To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
Expand and Collapse Menu  
    स्थायी आदेश - संमती व्यवस्थापनाशी संबंधित
 अ.क्र.   
तारीख
विभाग
परिपत्रके
77
19/03/2019 AST मोठ्या / मध्यम / लघु उद्योगांसाठी कमीतकमी पाच वर्षे काम करण्यासाठी मंजूरी देण्याबाबत शुद्धिकरण पत्रक.
76
27/02/2019 AST मोठ्या / मध्यम / लघु उद्योगांसाठी कमीतकमी पाच वर्षे काम करण्यासाठी संमती मंजूर करण्याबाबत.
75
27/02/2019 AST सरप्राईझ इनस्पेक्शन मॉड्युल - आई एम आई एस
74
26/03/2018 AST
73
13/11/2017 PSO
72
18/01/2016 AST
72
24/10/2017 AST
71
29/08/2017 AST
70
14/09/2017 AST
69
28/01/2016 AST
68
11/09/2017 AST
67
24/03/2017 उप-संचालक ( ह.प्र. नि.)
66
19/12/2016 स.स ( तांत्रीक )
65
19/12/2016 स.स ( तांत्रीक )
64
30/11/2016 CAC Cell
63
15/11/2016 AST
62
18/10/2016 शासन निर्णय
पर्यावरण आघात अधिसूचना २००६ त्यामध्ये वेळोवेळी झालेल्या सुधारणांच्या अनुषंगाने industrial sheds तसेच IT Park/Software Developement Units/Parks इत्यादी क्रियाकलापांसाठी लागणाऱ्या पर्यावरण विषयक अनुमतीसंदर्भात केंद्रीय वने , पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण / खुलासा मागविण्यात आला होता.केंद्रीय वने पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्रालयाकडून क्र . F.No 22 -68/2016-IA-III दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ च्या पत्रान्वये सादर स्पष्टीकरण प्राप्त झ्हाले आहे .
61
13/10/2016 स.स.तंत्रिक
60
३०/०६/२०१६ स.स.तंत्रिक
59
०३/०६/२०१६ स.स.तंत्रिक
58
०७/०३/२०१६ कें.प्र.नि.मं
57
०२/०६/२०१६ स.स.तंत्रिक
56
२६/०५/२०१६ स.स.तंत्रिक
55
०१/०३/२०१६ स.स.तंत्रिक हरित संवर्गातील उद्योगासाठी सोपे संमतीपत्र अर्ज .
54
१८/०१/२०१६ लेखा शाखा संमतीपत्र शुल्क गणण्यासाठी मार्गदर्शिका.
53
०४/०९/२०१५ ह.प्र.नि. कोळसा,धातू,खनिज यांचा साठा व रेल्वे परिसर संमतीपत्राच्या यंत्रणेत आणणे व ततसंबंधी मार्गदर्शिका
52
०३/१२/२०१५ स.स.तंत्रिक मोठ्या व माध्यम स्वरूपाच्या उद्योगास कमीतकमी ५ वर्षासाठी व लघू उद्योगासाठी कमीतकमी ३ वर्षासाठी उद्योग कार्यरत करण्यासाठी दिलेल्या संमतीपत्राचे नूतनीकरण करणे(साखर कारखाने वगळून).
51
18/04/2015 तांत्रिक सल्लागार संमती निर्धारण समितीचे गठन.
50
11/11/2014 तांत्रिक सल्लागार येत्या मोसमात आर-I आणि आर-II गटात मोडणाऱ्या साखर आणि कोजेन उद्योगांच्या संदर्भात नमुना चयन आणि अनुपालन अहवाल
49
21/07/2014 एएसटी(टी) साखर उद्योगांवर लागू केलेल्या अटींच्या अनुपालनांची पडताळणी करण्यासाठी पडताळणी करार-मसुदा.
48
15/03/2014 जेडी(डब्ल्यूपीसी)
47
29/01/2014 सहयोगी
46
17/01/2014
कायदेशीर
45
18/04/2013
तांत्रिक-आरओ(मुख्यालय)
44
02/04/2013
कायदेशीर
43
02/04/2013
तांत्रिक-जेडी एपीसी
42
02/04/2013
कायदेशीर
41
30/03/2013
तांत्रिक-सहयोगी
40
01/03/2013
तांत्रिक-सहयोगी
39
01/03/2013
कायदेशीर
38
15/02/2013
सहयोगी
एमआयडीसी क्षेत्रात अन्नधान्याच्या संचयासाठी कोठाराची सुविधा स्थापण्यासाठी एनओसी देण्याविषयी
37
08/02/2013
कायदेशीर
36
19/01/2013
तांत्रिक-जेडी जल
35
15/12/2012
कायदेशीर
34
31/08/2012
तांत्रिक-सहयोगी
33
30/07/2012
तांत्रिक- आरओ(मुख्यालय)
32
25/06/2012
तांत्रिक-सहयोगी
31
19/06/2012
कायदेशीर
30
20/03/2012
कायदेशीर
29
13/12/2011
कायदेशीर
28
26/09/2011
पर्यावरण विभाग

नवी मुंबईतील आणि तळोजा  त्रात नवीन  उदयोगास  तसेच विस्तारीकरणास परवानगी न देण्याबाबतचे निर्बध शिथिल  करणेबाबत.

