आमच्या विषयी - कार्यालये
प्रादेशिक कार्यालयांचे अधिकारक्षेत्र
 
अमरावती औरंगाबाद कल्याण कोल्हापुर
मुंबई नागपुर नाशिक
पुणे रायगड ठाणे चंद्रपूर
 
क्र
प्रादेशिक कार्यालय
पत्ता
अधिकारक्षेत्र
फोन
फॅक्स
ईमेल
1 अमरावती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सहकार सुरभी बापटवाडी विवेकानंद कॉलनी जवळ,
अमरावती-444606
अमरावती, अकोला, बुलढाणा,
वाशिम आणि यवतमाळ जिल्हा. .

 

0721-2563594,
0721-2563592

 

 

0721-2563597

roamravati[at]mpcb[dot]gov[dot]in


mpcbamravati[at]mpcb[dot]gov[dot]in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i उप प्रादेशिक कार्यालय अमरावती I सहकार सुरभी बापटवाडी जवळ विवेकानंद कॉलनी,अमरावती- 444606 अमरावती जिल्हा . 0721-2563593
0721-2563597
sroamravati1[at]mpcb[dot]gov[dot]in
ii उप प्रादेशिक कार्यालय अमरावती II सहकार सुरभी बापटवाडी जवळ विवेकानंद कॉलनी,अमरावती- 444606 यवतमाळ जिल्हा, वाशिम जिल्हा. 0721-2563594
0721-2563597
sroamravati2[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iii उप प्रादेशिक कार्यालय अकोला आळसी प्लॉट, हुतात्मा स्मारक समोर, नेहरू पार्क चौक, अकोला - 444001. अकोला व बुलढाणा जिल्हा. 0724-2442344/
2444992
0724-2452344/
2459992
sroakola[at]mpcb[dot]gov[dot]in
2 औरंगाबाद पर्यावरण भवन, अ - 4/1,एमआयडीसी क्षेत्र , चिखलठाणा, सेठ नंदलाल धूत रुग्णालयात जवळ ,
जालना रोड, औरंगाबाद - 431 210
औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर,,
उस्मानाबाद जिल्हा

 

0240 - 2473462

 

 

0240 - 2473461

roaurangabad[at]mpcb[dot]gov[dot]in


mpcbaurangabad[at]mpcb[dot]gov[dot]in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i उप प्रादेशिक कार्यालय औरंगाबाद I पर्यावरण भवन, अ - 4/1, एमआयडीसी एरिया, चिखलठाणा, जवळ सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल, जालना रोड, औरंगाबाद - 431 210 औरंगाबाद जिल्हा. 0240 - 2473463
0240 - 2473462
sroaurangabad1[at]mpcb[dot]gov[dot]in
ii उप प्रादेशिक कार्यालय जालना पर्यावरण भवन, अ - 4/1, एमआयडीसी एरिया, चिखलठाणा, जवळ सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल, जालना रोड, औरंगाबाद - 431 210 जालना व बीड. 0240 - 2473463
0240 - 2473462
sroaurangabad2[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iii उप प्रादेशिक कार्यालय लातूर देव टॉवर्स, तहसील कार्यालय समोर , लातूर - 413512 लातूर, उस्मानाबाद जिल्हा. 02382 - 252672
-
srolatur[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iv उप प्रादेशिक कार्यालय नांदेड लाहोटी कॉम्प्लेक्स, 2 रा मजला, शिवाजी पुतळा जवळ,वजिराबाद ,                    नांदेड - 431601 नांदेड जिल्हा. 02462 - 242492
02462 - 242492
sronanded[at]mpcb[dot]gov[dot]in
v उप प्रादेशिक कार्यालय परभणी देवक्रीपा इमारत, रंगनाथ महाराज नगर, नंद्खेडा रोड,                    परभणी - 431401 परभणी, हिंगोली जिल्हा ता . परली वैजनाथ 02452 - 226687
-
sroparbhani[at]mpcb[dot]gov[dot]in
3 कल्याण महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ,
सिध्दीविनायक संकुल, 3 रा व 4 था मजला, स्टेशन रोड, कल्याण (पश्चिम)
कल्याण, भिवंडी, उल्हासनगर, बदलापूर, वाडा मुरबाड आणि ठाणे जिल्ह्याचा शहापूर तालुका

