To apply online-'Form 4, 5 & 6,please visit 'ec-mpcb' Web-portal(http://ecmpcb.in/)[please open in google chrome browser]          
    आमच्या विषयी - कार्यालये
प्रादेशिक कार्यालयांचे अधिकारक्षेत्र
 
अमरावती औरंगाबाद कल्याण कोल्हापुर
मुंबई नागपुर नाशिक
पुणे रायगड ठाणे चंद्रपूर
 
क्र
प्रादेशिक कार्यालय
पत्ता
अधिकारक्षेत्र
फोन
फॅक्स
ईमेल
1 अमरावती "सहकार सुरभी" बापटवाडी विवेकानंद कॉलनी, अमरावतीजवळ - 444606 अमरावती, अकोला, बुलढाणा,
वाशिम आणि यवतमाळ जिल्हा. .

 

0721-2563592 /93 /94/97

 

 

0721-2563597

roamravati[at]mpcb[dot]gov[dot]in


mpcbamravati[at]mpcb[dot]gov[dot]in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i उप प्रादेशिक कार्यालय अमरावती I सहकार सुरभी बापटवाडी विवेकानंद कॉलनी, अमरावतीजवळ - 444606 अमरावती जिल्हा . 0721-2563592 /93 /94/97
0721-2563597
sroamravati1[at]mpcb[dot]gov[dot]in
ii उप प्रादेशिक कार्यालय अमरावती II सहकार सुरभी बापटवाडी विवेकानंद कॉलनी, अमरावतीजवळ - 444606 वाशिम जिल्हा. 0721-2563592 /93 /94/97
0721-2563597
sroamravati2[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iii उप प्रादेशिक कार्यालय अकोला उप प्रादेशिक कार्यालय, आलासी प्लॉट, हुतात्मा स्मारक, नेहरू पार्क चौक, अकोला - 444001. अकोला व बुलढाणा जिल्हा. 0724-2442344/
2444992
0724-2452344
sroakola[at]mpcb[dot]gov[dot]in
2 औरंगाबाद पर्यावरण भवन, अ - 4/1,एमआयडीसी क्षेत्र , चिखलठाणा, सेठ नंदलाल धूत रुग्णालयात जवळ ,
जालना रोड, औरंगाबाद - 431 210
औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड,
उस्मानाबाद जिल्हा

 

0240 - 2473461

 

 

0240 - 2473461

roaurangabad[at]mpcb[dot]gov[dot]in


mpcbaurangabad[at]mpcb[dot]gov[dot]in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i उप प्रादेशिक कार्यालय औरंगाबाद I पर्यावरण भवन, अ - 4/1, एमआयडीसी एरिया, चिखलठाणा, जवळ सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल, जालना रोड, औरंगाबाद - 431 210 औरंगाबाद जिल्हा. 0240 - 2473463
0240 - 2473461
sroaurangabad1[at]mpcb[dot]gov[dot]in
ii उप प्रादेशिक कार्यालय जालना उप-प्रादेशिक कार्यालय, जालना, प्लॉट नं. पी 3/1 आणि पी 3/2, फेज -2, एमआयडीसी जालना, हॉटेल आश्रय पॅलेस जवळ, जालना औरंगाबाद रोड - 431203 जालना व बीड. 02482 - 220120
0240 - 2473461
sroaurangabad2[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iii उप प्रादेशिक कार्यालय लातूर उप-प्रादेशिक कार्यालय लातूर, देव टावर्स, तहसील कार्यालय, प्लॉट नं. आरएल -2045, मेन रोड, लातूर - 413512 लातूर, उस्मानाबाद जिल्हा. 02382 - 252672
02312-242639
srolatur[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iv उप प्रादेशिक कार्यालय नांदेड उप प्रादेशिक कार्यालय, नांदेड एच नं. १/१/३५३, जेलेवार कॉम्प्लेक्स, पायडेवाडी रोड,  नांदेड - 431601 नांदेड जिल्हा. 02462 - 242492
02462 - 242492
sronanded[at]mpcb[dot]gov[dot]in
v उप प्रादेशिक कार्यालय परभणी देवक्रीपा इमारत, रंगनाथ महाराज नगर, नंद्खेडा रोड, पहिला मजला, परभणी - 431401 परभणी, हिंगोली जिल्हा ता . परली वैजनाथ 02452 - 226687
02452 - 226687
sroparbhani[at]mpcb[dot]gov[dot]in
vi औरंगाबाद प्रयोगशाळा पर्यावरण भवन, अ - 4/1, एमआयडीसी एरिया, चिखलठाणा, जवळ सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल, जालना रोड, औरंगाबाद - 431 210 औरंगाबाद जिल्हा. 0240 - 2473463
0240 - 2473461
sroaurangabad1[at]mpcb[dot]gov[dot]in
3 कल्याण महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सिद्धिविनायक संकुल, तिसरा आणि चौथा मजला, स्टेशन रोड, कल्याण (पश्चिम) - 421301 कल्याण, भिवंडी, उल्हासनगर, बदलापूर, वाडा मुरबाड आणि ठाणे जिल्ह्याचा शहापूर तालुका