27
20/08/2011
तांत्रिक
26
10/02/2011
कायदेशीर
25
24/12/2010
झेडओ पीएएमएस
24
17/09/2010
एपीएई
23
02/08/2010
एपीएई
22
15/07/2010
सदस्य सचिव
कसूरवार उद्योगांच्या विरुद्ध मुख्य कार्यालयातील अधिकारी आणि विविध प्रादेशिक अधिकाऱ्यांद्वारा जारी निदेशांची अंमलबजावणी.
21
28/04/2010
कायदेशीर
20
12/10/2009

ठाणे – बेलापूर व तळोजा येथील औदयोगिक वसाहतीमध्ये नवीन उदयोग उभारणे व सध्याच्या उदयोगांच्या विस्तारीकरणासाठी  देण्याबाबत.

19
30/07/2009
पीसीआय-2
18
29/07/2009
शहरातील मटण् /मांस/चिकन इत्यादी विक्रेता यांना मप्रनि मंडळाचे संमतीपत्र् देणेबाबत.
17
15/06/2009

नवी मुंबई क्षेत्रात कोणत्याही नवीन रासायनिक उदयोंगस तसेच विस्तारीकरणास परवानगी न देण्याबाबत.

16
01/06/2009
पीसीआय-III
स्थापित करण्यासाठी संमतीचा वैधता कालावधी.
15
02/03/2009
आरओ(मुख्यालय)
14
02/01/2009
सदस्य सचिव

सिंधुदुर्ग जिल्हयामध्ये पर्यटन विकासाबरोबर पर्यावरणाचा योग्य तो समतोल  व संरक्षण साधून  ऊर्जा व खाणकाम प्रकल्पांना  परवानगी देण्याबाबत.

13
23/7/2008
कायदेशीर
12
.10/5/2008
कायदेशीर
11
07/03/2008
कायदेशीर
10
13/02/2008   आयटी/आयटीईएस पार्क्सकडून मिळालेल्या संमतीना स्थापित करण्यासाठी/चालविण्यासाठी अर्जांची प्रक्रिया.
9
10/10/2007
पीसीआय -III
संमती देण्यासाठी अर्जांची प्रक्रिया.
8
07/03/2008   आणखी संमती/अनुज्ञा रद्द करण्यासाठी/नकार/आढावे यांच्यासाठी कार्यपद्धती.
7
10/02/2006 पीएसओ पेट्रोलियम उत्पादनांच्या संचयाच्या आणि विक्रीच्या क्रिया असलेल्या उद्योगांच्या संदर्भात संमतीच्या अटींमध्ये दुरुस्ती.
6
2006
आरओ(पीअँडपी)
5
05/02/2003
आरओ(पीअँडपी)
व्यापाराच्या क्रियेसाठी आरओ/एसआरओद्वारा जारी एनओसीज मागे घेणे
4
26/02/2001
तबेले, गोठे इत्यादीमुळे निर्माण होणा-या प्रदुषणास आळा घालण्याविषयी मार्गदर्शक तत्वे
3
31/08/2000
तांत्रिक
2
09/03/1998
तांत्रिक
अधिकार प्रदान करणे- संमती व्यवस्थापन (01/03/2013 तारखेचे परिपत्रक त्याच्या जागी ठेवण्यात आले)
1
02/01/1997
  महाराष्ट्र  प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (जल व वायु प्रदूषण्‍)अधिनियमामधील संमतीपत्राबाबत शुल्क आकारणीची दर निश्चिती.

This webpage is last modified on Friday, March 22, 2019 12:45:47 IST
  Copyright © 2019 All Rights Reserved. MPCB Employees| Mass Tree Plantation MPCB|Mobile Tree Plantation| Health & Environment| Photo Gallery| Events| Awareness| FAQ's| Contact Us| Disclaimer| Site Map  
Powered By: Web Werks India Pvt Ltd.
Maintained by: Environmental Information Centre, Maharashtra Pollution Control Board
Kalpataru Point, 3rd and 4th floor, Opp. PVR Theatre, Sion (E), Mumbai-400 022