 

0251-2310212
0251-2310167

 

 

0251-2310192

rokalyan[at]mpcb[dot]gov[dot]in


mpcbkalyan[at]mpcb[dot]gov[dot]in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i उप प्रादेशिक कार्यालय कल्याण I सिध्दीविनायक संकुल, 3 रा व 4 था मजला, स्टेशन रोड, कल्याण (पश्चिम) कल्याण, भिवंडी तालुका 0251 - 2310212/
2310122
-
srokalyan1[at]mpcb[dot]gov[dot]in
ii उप प्रादेशिक कार्यालय कल्याण II सिध्दीविनायक संकुल, 3 रा व 4 था मजला, स्टेशन रोड, कल्याण (पश्चिम) उल्हासनगर, बदलापूर तालुका . 0251 - 2310212/
2310122
-
srokalyan2[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iii उप प्रादेशिक कार्यालय कल्याण III सिध्दीविनायक संकुल, 3 रा व 4 था मजला, स्टेशन रोड, कल्याण (पश्चिम) वाडा, मुरबाड, शहापूर, तालुका 0251 - 2310212/
2310122
-
srokalyan3[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iv उप प्रादेशिक कार्यालय भिवंडी सिध्दीविनायक संकुल, 3 रा व 4 था मजला, स्टेशन रोड, कल्याण (पश्चिम) वाडा, मुरबाड, शहापूर, तालुका 0251 - 2310212/
2310122
-
srobhiwandi[at]mpcb[dot]gov[dot]in
4 कोल्हापुर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उद्योग भवन बिल्डिंग, कॅल्लेक्टारेत कार्यालय जवळ, कोल्हापूर - 416 002 सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा.

 

0231-2652952
0231-2660448

 

 

0231-2652952

rokolhapur[at]mpcb[dot]gov[dot]in


mpcbkolhapur[at]mpcb[dot]gov[dot]in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i उप प्रादेशिक कार्यालय कोल्हापूर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उद्योग भवन बिल्डिंग, कॅल्लेक्टारेत कार्यालय जवळ, कोल्हापूर - 416 002 कोल्हापूर जिल्हा. 0231 -2652952
0231 - 2660448
srokolhapur[at]mpcb[dot]gov[dot]in
ii उप प्रादेशिक कार्यालय सांगली 300/2, उद्योग भवन,सरकार शेष हाऊस जवळ , विश्रामबाग, सांगली - 416 416 सांगली जिल्हा. 0233 - 2672032
0233- 2323732
srosangli[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iii उप प्रादेशिक कार्यालय रत्नागिरी महसूल विभाग कर्मचारी सहकारी क्रेडीट सोसायटी लि, कार्यालय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय कंपाऊंड, झान्ड्गाव , रत्नागिरी - 415 639 सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि राजापूर, लांजा, रत्नागिरी, देओरुख आणि संगमेश्वर
तालुका.
02352 - 220813
02352 - 220713
sroratnagiri[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iv उप प्रादेशिक कार्यालय चिपळूण पारकर कॉम्प्लेक्स, 1 ला मजला, नगर परिषद कार्यालय मागे, चिपळूण तालुका. चिपळूण जि. रत्नागिरी चिपळूण, गुहागर, खेड,
रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली आणि मंडणगड तालुका
02355 -261570
02355-261570/
279071
srochiplun[at]mpcb[dot]gov[dot]in
Go Top
5 मुंबई महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, रायकर चेंबर्स, "एक" विंग, 216, 2 रा मजला, देवनार गाव रोड, जवळ जैन मंदिर, गोवंडी (ई) ,
मुंबई 400 088
मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र