 

0251-2310212

 

 

0251-2310192

rokalyan[at]mpcb[dot]gov[dot]in


mpcbkalyan[at]mpcb[dot]gov[dot]in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i उप प्रादेशिक कार्यालय कल्याण I महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सिद्धिविनायक संकुल, तिसरा आणि चौथा मजला, स्टेशन रोड, कल्याण (पश्चिम) - 421301 कल्याण, भिवंडी तालुका 0251-2310167
-
srokalyan1[at]mpcb[dot]gov[dot]in
ii उप प्रादेशिक कार्यालय कल्याण II महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सिद्धिविनायक संकुल, तिसरा आणि चौथा मजला, स्टेशन रोड, कल्याण (पश्चिम) - 421301 उल्हासनगर, बदलापूर तालुका 0251-2310167
-
srokalyan2[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iii उप प्रादेशिक कार्यालय कल्याण III महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सिद्धिविनायक संकुल, तिसरा आणि चौथा मजला, स्टेशन रोड, कल्याण (पश्चिम) - 421301 वाडा, मुरबाड, शहापूर, तालुका 0251-2310167
-
srokalyan3[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iv उप प्रादेशिक कार्यालय भिवंडी सिध्दीविनायक संकुल, 3 रा व 4 था मजला, स्टेशन रोड, कल्याण (पश्चिम) सारवली एम. आय. डी. सी. आणि भिवंडी तालुका 0251-2310167
-
srobhiwandi[at]mpcb[dot]gov[dot]in
4 कोल्हापुर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उद्योग भवन बिल्डिंग, कॅल्लेक्टारेत कार्यालय जवळ, कोल्हापूर - 416 002 सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा.

 

0231-2652952
0231-2660448

 

 

0231-2660448

rokolhapur[at]mpcb[dot]gov[dot]in


mpcbkolhapur[at]mpcb[dot]gov[dot]in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i उप प्रादेशिक कार्यालय कोल्हापूर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उद्योग भवन बिल्डिंग, कॅल्लेक्टारेत कार्यालय जवळ, कोल्हापूर - 416 002 कोल्हापूर जिल्हा. 0231 -2652952
0231 - 2660448
srokolhapur[at]mpcb[dot]gov[dot]in
ii उप प्रादेशिक कार्यालय सांगली 300/2, उद्योग भवन,सरकार शेष हाऊस जवळ , विश्रामबाग, सांगली - 416 416 सांगली जिल्हा. 0233 - 2672032
0233- 2323732
srosangli[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iii उप प्रादेशिक कार्यालय रत्नागिरी महसूल विभाग कर्मचारी सहकारी क्रेडीट सोसायटी लि, कार्यालय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय कंपाऊंड, झान्ड्गाव , रत्नागिरी - 415 639 सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि राजापूर, लांजा, रत्नागिरी, देओरुख आणि संगमेश्वर
तालुका.
02352 - 220813
02352 - 220713
sroratnagiri[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iv उप प्रादेशिक कार्यालय चिपळूण पारकर कॉम्प्लेक्स, 1 ला मजला, नगर परिषद कार्यालय मागे, चिपळूण तालुका. चिपळूण जि. रत्नागिरी 415605 चिपळूण, गुहागर, खेड,
रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली आणि मंडणगड तालुका
02355 -261570
02355-261570
srochiplun[at]mpcb[dot]gov[dot]in
v चिपळूण प्रयोगशाळा पारकर कॉम्प्लेक्स, 1 ला मजला, नगर परिषद कार्यालय मागे, चिपळूण तालुका. चिपळूण जि. रत्नागिरी 415605 चिपळूण, गुहागर, खेड,
रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली आणि मंडणगड तालुका
02355 -261570
02355-261570
srochiplun[at]mpcb[dot]gov[dot]in
Go Top
5 मुंबई महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, रायकर चेंबर्स, "एक" विंग, 216, 2 रा मजला, देवनार गाव रोड, जवळ जैन मंदिर, गोवंडी (ई) ,
मुंबई 400 088
मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र

