To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu  
    बाह्य एजन्सी व्दारे प्रकल्प / लोकाभ्यास
हवा गुणवत्ता / जल गुणवत्ता अभ्यास
अ.क्र.
विषय
एजन्सी
काम करण्याच्या आदेशाचा दिनांक
कालावधी
किंमत
एचओडी
1
हवा २००८ ते २०११ आणि पाणी २०१० ते २०११ या महाराष्ट्रातील गुणवत्ता दर्जा या संशोधन प्रकल्पासाठी आर्थिक सहाय्य, पृथक्करण / सांख्याकी पृथक्करणाच्या स्त्रोता सहीत.
एन इ इ आर आय
24.01.2012कामाच्या आदेशा साठी येथे क्लीक करा.
6 + 1 महिने
रु. 15 लाख
ए एस टी
2
२०११ - १२ या कालावधीच्या एम पी सी बी साठी केलेल्या पाण्याचा अहवालाची पुर्न पहाणी.
टी इ आर आय
25.09.2013
कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
2 महिने
रु. 0.75 लाख
जे डी ए पी सी
3
२०१२ - १३ या कालावधी चा एम पी सी बी साठी पाण्याच्या गुणवत्तेचा अहवाल तयार करणे.
टी इ आर आय
12.05.2014 कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
2 आठवडे
रु. 6.25 लाख
जे डी डब्लू डी (डब्लू पी सी)
4
२०१३ - १४ या कालावधी चा एम पी सी बी साठी पाण्याच्या गुणवत्तेचा अहवाल तयार करणे.
टी इ आर आय
16.05.2014 कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
2 आठवडे
रु. 6.25 लाख
जे डी (डब्लू डी डब्लू पी सी)
5
२०११ - १२ या कालावधी चा एम पी सी बी साठी हवेच्या गुणवत्तेचा अहवाल तयार करणे.
टी इ आर आय
16.05.2014 कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
2 आठवडे
रु. 1.50 लाख
जे डी (ए पी सी)
6
२०१२ - १३ या कालावधी चा एम पी सी बी साठी हवेच्या गुणवत्तेचा अहवाल तयार करणे.
टी इ आर आय
29.01.2014 कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
6 आठवडे
रु. 2.25 लाख
जे डी (ए पी सी)
7
२०१३ - १४ या कालावधी चा एम पी सी बी साठी हवेच्या गुणवत्तेचा अहवाल तयार करणे.
टी इ आर आय
08.05.2014 कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
10 दिवस
रु. 2.25 लाख
जे डी (ए पी सी)
8
गोदावरी नदिच्या पाण्याच्या गुणवत्तेच्या माहितीचे पृथक्करण
पर्यावरण व्यवस्थापन केंद्र एल एल पी
30.05.2014 कामाच्या आदेशासाठी येथे क्लीक करा.
6 आठवडे + 2 आठवडे
रु. 9.50 लाख
जे डी (ए पी सी)