22640346

22640345

romumbai[at]mpcb[dot]gov[dot]in


mpcbmumbai[at]mpcb[dot]gov[dot]in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i उप प्रादेशिक कार्यालय मुंबई-I 201-202, जैन मंदिर, गोवंडी रायकर चेंबर्स जवळ, गोवंडी स्टेशन रोड, मुंबई 400 088. मुंबई बेट, प्रभाग क्र अ ब क ड फॅ फॅ (दक्षिण) फॅ (उत्तर) जी (दक्षिण) आणि जी (उत्तर). 22640345
-
sromumbai1[at]mpcb[dot]gov[dot]in
ii उप प्रादेशिक कार्यालय मुंबई-II 201-202, जैन मंदिर, गोवंडी रायकर चेंबर्स जवळ, गोवंडी स्टेशन रोड, मुंबई 400 088.. मुंबई उपनगर भाग, प्रभाग क्र एम (पूर्व) एम (पश्चिम), एच (पूर्व) एच (पश्चिम) आणि एल.
22640345
-
sromumbai2[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iii उप प्रादेशिक कार्यालय मुंबई-III 201-202, जैन मंदिर, गोवंडी रायकर चेंबर्स जवळ, गोवंडी स्टेशन रोड, मुंबई 400 088. मुंबई उपनगर भाग, प्रभाग क्र के (पूर्व) के (पश्चिम), एस, एन, आणि (पी (दक्षिण). 22640346
-
sromumbai3[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iv उप प्रादेशिक कार्यालय मुंबई-IV केंद्रीय प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, "निर्मल भवन" पी-3, एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्र, महापे, नवी मुंबई- 400 701. मुंबई उपनगर, प्रभाग क्र पी (उत्तर), आर (उत्तर), आर (दक्षिण) आणि टी 22640345
-
sromumbai4[at]mpcb[dot]gov[dot]in
6 नागपुर उद्योग भवन,6 वा मजला,विक्री कर कार्यालय जवळ ,सिव्हिल लाइन, नागपूर - 440 001 नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, आणि गडचिरोली जिल्हा.

0712 - 2565308

0712 - 2560851

ronagpur[at]mpcb[dot]gov[dot]inmpcbnagpur[at]mpcb[dot]gov[dot]in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i उप प्रादेशिक कार्यालय नागपूर I उद्योग भवन,6 वा मजला,विक्री कर कार्यालय जवळ ,सिव्हिल लाइन, नागपूर - 440 001 कोल्हापूर जिल्हा 0712-2560152
0712-2560851
sronagpur1[at]mpcb[dot]gov[dot]in
ii उप प्रादेशिक कार्यालय नागपूर II उद्योग भवन,6 वा मजला,विक्री कर कार्यालय जवळ ,सिव्हिल लाइन, नागपूर - 440 001 वर्धा जिल्हा, हिंगाना तालुका(नागपूर महापालिका क्षेत्र वगळता ) ,नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड, कुही भिवपुर आणि नागपूर ग्रामीण तालुका
-
sronagpur2[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iii उप प्रादेशिक कार्यालय भंडारा तात्या टोपे वॉर्ड, सिटी पेट्रोल पंप जवळ , मिस्कीन टँक, महाल रोड, भंडारा-441 904 भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा .

07184-258913

07184-260629
srobhandara[at]mpcb[dot]gov[dot]in
7 नाशिक उद्योग भवन, पहिला मजला, त्र्यंबक रोड, आयटीआय जवळ, सातपूर, नाशिक - 422007 नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्हा .