25505928

25505926

romumbai[at]mpcb[dot]gov[dot]in


mpcbmumbai[at]mpcb[dot]gov[dot]in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i उप प्रादेशिक कार्यालय मुंबई-I 201-202, जैन मंदिर, गोवंडी रायकर चेंबर्स जवळ, गोवंडी स्टेशन रोड, मुंबई 400 088. मुंबई बेट, प्रभाग क्र. अ ब क ड फॅ फॅ (दक्षिण) फॅ (उत्तर) जी (दक्षिण) आणि जी (उत्तर). 25505926
-
sromumbai1[at]mpcb[dot]gov[dot]in
ii उप प्रादेशिक कार्यालय मुंबई-II 201-202, जैन मंदिर, गोवंडी रायकर चेंबर्स जवळ, गोवंडी स्टेशन रोड, मुंबई 400 088.. मुंबई उपनगर भाग, प्रभाग क्र एम (पूर्व) एम (पश्चिम), एच (पूर्व) एच (पश्चिम) आणि एल.
25505926
-
sromumbai2[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iii उप प्रादेशिक कार्यालय मुंबई-III 201-202, जैन मंदिर, गोवंडी रायकर चेंबर्स जवळ, गोवंडी स्टेशन रोड, मुंबई 400 088. मुंबई उपनगर भाग, प्रभाग क्र के (पूर्व) के (पश्चिम), एस, एन, आणि (पी (दक्षिण). 25505926
-
sromumbai3[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iv उप प्रादेशिक कार्यालय मुंबई-IV 201-202, जैन मंदिर, गोवंडी रायकर चेंबर्स जवळ, गोवंडी स्टेशन रोड, मुंबई 400 088. मुंबई उपनगर, प्रभाग क्र पी (उत्तर), आर (उत्तर), आर (दक्षिण) आणि टी 25505926
-
sromumbai4[at]mpcb[dot]gov[dot]in
6 नागपुर उद्योग भवन,5 वा मजला,विक्री कर कार्यालय जवळ ,सिव्हिल लाइन, नागपूर - 440 001 नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, आणि गडचिरोली जिल्हा.

0712 - 2565308

0712 - 2560851

ronagpur[at]mpcb[dot]gov[dot]inmpcbnagpur[at]mpcb[dot]gov[dot]in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i उप प्रादेशिक कार्यालय नागपूर I उद्योग भवन,5 वा मजला,विक्री कर कार्यालय जवळ ,सिव्हिल लाइन, नागपूर - 440 001 नागपूर महानगरपालिका विभाग 0712-2560152
0712-2560139
sronagpur1[at]mpcb[dot]gov[dot]in
ii उप प्रादेशिक कार्यालय नागपूर II उद्योग भवन,5 वा मजला,विक्री कर कार्यालय जवळ ,सिव्हिल लाइन, नागपूर - 440 001 वर्धा जिल्हा, हिंगाना तालुका(नागपूर महापालिका क्षेत्र वगळता ) ,नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड, कुही भिवपुर आणि नागपूर ग्रामीण तालुका 0712-2560152
-
sronagpur2[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iii उप प्रादेशिक कार्यालय भंडारा उप प्रादेशिक कार्यालय, भंडारा, पेटकर इमारत संत तुकडोजी विभाग, भंडारा - 441904 भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा .

07184-258913

07184-260629
srobhandara[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iv नागपूर प्रयोगशाळा उद्योग भवन,5 वा मजला,विक्री कर कार्यालय जवळ ,सिव्हिल लाइन, नागपूर - 440 001 नागपूर महानगरपालिका विभाग 0712-2560152
0712-2560139
sronagpur1[at]mpcb[dot]gov[dot]in
7 नाशिक उद्योग भवन, पहिला मजला, त्र्यंबक रोड, आयटीआय जवळ, सातपूर, नाशिक - 422007 नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्हा .

