To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu
 
    महापालिका घन कचरा व्यवस्थापन
 
महापालिका घन कचरा नियम 2016
बांधकाम आणि विनाश कचरा नियम 2016
महापालिका घन कचरा नियम २०००
०५/१०/२०१२ रोजी महापालिका घन कचरा नियम २००० शासकीय नियम
कार्यालयीन आदेश - महापालिका घन कचरा प्रती सर्व कंपन्या अधिकृत छाननी समिती स्थापना नियम, २००० दिनांक ०२/०४/२०१४.
   
१ एप्रिल २०१४ रोजी 'अ' वर्गाचा नगर परिषद (नागरी घन कचरा ) स्थिती
महानगरपालिका (नागरी घन कचरा ) स्थिती १ एप्रिल २०१४ रोजी
   
नागरी घन कचरा चा वार्षिक अहवाल
गोषवारा -महापालिका घन कचरा संदर्भात यु एल बी च्या स्थिती उपकर नियम २००० ) महाराष्ट्र राज्यात २०१२ -२०१३
उच्च न्यायालयाने आदेश दिनांक ०२ /०४ /२०१३
महापालिका घन कचरा व्यवस्थापन आदर्श निविदा दस्तऐवज
 
मप्रनिमंडळाच्या वतीने दिनांक २४.९.२००४ रोजी केलेले प्रतिज्ञापत्र
मान. सर्वोच्च न्यायालयाने नागरी घनकचराच्या व्यवस्थापनाकडील दि. ५.१०.२००४ रोजी दिलेला आदेश
मान. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थलांतरीत अहवाल (मार्च 1999)
महाराष्ट्रातील महापालिका घन कचरा अंमलबजावणी
   
 
 
This webpage is last modified on Tuesday, September 12, 2017 02:00:30 IST
  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: ई. एस. डी. एस. सॉफ्टवेअर सोलुशन प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022