 

0253 - 2365150

 

 

0253 - 2365150

ronasik[at]mpcb[dot]gov[dot]in


mpcbnasik[at]mpcb[dot]gov[dot]in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i उप प्रादेशिक कार्यालय नाशिक भवन, पहिला मजला, त्र्यंबक रोड, आयटीआय जवळ, सातपूर, नाशिक - 422007 नाशिक जिल्हा. 0253 - 2365161
0253 - 2365161
sronasik[at]mpcb[dot]gov[dot]in
ii उप प्रादेशिक कार्यालय जळगाव I कै भिमचंद जैन महापालिका बाजार इमारत, हॉल क्रमांक ए, 3 रा मजला, जळगाव - 425 001 जळगाव जिल्हा. 0257 - 2221288
0257 - 2221288
srojalgaon1[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iii उप प्रादेशिक कार्यालय जळगाव II 2 रा मजला, फुलचंद प्लाझा, बी .सी कॉलेज रोड, एस .एस .वि. पी .एस अभियांत्रिकी महाविद्यालय जवळ , विद्या नागरी जवळ ,
देवपुर, धुळे.
धुळे, नंदुरबार जिल्हा. 0257 - 2221288
0257 - 2221288
srojalgaon2[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iv उप प्रादेशिक कार्यालय अहमदनगर भारत टिंबर, 1 ला मजला, टिळक रोड, संकेत हॉटेलसमोरील, अहमदनगर, 414 001 अहमदनगर जिल्ह्या. 0241 - 2470852
0241 - 2353852
sroahmednagar[at]mpcb[dot]gov[dot]in
Go Top
9 पुणे नोकरी केंद्र, 3 रा मजला, मुंबई पुणे मार्ग, वाकडेवाडी, पुणे - 411003. पुणे सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्या

 

020 - 25811627

 

 

020 -25811029

ropune[at]mpcb[dot]gov[dot]in


mpcbpune[at]mpcb[dot]gov[dot]in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i उप प्रादेशिक कार्यालय पुणे-I जोग केंद्र, 3 रा मजला, मुंबई पुणे रोड, वाकडेवाडी , पुणे - 411003. पुणे महानगरपालिका क्षेत्र, दौंड, इंदापूर, बारामती, पुरंदर, भोर आणि पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्यात. 020 - 25811694
020 - 25811701
sropune1[at]mpcb[dot]gov[dot]in
ii उप प्रादेशिक कार्यालय पुणे - II जोग केंद्र, 3 रा मजला, मुंबई पुणे रोड, वाकडेवाडी , पुणे - 411003. हवेली तालुका (पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्र वगळता.) पुणे जिल्ह्यातील खेड, मुळशी, आंबेगाव जुन्नर, मावळ आणि शिरूर तालुका. 020 - 25816451
020 - 5811701
sropune2[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iii उप प्रादेशिक कार्यालय पिंपरी - चिंचवड जोग केंद्र, 3 रा मजला, मुंबई पुणे रोड, वाकडेवाडी , पुणे - 411003. पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्र ( एमआयडीसी पिंपरी, भोसरी आणि आकुर्डी. यासह) 020-25810222
020-5811701
sropimprichichwad[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iii उप प्रादेशिक कार्यालय सातारा मंजुनाथ मेजर व्यावसायिक इमारत, 531, सदर बाजार, सायन्स कॉलेज समोर , जि सातारा - 415002. सातारा जिल्हा . 02162-233527/
237789
02162-233527
srosatara[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iii उप प्रादेशिक कार्यालय सोलापूर 4 / बी, बाली ब्लॉक, सिव्हील लाईन्स, शासकीय दूध योजना समोर , सात रास्ता, सोलापूर - 413003. सोलापूर जिल्हा . 0217-2319850
0217-2319850
srosolapur[at]mpcb[dot]gov[dot]in
10 रायगड महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, रायगड भवन, 6 वा मजला, सेक्टर - 11, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई. उपक्षेत्रीय कार्यालय नमूद रायगड जिल्ह्यातील भाग.