 

0253 - 2365150

 

 

0253 - 2365150

ronasik[at]mpcb[dot]gov[dot]in


mpcbnasik[at]mpcb[dot]gov[dot]in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i उप प्रादेशिक कार्यालय नाशिक भवन, पहिला मजला, त्र्यंबक रोड, आयटीआय जवळ, सातपूर, नाशिक - 422007 नाशिक जिल्हा. 0253 - 2365161
0253 - 2365161
sronasik[at]mpcb[dot]gov[dot]in
ii उप प्रादेशिक कार्यालय जळगाव उप प्रादेशिक कार्यालय जळगाव, स्वर्गीय श्री. भिकमचंद जैन म्युनिसिपल मार्केट बिल्डिंग, हॉल नं. ए, ३ रा मजला, जळगाव - 425 001 जळगाव जिल्हा. 0257 - 2221288
0257 - 2221288
srojalgaon1[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iii उप प्रादेशिक कार्यालय धुळे 2 रा मजला, फुलचंद प्लाझा, बी .सी कॉलेज रोड, एस .एस .वि. पी .एस अभियांत्रिकी महाविद्यालय जवळ , विद्या नागरी जवळ , देवपुर, धुळे. धुळे, नंदुरबार जिल्हा. 0262 - 273731
-
srojalgaon2[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iv उप प्रादेशिक कार्यालय अहमदनगर उप प्रादेशिक कार्यालय, अहमदनगर सावित्रीबाई फुले व्यापारी संकुल, पहिला मजला, हॉल नं. २ व ३, सावेडी, अहमदनगर अहमदनगर जिल्हा. 0241 - 2470852
0241 - 2353852
sroahmednagar[at]mpcb[dot]gov[dot]in
v नाशिक प्रयोगशाळा भवन, पहिला मजला, त्र्यंबक रोड, आयटीआय जवळ, सातपूर, नाशिक - 422007 नाशिक जिल्हा. 0253 - 2365161
0253 - 2365161
sronasik[at]mpcb[dot]gov[dot]in
Go Top
9 पुणे जोग सेंटर, 3 रा मजला, मुंबई पुणे मार्ग, वाकडेवाडी, पुणे - 411003. पुणे सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्या

 

020 - 25811627

 

 

020 -25811029

ropune[at]mpcb[dot]gov[dot]in


mpcbpune[at]mpcb[dot]gov[dot]in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i उप प्रादेशिक कार्यालय पुणे-I जोग केंद्र, 3 रा मजला, मुंबई पुणे रोड, वाकडेवाडी , पुणे - 411003. पुणे महानगरपालिका क्षेत्र, दौंड, इंदापूर, बारामती, पुरंदर, भोर आणि पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्यात. 020 - 25811694
020 - 25811029
sropune1[at]mpcb[dot]gov[dot]in
ii उप प्रादेशिक कार्यालय पुणे - II जोग केंद्र, 3 रा मजला, मुंबई पुणे रोड, वाकडेवाडी , पुणे - 411003. हवेली तालुका (पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्र वगळता.) पुणे जिल्ह्यातील खेड, मुळशी, आंबेगाव, जुन्नर, मावळ आणि शिरूर तालुका. 020 - 25816451
-
sropune2[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iii उप प्रादेशिक कार्यालय पिंपरी - चिंचवड जोग केंद्र, 3 रा मजला, मुंबई पुणे रोड, वाकडेवाडी , पुणे - 411003. पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्र ( एमआयडीसी पिंपरी, भोसरी आणि आकुर्डी. यासह) 020-25810222
-
sropimprichichwad[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iv उप प्रादेशिक कार्यालय सातारा मंजुनाथ मेजर व्यावसायिक इमारत, 531, सदर बाजार, सायन्स कॉलेज समोर , जि सातारा - 415002. सातारा जिल्हा . 02162-233527/
237789
02162-233527
srosatara[at]mpcb[dot]gov[dot]in
v उप प्रादेशिक कार्यालय सोलापूर 4 / बी, बाली ब्लॉक, सिव्हील लाईन्स, शासकीय दूध योजना समोर , सात रास्ता, सोलापूर - 413003. सोलापूर जिल्हा . 0217-2319850
0217-2310268
srosolapur[at]mpcb[dot]gov[dot]in
vi पुणे प्रयोगशाळा जोग केंद्र, 3 रा मजला, मुंबई पुणे रोड, वाकडेवाडी , पुणे - 411003. पुणे महानगरपालिका क्षेत्र, दौंड, इंदापूर, बारामती, पुरंदर, भोर आणि पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्यात. 020 - 25811694
020 - 25811029
sropune1[at]mpcb[dot]gov[dot]in
10 रायगड महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, रायगड भवन, 6 वा मजला, सेक्टर - 11, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई- 400 614 उपक्षेत्रीय कार्यालय नमूद रायगड जिल्ह्यातील भाग.

