती 1 आणि 2 श्री ए जे कुडे,
उप प्रादेशिक अधिकारी

श्रीमती प्रीयाश्री देशमुख,
फील्ड अधिकारी

श्री जे बी संगेवार, विभागीय अधिकारी,

प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर, आर लॅब नागपूर, एसआरओ नागपूर 1 आणि 2 श्री पी पी मुंडे,
उप प्रादेशिक अधिकारी
श्री गजानन खडकीकर,
फील्ड अधिकारी
श्री एन एच शिवांगी,
प्रादेशिक अधिकारी
प्रादेशिक कार्यालय, चंद्रपूर प्रादेशिक कार्यालय, चंद्रपूर, प्रादेशिक                          लॅब, चंद्रपूर, उप प्रादेशिक कार्यालय, चंद्रपूर श्री एस डी पाटील,
उप प्रादेशिक अधिकारी
श्री सुशील कुमार शिंदे,
फील्ड अधिकारी
डॉ अनंत एन हर्षवर्धन, विभागीय अधिकारी
मध्यवर्ती प्रयोगशाळा, महापे मध्यवर्ती प्रयोगशाळा

श्रीमती विद्या पेडणेकर,
कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी

श्री ए जी कुरळे,
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक

श्री एन ए मोगल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
उप प्रादेशिक कार्यालय, महाड

उप प्रादेशिक अधिकारी, महाड

 

श्री अमित लाटे,
फील्ड अधिकारी

श्री दिनेश वसावा,
फील्ड अधिकारी

श्री डी के खेदार,
प्रादेशिक अधिकारी

उप प्रादेशिक कार्यालय, तारापूर उप प्रादेशिक कार्यालय, तारापूर 1,2

श्री संजय भोसले,
उप प्रादेशिक अधिकारी

श्री नंदकिशोर पाटील,
फील्ड अधिकारी
श्री एन जी निहूल, प्रादेशिक अधिकारी
उप प्रादेशिक कार्यालय, रत्नागिरी उप प्रादेशिक कार्यालय, रत्नागिरी श्री लक्ष्मण भिंगारदेवे ,
उप प्रादेशिक अधिकारी
श्री विशाल जाधव, फील्ड अधिकारी श्री एस एस डोके, विभागीय अधिकारी,
उप प्रादेशिक कार्यालय, चिपळूण
उप प्रादेशिक कार्यालय,                          चिपळूण
श्री डी बी पाटील,
उप प्रादेशिक अधिकारी
श्री एस बी मोरे,
फील्ड अधिकारी
श्री एस एस डोके, विभागीय अधिकारी,
उप प्रादेशिक कार्यालय, सांगली उप प्रादेशिक कार्यालय, सांगली श्री. जयवंत हजारे,
उप प्रादेशिक अधिकारी

श्री उत्तम माने,
फील्ड अधिकारी

श्री एस एस डोके, विभागीय अधिकारी,
उप प्रादेशिक कार्यालय, सातारा उप प्रादेशिक कार्यालय, सातारा श्री पी बी बारबोले,
उप विभागीय अधिकारी,
श्री प्रशांत भोसले, फील्ड निरीक्षक श्री ए डी मोहेकर, विभागीय अधिकारी,
उप प्रादेशिक कार्यालय, सोलापूर उप प्रादेशिक कार्यालय, सोलापूर श्री देविदास कोपरकर,
उप प्रादेशिक अधिकारी
श्री अजय खामकर,
फील्ड अधिकारी
श्री ए डी मोहेकर,
प्रादेशिक अधिकारी
उप प्रादेशिक कार्यालय, अकोला उप प्रादेशिक कार्यालय, अकोला श्री ताराचंद ठाकरे,
फील्ड अधिकारी

श्री सुधीर राऊत,
वरिष्ठ लिपिक

श्री जे बी संगेवार, विभागीय अधिकारी,

 

उप प्रादेशिक कार्यालय, नांदेड उप प्रादेशिक कार्यालय, नांदेड श्री जयवंत कदम, उप प्रादेशिक अधिकारी श्री नामदेव दरेस्वाद, फील्ड अधिकारी

श्री. पी एम जोशी,
प्रादेशिक अधिकारी

उप प्रादेशिक कार्यालय, लातूर उप प्रादेशिक कार्यालय, लातूर श्री राजू राजपूत,
उप प्रादेशिक अधिकारी
श्री पंकज बावणे,
फील्ड अधिकारी
श्री. पी एम जोशी,
प्रादेशिक अधिकारी
उप प्रादेशिक अधिकारी, जालना उप प्रादेशिक अधिकारी, जालना श्री सुधीर आर देशमुख,
उप प्रादेशिक अधिकारी
श्री शिवानंद बस्वाडे,
फील्ड अधिकारी
श्री. पी एम जोशी,
प्रादेशिक अधिकारी
उप प्रादेशिक कार्यालय, अहमदनगर उप प्रादेशिक कार्यालय, अहमदनगर श्री. प्रमोद माने, उप प्रादेशिक अधिकारी श्री मनीष महाजन, फील्ड अधिकारी श्री. ए एस फुलसे,
प्रादेशिक अधिकारी
उप प्रादेशिक कार्यालय, जळगाव 1,2 उप प्रादेशिक कार्यालय, जळगाव 1,2 श्री. बी एम कुकडे, उप प्रादेशिक अधिकारी श्री नितीन चौधरी,
फील्ड अधिकारी
श्री. ए एस फुलसे, विभागीय अधिकारी,
उप प्रादेशिक कार्यालय, भंडारा उप प्रादेशिक कार्यालय, भंडारा श्री लिंबाजी भाड,
उप प्रादेशिक अधिकारी
श्री समीर हुंद्लेकर,
फील्ड अधिकारी
श्री. एन एस शिवांगी, विभागीय अधिकारी,
उप प्रादेशिक कार्यालय, परभणी उप प्रादेशिक कार्यालय, परभणी श्री राजेंद्र राजपूत,
उप प्रादेशिक अधिकारी
श्री विशाल मुंडे, फील्ड अधिकारी श्री पी एम जोशी, विभागीय अधिकारी,
This webpage is last modified on Wednesday, June 22, 2016 05:58:28 IST
 
Go Top
  © 2009 सर्व हक्क राखीव. छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती|आरोग्य आणि पर्यावरण| वेब लिंक्स| प्रश्न| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप 
समर्थित: ई. एस. डी. एस. सॉफ्टवेअर सोलुशन प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, सिनेमॅक्स थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022