 

022-27572620

 

 

022-27562132

roraigad[at]mpcb[dot]gov[dot]in


mpcbraigad[at]mpcb[dot]gov[dot]in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i उप प्रादेशिक कार्यालय रायगड-I महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, रायगड भवन, 6 वा मजला, सेक्टर - 11, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई. खालापूर तालुका आणि पनवेल तालुका   (एमआयडीसी तळोजा वगळता ) 022-27576034
022- 27576034
sroraigad1[at]mpcb[dot]gov[dot]in
ii उप प्रादेशिक कार्यालय रायगड II महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, रायगड भवन, 6 वा मजला, सेक्टर - 11, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई. पेन, कर्जत, सुधागड तालुका 022- 27576034
022- 27562132
sroraigad2[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iii उप प्रादेशिक कार्यालय महाड समैक सुविधा केंद्र इमारत, एमआयडीसी - महाड, रायगड जिल्हा - 402 309 महाड म्हसळा , माणगाव, श्रीवर्धन आणि पोलादपूर तालुका . 02145 - 232372
02145-232372
sromahad[at]mpcb[dot]gov[dot]in
11 ठाणे प्लॉट नं पी 30, 5 वा मजला, ऑफिस कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग मुलुंड चेकनाका , ठाणे ठाणे जिल्ह्याच्या भाग उप प्रादेशिक कार्यालयात उल्लेख

 

020-25802272

 

 

022-25805398

rothane[at]mpcb[dot]gov[dot]in


mpcbthane[at]mpcb[dot]gov[dot]in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i उप प्रादेशिक कार्यालय ठाणे I प्लॉट नं पी 30, 5 वा मजला, ऑफिस कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग मुलुंड चेकनाका , ठाणे. ठाणे महापालिका क्षेत्र. 022- 25829582
022 25805398
srothane1[at]mpcb[dot]gov[dot]in
ii उप प्रादेशिक कार्यालय ठाणे II प्लॉट नं पी 30, 5 वा मजला, ऑफिस कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग मुलुंड चेकनाका , ठाणे. ठाणे तालुक्यातील ठाणे महापालिका क्षेत्र वसई तालुक्या वगळून. 022- 25829582
022- 25805398
srothane2[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iii उप प्रादेशिक कार्यालय तारापुर एमआयडीसी कार्यालय इमारत बोइसर स्टेशन, पोस्ट तप्स तारापूर, जि ठाणे. तारापूर एमआयडीसी आणि संबंधित क्षेत्र. 02525 -273314
02525 - 273314
srotarapur1[at]mpcb[dot]gov[dot]in
iii उप प्रादेशिक कार्यालय तारापुर II एमआयडीसी कार्यालय इमारत बोइसर स्टेशन, पोस्ट तप्स तारापूर, जि ठाणे डहाणू तलसरि मोखाडा ,जव्हार विक्रमगढ तालुकापालघर तालुक्यातील (एसआरओ तारापूर-I कार्यकक्षा वगळता). 02525 -261581
02525 - 273314
srotarapur2[at]mpcb[dot]gov[dot]in
12 चंद्रपूर महावीर टॉवर, 2 रा मजला, मूल रोड, चंद्रपूर, 442 401 चंद्रपूर, यवतमाळ, गडचिरोली जिल्हा .

 

07172-251965

 

 

07172-251965

rochandrapur[at]mpcb[dot]gov[dot]in


mpcbchandrapur[at]mpcb[dot]gov[dot]in

उप प्रादेशिक कार्यालये

i उप प्रादेशिक कार्यालय चंद्रपूर-I महावीर टॉवर, 2 रा मजला, मूल रोड, चंद्रपूर, 442 401 चंद्रपूर, यवतमाळ, गडचिरोली जिल्हा . 07172-272410
07172-272410
srochandrapur[at]mpcb[dot]gov[dot]in
Go Top
  © 2009 सर्व हक्क राखीव. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कर्मचारी| आरोग्य आणि पर्यावरण| छायाचित्र दालन| कार्यक्रम| जागृती| प्रश्न| संपर्क साधा| अस्वीकरण| साइट मॅप  
समर्थित: ई. एस. डी. एस. सॉफ्टवेअर सोलुशन प्रा. लि.
मेंटेन बाय :पर्यावरण माहिती केंद्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कल्पतरू पॉईंट, 3 रा व 4 था मजला, सिनेमॅक्स थिएटर समोर, शीव (पूर्व), मुंबई-400 022