 

022-27572740

 

 

-

roraigad[at]mpcb[dot]gov[dot]in


mpcbraigad[at]mpcb[dot]gov[dot]in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i उप प्रादेशिक कार्यालय रायगड-I महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, रायगड भवन, 6 वा मजला, सेक्टर - 11, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई. खालापूर तालुका आणि पनवेल तालुका (एमआयडीसी तळोजा वगळता ) 022-27572740
-
sroraigad1[at]mpcb[dot]gov[dot]in
ii उप प्रादेशिक कार्यालय रायगड II महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, रायगड भवन, 6 वा मजला, सेक्टर - 11, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई. पेन, कर्जत, सुधागड तालुका 022-27572740
-
sroraigad2[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iii उप प्रादेशिक कार्यालय महाड समैक सुविधा केंद्र इमारत, एमआयडीसी - महाड, रायगड जिल्हा - 402 309 महाड म्हसळा , माणगाव, श्रीवर्धन आणि पोलादपूर तालुका . 02145 - 232373
-
sromahad[at]mpcb[dot]gov[dot]in
11 ठाणे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, प्लॉट क्रमांक पी -30, 5 वा मजला कार्यालय कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग मुलुंड चेककाक, ठाणे - 400 604 ठाणे जिल्ह्याच्या भाग उप प्रादेशिक कार्यालयात उल्लेख

 

020-25802272

 

 

022-25805398

rothane[at]mpcb[dot]gov[dot]in


mpcbthane[at]mpcb[dot]gov[dot]in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i उप प्रादेशिक कार्यालय ठाणे I प्लॉट नं पी 30, 5 वा मजला, ऑफिस कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग मुलुंड चेकनाका , ठाणे. ठाणे महापालिका 022- 25829582
022 25805398
srothane1[at]mpcb[dot]gov[dot]in
ii उप प्रादेशिक कार्यालय ठाणे II प्लॉट नं पी 30, 5 वा मजला, ऑफिस कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग मुलुंड चेकनाका , ठाणे. ठाणे तालुका, वसई तालुका 022- 25829582
022- 25805398
srothane2[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iii उप प्रादेशिक कार्यालय तारापुर एमआयडीसी कार्यालय इमारत बोइसर स्टेशन, पोस्ट तप्स तारापूर, जि ठाणे. तारापूर एमआयडीसी आणि संबंधित क्षेत्र. 02525 -273314
02525 - 273314
srotarapur1[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iii उप प्रादेशिक कार्यालय तारापुर II एमआयडीसी कार्यालय इमारत बोइसर स्टेशन, पोस्ट तप्स तारापूर, जि ठाणे डहाणू तलसरि मोखाडा ,जव्हार विक्रमगढ तालुकापालघर तालुक्यातील (एसआरओ तारापूर-I कार्यकक्षा वगळता). 02525 -273314
-
srotarapur2[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iv ठाणे प्रयोगशाळा प्लॉट नं पी 30, 5 वा मजला, ऑफिस कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग मुलुंड चेकनाका , ठाणे. ठाणे तालुका, वसई तालुका 022- 25829582
022- 25805398
srothane2[at]mpcb[dot]gov[dot]in
12 चंद्रपूर महावीर टॉवर, 2 रा मजला, मूल रोड, चंद्रपूर, 442 401 चंद्रपूर, यवतमाळ, गडचिरोली जिल्हा .

 

07172-251965

 

 

07172-251965

rochandrapur[at]mpcb[dot]gov[dot]in


mpcbchandrapur[at]mpcb[dot]gov[dot]in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i उप प्रादेशिक कार्यालय चंद्रपूर-I महावीर टॉवर, 2 रा मजला, मूल रोड, चंद्रपूर, 442 401 चंद्रपूर, यवतमाळ 07172-251965
07172-251965
srochandrapur[at]mpcb[dot]gov[dot]in
ii चंद्रपूर प्रयोगशाळा प्रादेशिक प्रयोगशाळा, एमपीसीबी, ब्लॉक क्रमांक 13 आणि 14 नवीन प्रशासकीय इमारत मुल रोड, चंद्रपूर- 442 401 चंद्रपूर, यवतमाळ (07172) 272416
07172-251965
srochandrapur[at]mpcb[dot]gov[dot]in
Go Top
  © 2019 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| भव्य वृक्षारोपण म . प्र . नि . मंडळ| मोबाईल ॲप वृक्षारोपण| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: वेब वर्क्स इंडिया प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, पीव्हीआर थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022